Obavijest o radovima – Opatija

Tvrtka Milenij Hoteli d.o.o. iz Opatije, zatražila je i dobila suglasnost Grada Opatije u svezi privremenog zauzimanja dijela javno – prometne površine. Naime u tijeku su radovi uzdužnog i poprecnog prekopa ulice Maršala Tita ispred gradske tržnice, te na ulici V. C. Emina, zbog polaganja energetskog kabela prilikom izmještanja trafostanice koji se vrši tokom izvodenja gradevinskih radova na gradevini hotela Royal, a sve u skladu s Prometnim rješenjem broj 01/14, izradenom po tvrtki Plan inženjering d.o.o. Rijeka, i izdatoga rješenja s posebnim uvjetima Županijske uprave za ceste Rijeka, KLASA: UP/I-340-09/13-05/188;UR.BROJ:2170-02-06-13-2, od 31. prosinca 2013. godine. Navedeni radovi vršiti ce se na ulici V.C.Emina u dužini od cca 160 metara i to od gospodarskog ulaza u hotel Agavu do hotela Cammelia te u svezi s tim uspostavi ce se i privremena regulaciju prometa na dijelu javne ceste Ž5051, Ulica Maršala Tita, kao i na dijelu ulica E. Kumicica i V. Spincica. Radovi na javno-prometnim površinama mogu se odvijati u vremenu od 09. sijecnja 2014.g. do 31. sijecnja 2014.g., sukladno važecoj Odluci o vremenu izvodenja gradevinskih radova na podrucju Grada Opatije, a do tada se mora izvršiti i asfaltiranje.  

Opatija