Mjere pomoći dužnicima u plaćanju dospijelih obveza – odgoda plaćanja, obročna otplata i otpis dugova

Mjere pomoći dužnicima u plaćanju dospijelih obveza – odgoda plaćanja, obročna otplata i otpis dugova

U cilju smanjenja nelikvidnosti i insolventnosti u zemlji i kako bi se pomoglo prvenstveno najugroženijim slojevima stanovništva, ali i tvrtkama koje se nalaze u poteškocama, u protekle dvije godine doneseni su odredeni zakonski i podzakonski akti kojima su regulirane mogucnosti odgode placanja, obrocne otplate i otpisa dugovanja, odnosno kojima je omoguceno podmirenje dospjelih obveza na nacin koji ce biti prihvatljiv dužnicima. Od samog stupanja na snagu tih propisa, Grad Opatija provodi ih omogucavajuci dužnicima obrocna placanja dospijelih obveza, odgadajuci naplatu te otpisuje obveze za sve koji podnesu zahtjev, a ispunjavanju propisane uvjete. Stoga, ukazujemo na postojanje i ovakvih mogucnosti placanja obveza buduci  je osnovni preduvjet da se svi koji se nalaze u poteškocama – obrate službama Grada Opatije, kako bi se izbjeglo pokretanje ovršnih postupaka.                                    Osnovne obavijesti o uvjetima i nacinu postupanja   Važeci propisi nažalost ne reguliraju jedinstveno ovu problematiku, vec nacin provedbe i primjene ovisi o vrstama davanja koja se duguju. Tako se, s obzirom na vrstu dugovanja, primjenju propisi koji se odnose na  javna davanja i nejavna davanja , a objašnjena su u tabeli:   JAVNA DAVANJA NEJAVNA DAVANJA Gradski porezi koje utvrduje i naplacuje Grad Opatija: porez na kuce za odmor,porez na javnu površinu,porez na tvrtku Zakupnina Komunalna naknada Stanarina Komunalni doprinos Najam prostora Spomenicka renta Usluge tekuceg održavanja Koncesije na pomorskom dobru Ostale koncesije Koncesijska odobrenja… Oglašavanje u Listu Opatija….     Tako se na Javna davanja primjenjuju odredbe Opceg poreznog zakona (Narodne novine br. 147/08, 18/11, 78/12, 136/12 i 73/13), ali i odredbe Odluke o izvršavanju proracuna Grada Opatije kojima se detaljnije reguliraju pojedina podrucja. Na  Nejavna davanja,  primjenjuju se odredbe Zakona o proracunu (Narodne novine br. 87/08,136/12), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu placanja, obrocnu otplatu duga, te prodaju, otpis ili djelomican otpis potraživanja (Narodne novine br. 52/13 i 94/14),  kao i  Odluke o izvršavanju Proracuna Grada Opatije. Pregled kriterija, uvjeta i mjerila za odgodu placanja, obrocnu otplatu duga, otpis ili djelomican otpis potraživanja kao i pripadajuce obrasce možete pronaci u ostalim dokumentima, prema svakoj od vrsta prihoda. Dakle, sve zainteresirane osobe koje prema Gradu Opatija bilježe odredene obveze u obliku duga,  zahtjeve podnose ovisno o kojoj se vrsti dugova radi. Dodatne informacije mogu se dobiti na slijedecim kontaktima: T : 680-132 ili 680-140 E : danijel.jerman@opatija.hr;  marija.randic@gmail.com.   Dodajmo još i da ce svi ovi dokumenti i obrasci biti trajno dostupni  na ovim mrežnim stranicama i to pod pripadajucom rubrikom “Obrasci”  . Obrasce možete preuzeti i ovdje,  klikom na njihov naziv:   Obrasci (javna davanja) : 1. Zahtjev za odgodu placanja ili obrocnu otplatu duga na ime javnih davanja 2.  Zahtjev za otpis ili djelomican otpis potraživanja na ime javnih davanja   Obrasci (nejavna davanja) : 1. Zahtjev za odgodu placanja / obrocnu  otplatu duga i za otpis ili djelomican otpis potraživanja (fizicke osobe) –    ZFO 2.  Zahtjev za odgodu placanja i obrocnu otplatu duga (pravne osobe) – ZPO 3. Zahtjev za otpis kamata uz jednokratnu uplatu glavnice          

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija