Natječaj za prodaju i zamjenu nekretnina

Na temelju clanka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12), clanka 3. st. 2. Odluke o gospodarenju nekretninama (“Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj: 47/09) i  Odluka Gradskog vijeca od 24. rujna 2013.godine, Grad Opatija  raspisuje N A T J E C A J ZA ZAMJENU I PRODAJU  NEKRETNINA   Natjecaj      

Opatija