Javno savjetovanje oko prijedloga odluke o izmjenama i dopunama odluke o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti

Grad Opatija otvara javno savjetovanje oko prijedloga odluke o izmjenama i dopunama odluke o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti. Javno savjetovanje otvoreno je od 12.02.2018. do 26.02.2018.godine, odnosno u trajanju kracem od 30. dana buduci se radi o uskladenju sa vec donesenim opcim aktom kao i sa preporukama nadležnog Ministarstva. Sve primjedba i prijedloge na tekst odluke mogu se za vrijeme trajanja savjetovanja uputiti na slijedece kontakte: [email protected] [email protected]   Izmjene i dopune Odluke o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti predlažu se prvenstveno da bi se njene  odredbe uskladile sa Odlukom o nacinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom, koju je Gradsko vijece usvojilo dana 31.01.2018.godine. Naime, clankom 19. navedene Odluke propisano je da Grad Opatija preuzima obvezu placanja javne usluge  prikupljanja biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada, kao troška stanovanja, korisnicima usluge na svom podrucju  koji temeljem odluke o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti ostvaruju pravo na isplatu troškova stanovanja koji ukljucuju i trošak prikupljanja otpada kao drugih troškova stanovanja.  Isticemo da važeca Odluka o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti vec ima propisan slican institut odnosno pravo vezano uz cijenu opskrbe pitkom vodom (clanak 7.) pa se stoga predlaže da se na slican nacin regulira i podmirenje troškova odvoza otpada. Pored toga predlaže se i dopuna odredbe clanka 4.stavka 2..Odluke. Naime, sukladno preporuci Ministarstva za demografiju , obitelj, mlade i socijalnu politiku, ovim se prijedlogom kao moguci korisnici prava na pomoc za stanovanje odreduju i osobe s odobrenom medunarodnom zaštitom (azilanti i stranci pod supsidijarnom zaštitom) koje zakonito borave u republici Hrvatskoj.

Opatija