Neslužbena bodovna lista prijavljenih na natječaj za provedbu Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća

Neslužbena bodovna lista prijavljenih na natječaj za provedbu Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća

Na temelju clanka 11. Pravilnika Grada Opatije za provedbu Programa povecanja energetske ucinkovitosti obiteljskih kuca (KLASA:351-01/14-01/05,URBROJ:2156/01-03-01-14-14) i Zapisnika o otvaranju i ocjenjivanju prijava, Povjerenstvo za pregled i ocjenjivanje prijava donijelo je NESLUŽBENU BODOVNU LISTU PODNOSITELJA PRIJAVA.

Opatija