Odluka o rasporedu sredstava Proračuna Grada Opatije za financiranje javnih potreba u 2018.godini

Na temelju clanka 44. Statuta Grada Opatije („Službene novine“ Primorsko-goranske županije broj 25/09 i 30/09-ispravak, 7/13) i clanka 7.stavka 1. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Opatije (SN PGŽ 31/15) gradonacelnik Grada Opatije donosi  Odluku o rasporedu sredstava Proracuna Grada Opatije za financiranje javnih potreba u 2018.godini.

Opatija