Odluka o privremenim mjerama za uravnoteženje Proračuna Grada Opatije

Odluka o privremenim mjerama za uravnoteženje Proračuna Grada Opatije

Na temelju, clanka 43. Zakona o proracunu („Narodne novine br. 87/08,136/12,15/15) te clanka 8. Odluke o izvršavanju Proracuna Grada Opatije za 2020. godinu (Službene novine PGŽ br. 32/19), Gradonacelnik Grada Opatije donosi slijedecu:   O D L U K U o privremenim mjerama za uravnoteženje Proracuna Grada Opatije   Uslijed cinjenice da je proglašena epidemija bolesti izazvana Corona virusom (COVID-19), a povezano s donesenim mjerama odgode naplate pojedinih prihoda Proracuna, ocekuju se teškoce s likvidnošcu Proracuna te se nalažu sljedece mjere:      obustavljaju se od izvršavanja planirani rashodi poslovanja koji do sada nisu izvršeni u cijelosti, ukljucujuci ugovore o financiranju javnih potreba s udrugama i drugim pravnim i fizickim osobama koji sadrže klauzulu o prekidu financiranja te planirani rashodi za nabavu dugotrajne imovine koji nisu ugovoreni, što ukljucuje i prekid postupka javne nabave, osim ako se ne radi o: ugovorenim obvezama za nabavku roba ili usluga, obvezama koja je Grad dužan izvršavati po posebnim propisima ili služe redovnom održavanju službi i komunalne infrastrukture, dijelu aktivnosti koje su zapocete, a ciji bi prestanak izvršavanja mogao dovesti dio korisnika u neravnopravni položaj, aktivnosti za koje su provedeni postupci javne nabave kao npr. Uredenje Interpretacijskog centra Moho, proširenje Djecjeg vrtica u Veprincu, uredenje Rekreacijskog centra Dobrec kao i rashodima vezanim uz provedbu EU projekata rashodi iz stavka 1. se obustavljaju u sljedecim pozicijama Proracuna za 2020. godinu:        U razdjelu Upravni odjel za lokalni politicki sustav i upravljanje imovinom: Program Aktivnosti Gradskog vijeca Aktivnosti: Financiranje politickih stranaka, naknade za rad u predstavnickim tijelima, Medijsko pracenje i organiziranje tribina, Pokroviteljstva Gradskog vijeca, Aktivnosti mjesnih odbora Program: Redovan rad izvršnog tijela, Aktivnosti: Pokroviteljstva i sponzorstva, Nefinancijske potpore-sponzorstva, Obilježavanje datuma Program: Redovni programi Ureda Grada: Aktivnosti: Redovan rad ureda Grada-reprezentacija, Potpore aktivnostima drugih korisnika         U razdjelu Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti: Program Javna uprava i administracija Program Zdravi Grad Program predškolskog odgoja i obrazovanja, Program javne potrebe u osnovno školskom obrazovanju, osim redovnih aktivnosti Društva Naša Djeca Opatija Srednje školstvo i ostalo obrazovanje osim obveza po ugovorima o dodjeli stipendija, sufinanciranje javnog prijevoza za studente te financiranje nocne linije 32 Program Javne potrebe u kulturi osim rashoda za aktivnosti i rad HMT-a Program manifestacije i obljetnice Program tehnicke kulture Program Javne potrebe u sportu osim Aktivnosti Osiguravanje prostornih uvjeta Program Javne potrebe u socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti osim Aktivnosti: Pomoc za podmirenje troškova stanovanja, Redovne aktivnosti Crvenog križa te naknade za novorodenu djecu        U razdjelu Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša: Program Gradnje objekata i uredaja komunalne infrastrukture Program održavanja komunalne infrastrukture-Aktivnost. Komunalne akcije mjesnih odbora Program gradnje vodnih gradevina Program obnove fasada i krovova        U razdjelu Upravni odjel za prostorno planiranje: Program Prostorno planska dokumentacija i arhitektonsko urbanisticka rješenja Program razvojni projekti Grada Program energetske ucinkovitosti    Produljuju se ugovoreni rokovi placanja za 30 dana.   Izuzetno od tocke 1., navedene mjere ne odnose se na isplate placa i naknada zaposlenika javne uprave i proracunskih korisnika.   Izuzetno od tocke 1. gradonacelnik može u opravdanim slucajevima odobriti izvršenje rashoda unutar aktivnosti obuhvacenih privremenim mjerama, za koje su obveze nastale prije donošenja odluke ili odobriti postupak nabave i ugovaranja novih rashoda u slucaju da se radi o nužnim radovima ili uslugama koje ne trpe odgodu.   Zabranjuje se odobravanje obrocne otplate duga osim u slucajevima slabijeg imovinskog stanja.   Zadužuju se celnici Proracunskih korisnika da ovu Odluku adekvatno primjene na izvršenje svojih financijskih planova.                                                                              GRADONACELNIK                                                                                Ivo Dujmic ing.

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija