Odluka o privremenim mjerama za uravnoteženje Proračuna Grada Opatije

Na temelju, clanka 43. Zakona o proracunu („Narodne novine br. 87/08,136/12,15/15) te clanka 8. Odluke o izvršavanju Proracuna Grada Opatije za 2020. godinu (Službene novine PGŽ br. 32/19), Gradonacelnik Grada Opatije donosi slijedecu:   O D L U K U o privremenim mjerama za uravnoteženje Proracuna Grada Opatije   Uslijed cinjenice da je proglašena epidemija bolesti izazvana Corona virusom (COVID-19), a povezano s donesenim mjerama odgode naplate pojedinih prihoda Proracuna, ocekuju se teškoce s likvidnošcu Proracuna te se nalažu sljedece mjere:      obustavljaju se od izvršavanja planirani rashodi poslovanja koji do sada nisu izvršeni u cijelosti, ukljucujuci ugovore o financiranju javnih potreba s udrugama i drugim pravnim i fizickim osobama koji sadrže klauzulu o prekidu financiranja te planirani rashodi za nabavu dugotrajne imovine koji nisu ugovoreni, što ukljucuje i prekid postupka javne nabave, osim ako se ne radi o: ugovorenim obvezama za nabavku roba ili usluga, obvezama koja je Grad dužan izvršavati po posebnim propisima ili služe redovnom održavanju službi i komunalne infrastrukture, dijelu aktivnosti koje su zapocete, a ciji bi prestanak izvršavanja mogao dovesti dio korisnika u neravnopravni položaj, aktivnosti za koje su provedeni postupci javne nabave kao npr. Uredenje Interpretacijskog centra Moho, proširenje Djecjeg vrtica u Veprincu, uredenje Rekreacijskog centra Dobrec kao i rashodima vezanim uz provedbu EU projekata rashodi iz stavka 1. se obustavljaju u sljedecim pozicijama Proracuna za 2020. godinu:        U razdjelu Upravni odjel za lokalni politicki sustav i upravljanje imovinom: Program Aktivnosti Gradskog vijeca Aktivnosti: Financiranje politickih stranaka, naknade za rad u predstavnickim tijelima, Medijsko pracenje i organiziranje tribina, Pokroviteljstva Gradskog vijeca, Aktivnosti mjesnih odbora Program: Redovan rad izvršnog tijela, Aktivnosti: Pokroviteljstva i sponzorstva, Nefinancijske potpore-sponzorstva, Obilježavanje datuma Program: Redovni programi Ureda Grada: Aktivnosti: Redovan rad ureda Grada-reprezentacija, Potpore aktivnostima drugih korisnika         U razdjelu Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti: Program Javna uprava i administracija Program Zdravi Grad Program predškolskog odgoja i obrazovanja, Program javne potrebe u osnovno školskom obrazovanju, osim redovnih aktivnosti Društva Naša Djeca Opatija Srednje školstvo i ostalo obrazovanje osim obveza po ugovorima o dodjeli stipendija, sufinanciranje javnog prijevoza za studente te financiranje nocne linije 32 Program Javne potrebe u kulturi osim rashoda za aktivnosti i rad HMT-a Program manifestacije i obljetnice Program tehnicke kulture Program Javne potrebe u sportu osim Aktivnosti Osiguravanje prostornih uvjeta Program Javne potrebe u socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti osim Aktivnosti: Pomoc za podmirenje troškova stanovanja, Redovne aktivnosti Crvenog križa te naknade za novorodenu djecu        U razdjelu Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša: Program Gradnje objekata i uredaja komunalne infrastrukture Program održavanja komunalne infrastrukture-Aktivnost. Komunalne akcije mjesnih odbora Program gradnje vodnih gradevina Program obnove fasada i krovova        U razdjelu Upravni odjel za prostorno planiranje: Program Prostorno planska dokumentacija i arhitektonsko urbanisticka rješenja Program razvojni projekti Grada Program energetske ucinkovitosti    Produljuju se ugovoreni rokovi placanja za 30 dana.   Izuzetno od tocke 1., navedene mjere ne odnose se na isplate placa i naknada zaposlenika javne uprave i proracunskih korisnika.   Izuzetno od tocke 1. gradonacelnik može u opravdanim slucajevima odobriti izvršenje rashoda unutar aktivnosti obuhvacenih privremenim mjerama, za koje su obveze nastale prije donošenja odluke ili odobriti postupak nabave i ugovaranja novih rashoda u slucaju da se radi o nužnim radovima ili uslugama koje ne trpe odgodu.   Zabranjuje se odobravanje obrocne otplate duga osim u slucajevima slabijeg imovinskog stanja.   Zadužuju se celnici Proracunskih korisnika da ovu Odluku adekvatno primjene na izvršenje svojih financijskih planova.                                                                              GRADONACELNIK                                                                                Ivo Dujmic ing.

Opatija