ODRŽAN KOLEGIJ GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA SA PROČELNICIMA

Na kolegiju gradonacelnika i zamjenika sa procelnicima gradske uprave, održanom danas, nazocni su se upoznali s informacijom o zakonskim novinama iz nadležnosti Grada Opatije,  kao i sa informacijom o ulasku Grada u sustav pdv-a. Slijedom toga, kako je Grad od 1.sijecnja ušao u sustav pdv-a, tako ce se zakupcima poslovnih prostora u vlasništvu Grada od ove godine fakturirati i obracunati pdv na iznos najma.    Na kolegiju je prihvacena i preporuka unutarnje revizije o knjigovodstvenoj evidenciji namjenskog trošenja proracunskih sredstava za neprofitne udruge, s pocetkom primjene za 2014.godinu. Grad Opatija nalazi se na vrhu ljestvice hrvatskih gradova po transparentnosti i zakonitosti poslovanja te je donio niz mjera i upute za jacanje transparentnosti rada i fiskalne odgovornosti, pa je tako i ova preporuka usvojena i na tragu je ranije implementiranih mjera i uputa. Svrha je postici jasniji, potpuniji i tocniji uvid u trošenje proracunskih sredstava. Korisnici proracunskih sredstava, bilo da ih ostvaruju direktno ili preko posrednika, dužni su u okviru svojih poslovnih knjiga osigurati jasno vidljiv trag proracunskih sredstava, kao i stvarnu upotrebu tog novca. Na kolegiju je takoder izvješceno da Grad pocinje s aktivnostima na izgradnji ceste kod zgrade Fakulteta u Iki, koja ce voditi do lucice, što je dio  projekta proširenja prostora Fakulteta za  menadžment u turizmu i ugostiteljstvu.

Opatija