Objava Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom Grada Opatije

OBJAVA GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM GRADA OPATIJE – PRIJE ISHO?ENJA POTVRDE NADLEŽNOG TIJELA PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE  Pozivom na odredbu clanka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ RH broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14), i Odluku Gradonacelnika o povjeravanju donošenja odluke Zamjenici gradonacelnika u predmetu utvrdivanja prijedloga Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom za 2020. godinu i ocitovanja na nacrt Srednjorocnog plana davanja koncesija na pomorskom dobru 2020.-2022. g., KLASA 342-01/19-01/11, od 1. listopada 2019. godine, Zamjenica gradonacelnika je dana 26. studenog 2019. godine, donijela Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za 2020. godinu. Plan ce biti dostavljen do 1. prosinca 2019. godine nadležnom tijelu samouprave u Primorsko-goranskoj županiji radi davanja potvrde o uskladenosti s istim. Posebno se napominje da se Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za 2020. godinu objavljuje na web stranicama Grada prije ishodenja potvrde nadležnog odjela županije i da nije stupio na snagu. Plan ce biti objavljen i na  oglasnoj ploci Grada te u Službenim novinama Primorsko-goranske županije. Na isti nacin i na istim mjestima objaviti ce se, kada bude ishodena, potvrda Županije i da je Plan stupio na snagu. Koncesijska odobrenja izdaje Vijece za dodjelu koncesijskih odobrenja na nacin i prema odredbama postupka propisanog Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru.   POVEZNICE: 1. Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za 2020. godinu bez potvrde nadležnog tijela županije, 2. Kartografska podloga koja je prilog i sastavni dio Plana, 3. PRILOZI: Odluka gradonacelnika o povjeravanju donošenja odluke zamjenici gradonacelnika u predmetu utvrdivanja prijedloga Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom za 2020. godinu i ocitovanja na nacrt Srednjorocnog plana davanja koncesija na pomorskom dobru 2020.-2022.g., KLASA 342-01/19-01/11, od 1. listopada 2019. godine, Uredba o postupku davanja koncesijskog odobrenja (IUS INFO- Redakcijski procišceni tekst), Uputa o primjeni Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, KLASA: 342-22/18-01/461, od 7. studenog 2018.godine, 6. OBRAZAC zahtjeva za davanje koncesijskog odobrenja.  

Opatija