Mobilno reciklažno dvorište

Od subote 02. studenog 2019. godine pocelo je funkcionirati mobilno reciklažno dvorište na podrucju Grada Opatije. Mobilno reciklažno dvorište je pokretna jedinica koja služi odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih kolicina posebnih vrsta otpada iz kucanstva koji se ne mogu odlagati u spremnike za miješani, biorazgradivi ili reciklabilni komunalni otpad. Prema informacijama trgovackog društva KOMUNALAC d.o.o. na mobilnom reciklažnom dvorištu može se odlagati sljedeci otpad: papir i karton, papirna i kartonska ambalaža, plasticna ambalaža, staklo i metal, ostala plastika, stiropor, tekstil, gume, metali, obojeni metali, biorazgradivi otpad, lijekovi, medicinski otpad (samo oštri predmeti u originalnoj ambalaži-nekorišteni), baterije i akumulatori, jestiva i motorna ulja/masti, ee-otpad manjih dimenzija (do 25 cm), deterdženti, boje i lakovi, ambalaža onecišcena opasnim tvarima, fluorescentne cijevi, metalna ambalaža pod tlakom, pesticidi, otapala, kiseline, lužine, otpadni antifriz. Veci predmeti iz domacinstva kao i glomazni komunalni otpad odlaže se u reciklažnom dvorištu. Prilikom predaje otpada korisnik mora predociti posljednji racun javne usluge te osobni dokument. Odlaganje otpada vrši se bez placanja naknade. U privitku je raspored lokacija na kojima ce se odredenih datuma nalaziti mobilno reciklažno dvorište. Radno vrijeme dvorišta je od ponedjeljka do cetvrtka od 10 do 17 sati. Petkom ce se MRD premještati pa nece biti moguce zbrinjavati otpad. Subotom je predvideno radno vrijeme MRD-a od 9 do 14 sati kako bi otpad mogli zbrinjavati i gradani koji rade preko tjedna.

Opatija