Održan radni sastanak grupe za praćenje kakvoće mora na Slatini

Danas je u uredu gradonacelnika održan sastanak sa predstavnicima Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije (doc.dr.sc Darija Vukic-Lušic i Arijana Cenon), Liburnijskih voda (Ervino Mrak, Alenka Turkovic), te tvrtkom GEOINFO (prof. Brožidar Biondic i prof.dr.sc. Ranko Bionidic), na kojemu su razmatrani rezultati dosadašnjih ispitivanja koja su provodili Nastavni zavod za javno zdravstvu i Liburnijske vode (Komunalac) na utvrdivanju uzroka zagadenja, a koji pokazuju znatno poboljšanje kvalitete vode. Znacajno je napomenuti da Liburnijske vode izvode i brojne radove na zamjeni dijela stare kanalizacijske mreže na podrucju sliva Slatine, kako bi se smanjili rizici od moguceg zagadenja radi starih cijevi. Dogovoreno je na sastanku da se ispitivanja prošire i na hidrogeološke istražne radove radi brojnih podzemnih izvora na tom podrucju kako bi se što preciznije odredili izvori zagadenja i potom isti eliminirali. Takoder se nastavlja sa dosadašnjim ispitivanjima sustava otpadnih voda i uzorkovanja kvalitete mora. Završetkom turisticke sezone 2013. godine, Grad Opatija intenzivirao je ispitivanja kvalitete mora  i traženje uzroka zagadenja Slatine, radi kojeg je prošle godine na dijelu kupališta Slatina bila postavljena i tabela zabrane kupanja.      

Opatija