Koordinacija VMO-a

 Jucer je održana prva koordinacija Vijeca mjesnih odbora Grada Opatije nakon izbora za VMO održanih u listopadu ove godine te konstituiranja svih 14 vijeca izborom predsjednika. Kako je gradonacelnik Ivo Dujmic i najavio praksa održavanja koordinacija Vijeca mjesnih odbora intenzivirat ce se s ciljem pružanja relevantnih informacija clanovima Mjesnih odbora kako bi im se olakšalo njihovo djelovanje. Zamjenica gradonacelnika Vera Anicic i procelnik UO za komunalni sustav i zaštitu okoliša Filip Vlah pojasnili su koje su konkretne zakonske ovlasti mjesnih odbora. Na podrucju Grada Opatije postoji 15 mjesnih odbora, kao oblika mjesne samouprave, a njihov je cilj ostvarivanje neposrednog sudjelovanja gradana u odlucivanju o lokalnim poslovima, osobito u pogledu vodenja brige o uredenju podrucja mjesnog odbora, provodenja manjih komunalnih akcija i poboljšanja potreba gradana vezano uz zdravstvo, socijalnu skrb, kulturu, šport i druge lokalne potrebe. Mjesni odbor je pravna osoba. Vijece mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, poslovnik o svom radu, financijski plan i godišnji obracun. Prihode mjesnog odbora cine prihodi iz Gradskog proracuna te od pomoci i dotacija pravnih ili fizickih osoba. Procelnica UO za financije Tamara Sergo govorila je o nacinima i pravilima raspolaganja sredstvima mjesnog odbora unutar jedne proracunske godine. Prezentaciju o vatrogastvu i civilnoj zaštiti u lokalnoj samoupravi održao je zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Opatija Gordan Filinic. Obzirom da je uloga civilnog stanovništva na terenu u slucaju bilo kakve izvanredne situacije i ugroze nemjerljivo važna, dogovoreno je da ce svaki mjesni odbor imenovati jednog povjerenika sustava civilne zaštite koji ce biti kontakt osoba u slucaju bilo kakve potrebe. Recimo još da je predložen datum za održavanje izbora za 15 mjesni odbor, odnosno Vijece mjesnog odbora Opric, 19. sijecnja 2020., o cemu ce na iducoj sjednici odluciti Gradsko vijece.

Opatija