Odluka o rasporedu sredstava Proračuna Grada Opatije za financiranje javnih potreba u 2020.godini

  Na temelju clanka 44. Statuta Grada Opatije („Službene novine“ Primorsko-goranske županije broj 25/09 i 30/09 – ispravak, 7/13, 3/18 i 5/18 – ispravak) i clanka 7.stavka 1. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Opatije (SN PGŽ 31/15) gradonacelnik Ivo Dujmic donio je Odluku o rasporedu sredstava Proracuna Grada Opatije za financiranje javnih potreba u 2020. godini Na osnovi prijava pristiglih na raspisani Javni poziv za financiranje javnih potreba u 2020. godini raspoloživa sredstva Proracuna Grada prema pojedinim Programima rasporeduju se prema odluci dostupnoj preko poveznice: ODLUKA Odluka o izmjeni odluke o rasporedu sredstava proracuna Grada Opatije za financiranje javnih potreba u 2020. Odluka o rasporedu sredstava proracuna Grada Opatija za financiranje javnih potrba u 2020.g. (procišceni tekst)

Opatija