Natječaj za prodaju nekretnine u Iki

  Odluku o ponovnom raspisivanju natjecaja za prodaju nekretnine, poslovne zgrade i dvorišne zgrade s pripadajucim dvorištem, ukupne površine 3097 m2 u Primorskoj ulici u Iki Gradsko je vijece Grada Opatije donijelo na sjednici održanoj 30. srpnja ove godine. Rijec je nekretnini u kojoj je smješten salon za prodaju namještaja 2MD. Procjena vrijednosti nekretnine izradena je u rujnu 2018. te prema njoj tržišna vrijednost nekretnine iznosi 9.050.000,00 kn. Nekretnina se prodaje po pocetnoj cijeni uvecanoj za 20%, što ukupno iznosi 10.860.000,00 kn.  Prema UPU naselja Ika-Opric cestica se nalazi u zoni M2, mješovita namjena pretežno poslovna, osim stanovanja. Na lokaciji se tako može smjestiti široki spektar poslovnih sadržaja (ugostiteljsko-turisticke, zabavne, sportske, rekreacijske, trgovacke, uslužne, društvene i druge namjene). Rok za podnošenje ponuda je 7. listopada, a detalji natjecaja su dostupni na donjoj poveznici. NATJECAJ    

Opatija