ODRŽANA KONFERENCIJA ZA MEDIJE NA TEMU ODBIJANJA USELJENJA NEKIH KORISNIKA U NOVE GRADSKE SOCIJALNE STANOVE NA TOŠINI

ODRŽANA KONFERENCIJA ZA MEDIJE NA TEMU ODBIJANJA USELJENJA NEKIH KORISNIKA U NOVE GRADSKE SOCIJALNE STANOVE NA TOŠINI

U uredu gradonacelnika Opatije danas je održana konferencija za medije, koja je bila sazvana na temu odbijanja useljenja nekih korisnika u nove gradske stanove u zgradama na  Tošini – pokušaj opstruiranja realizacije projekta na Kuku? Na konferenciji su bili nazocni gradonacelnik Opatije Ivo Dujmic, zamjenici gradonacelnika Opatije Marina Gašparic i Fernando Kirigin, procelnica Ureda Grada Helena Masaric.   Gradonacelnik Dujmic uvodno je obrazložio aktualne slucajeve odbijanja useljenja korisnika u nove gradske stanove na Tošini, gradene kroz POS program. Rijec je o tzv. socijalnim stanovima, odnosno stanovima koje je Grad otkupio kako bi u njima smjestio osobe s tzv. socijalne gradske liste, ali i druge korisnike koji su temeljem istih prava do sada koristili gradske stanove  u drugim objektima, a koji su po gradskim odlukama prenamijenjeni. Tako se jedan slucaj korisnika koji odbija iseliti iz stana u kojem je do sada boravio u novi stan od 60m2 na Tošini, odnosi na objekt koji se nalazi na trasi izgradnje nove tzv. Trece ceste. Tu cestu treba graditi Grad, prema ugovoru što je potpisan s austrijskim investitorom koji na Kuku planira realizaciju vrijedne investicije, uime cega ce u gradski proracun i uplatiti komunalni doprinos iz kojeg ce se financirati izgradnja Trece ceste. Grad je korisnicima socijalnog gradskog stana u objektu, koji je predviden za rušenje, jer se nalazi na predvidenoj trasi za gradnju Trece ceste, ponudio preseljenje u novi stan na Tošini, što su korisnici isprva prihvatili, pa onda nedavno i odbili, vrativši kljuceve stana. Gradonacelnik napominje da nikakve, kako se može ciniti, ucjene investitora ne dolaze u obzir i nisu moguce, jer ti korisnici žive u stanu koji je imovina grada, pa samim time i gradana Opatije, a nije privatno vlasništvo korisnika. Drugi slucaj odnosi se na odbijanje iseljenja iz stana u samostojecem objektu u vlasništvu Grada s velikom okucnicom od 2600m2 u Icicima, koja je pak zbog ekonomskih razloga predvidena za prodaju; Gradu se naime više isplati prodaja ove nekretnine od kontinuiranog ulaganja u njezino održavanje, što je dosada cinio. Sredstva dobivena prodajom su kanalizirana u realizaciju kapitalnih investicija i razvojnih projekata grada, poput primjerice novog djecjeg vrtica na Punta Kolovi.  I korisnicima ovog socijalnog stana ponuden je adekvatni stan za preseljenje   u novogradnji na Tošini, što su odbili. Prethodno se u oba slucaju na razne nacine izlazilo u susret korisnicima gradskih socijalnih stanova, što kroz produljenje rokova, što na druge nacine, ovisno o njihovim potrebama. Detaljno o svemu tome možete procitati na kraju ovog teksta gdje je dat iscrpan prikaz kronologije dogadaja sa korisnicima dvaju gradskih stanova. Gradonacelnik Dujmic stoga je želio detaljno informirati javnost o cijeloj situaciji, kako bi ona bila upoznata s pojedinostima i samim time bila manje podložna eventualnim manipulacijama. Jer, dužnost je jedinica lokalne samouprave da se brinu o svojoj imovini i da, ako je moguce od nje ostvaruju prihod, kako je i naveo ministar financija Lalovac nedavno. Gradonacelnik je stoga i putem medija uputio apel tim stanarima, korisnicima socijalnih gradskih stanova, da imaju još vrlo malo vremena i isele se iz stanova koje su do sada koristili u nove stanove koji su im ponudeni na Tošini. Ukoliko to ne naprave, gube prava na socijalno stambeno zbrinjavanje, a Grad prisiljavaju na aktiviranje krajnjih mjera: iskljucivanje struje i vode u stanovima iz kojih ne žele preseliti, te pokretanje drugih zakonskih mehanizama koji neminovno vode k iseljavanju iz stanova, ali onda više nece imati pravo ni na stan na Tošini.   KRONOLOGIJA situacije br.1 KORISNIK  STANA (SAMOSTOJECE KUCE) NA ADRESI: ICICI, UL.BRDO 2 – kuca sa okucnicom u vlasništvu Grada Opatije sveukupne površine 2146 m2. 01. ožujka 1993.godine Komisija za stambene poslove Opcine Opatija donijela je Zakljucak kojim se osobi dopušta useljenje i korištenje nužnog smještaja u samostojecoj zgradi u Icicima, Ul.Brdo 2. Dana 25. listopada 2010.g. donijeta je Odluka o davanju predmetnog stana u najam KAO POSEBNO OPRAVDANI SLUCAJ s obzirom da je stan koristila kao nužni smještaj Dana 12. studeni 2010.g. sklopljen je Ugovor o najmu stana na odredeno vrijeme od 3 godine uz utvrdenu obvezu  korisnika da ce u slucaju da joj Grad osigura drugi stan predati Gradu Opatija u posjed stan slobodan od osoba i stvari. Dana 13. sijecnja 2011.godine u cilju što ekonomicnijeg gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Opatije donijeta je odluka da ce Grad Opatija prodati stanove koji su u najmu, a nalaze se na atraktivnim pozicijama jer nije ekonomski isplativo da Grad ima u vlasništvu samostojece zgrade s jednim stanom.  U tom slucaju Grad preuzima obvezu najmoprimcu osigurati drugi stan. Kako  korisnica ima u najmu stan koji se nalazi u samostojecoj kuci na atraktivnoj poziciji na adresi Icici, Brdo 2 , u rujnu 2011.godine ponuden joj je novouredeni stan u školi u Poljanama, površine 84 m2 stambenog prostora. Korisnica je ODBILA  prihvatiti ponudeni stan iako se Ugovorom o najmu obvezala u slucaju da joj Grad osigura drugi odgovarajuci stan predati Gradu u posjed stan u Icicima, Brdo 2. Odbijanjem preseljenja onemogucila je provodenje Odluke o ekonomicnom gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Opatije, kao i realizaciju kapitalnih projekata koji se financiraju namjenski iz sredstava od prodaje atraktivnih nekretnina u vlasništvu Grada. 16. listopada 2013.g. zaprimila je našu obavijest da joj ugovor o najmu za stan u Icicima, Brdo 2, istice. Dana 12. prosinca 2013.g. korisnica podnosi zahtjev za produženje ugovora o najmu stana. U zahtjevu navodi da joj je suprug umro, da je zbog bolesti supruga imala velike financijske izdatke. Zahtjevu se udovoljilo te je zakljucen ugovor o najmu na odredeno vrijeme do osiguranja drugog stana, ali ne dulje od 31. kolovoza 2014.godine. 23. srpnja 2014.g. obavještena je da Grad više nema namjeru obnoviti ugovor o najmu stana na adresi Icici, Brdo 2. Dana 31. srpnja 2014.g. omogucen joj je razgled dvosobnog stana (POS) u Matuljskoj cesti 2/a, površine 60,19 m2 te se obvezala ocitovati radi dogovora oko dodjele novog stana u najam te predaje stana u Icicima u posjed Gradu Opatija. Kako se nije odazvala ponovo smo je obavijestili da joj ugovor istice danom 31. kolovoza 2014.g. i pozvali je da u roku od 3 dana pristupi u Ured Grada radi davanja izjave o prihvacanju ponudenog (POS) stana u najam, u kojem slucaju ce joj isti biti dodijeljen u najam.  Dana 26. rujna 2014.g. pristupila je u prostorije Ureda Grada te izjavila da ODBIJA ponudeni dvosobni stan u Matuljskoj cesti (POS). Kako u zadanom roku, odnosno protekom roka od 30 dana od primitka ponude drugog stana korisnica nije predala Gradu Opatiji stan u Icicima, Brdo 2, ugovor o najmu je raskinut istekom roka na koji je zakljucen – 31. kolovoza 2014.g.   Za stan u Icicima, Brdo 2  mjesecna najamnina iznosi  378,00 kn Za novi POS-ov stan mjesecna najamnina za dvosobni stan iznosi cca. 510,00 kn  + pricuva cca 160,00 kn   KRONOLOGIJA situacije br. 2   Korisnik je stana u kuci (samostojecem objektu) na adresi KVARNERSKA CESTA 36 koja je u vlasništvu Grada Opatije – kuca sagradena na grc. 425 k.o. Volosko  sa okucnicom ukupne površine 500 m2. Uz navedenu parcelu nalazi se oranica površine 1530 m2. Godine 1989. bespravno se uselila u praznu i napuštenu kucu  u Kvarnerskoj cesti 36. Samovoljno i bez odobrenja izvršila je prekop kanala s namjerom da izvrši protupravni prikljucak na javni vodovod.  1997.g. javila se na natjecaj za davanje stanova u najam 23. sijecnja 2001.godine zakljucio se ugovor o najmu stana na rok od 10 godina ali van liste reda prvenstva za davanje stanova u najam Dana 24.01.2011.g. obnovljen je ugovor o najmu stana uz utvrdenu obvezu da ce u slucaju da joj Grad osigura drugi odgovarajuci stan predati Gradu Opatija u posjed stan na Kvarnerskoj cesti Grad Opatija je u mjesecu travnju o.g. obavijestio korisnicu, najmoprimca stana na adresi Kvarnerska cesta 36 o namjeri da ce se na zemljištu na kojem se nalazi zgrada u kojoj koristi stan prema ugovoru o najmu stana realizirati namjena predvidena Urbanistickim planom uredenja Opatije te da ce kada se za to ispune uvjeti biti u obvezi isprazniti stan od osoba i stvari. U svibnju o.g. korisnica usmeno je izrazila želju da kupi predmetnu kucu te ujedno pismeno podnosi zahtjev  za proširenje stambenog prostora na pomocnoj zgradi koja se nalazi uz stambeno prostor. Nakon dovršetka POS-ovih stanova, Grad Opatija je korisnici ponudio dvosobni stan netto korisne površine 60,59 m2 te je pozvao radi davanja izjave o prihvacanju ponudenog stana. Dana 10. srpnja 2014.g. potpisala je izjavu da prihvaca stambeno zbrinjavanje odnosno dodjelu u najam dvosobnog stana na Matuljskoj cesti 2/a. Dana 11. srpnja 2014.godine donijeta je Odluka o dodjeli u najam dvosobnog stana na II katu zgrade u Opatiji, Matuljska cesta 2/a, oznake S27 te je zakljucen predugovor o najmu i izvršena je primopredaja novog stana. korisnicaje bila predugovorom obvezana stan u Kvarnerskoj cesti 36 osloboditi od osoba i stvari u roku od trideset dana od izvršene primopredaje novog stan na Matuljskoj cesti, odnosno do 01. rujna 2014.g. korisnica u ugovorenom roku nije predala Gradu Opatija stan u Kvarnerskoj cesti 36 iako smo utvrdili da se preselila u novi stan na Matuljskoj cesti 2/a. Dana 02. rujna 2014.g. podnijela je zahtjev za produženje roka preseljenja do kraja mjeseca rujna. Zahtjevu se nije udovoljilo vec smo je obavijesti da stan na Kvarnerskoj cesti preda u posjed Gradu najkasnije u roku od 3 dana. Kako ni u tom roku nije predala u posjed Gradu stan na Kvarnerskoj cesti, dana 25. rujna 2014.g. zaprimila je našu obavijest da se ugovor o najmu stana u Kvarnerskoj cesti smatra raskinut, podredno otkazan, te da stan drži u posjedu bez pravnog osnova. Upozorena je da ce Grad pokrenuti tužbu radi predaje u posjed stana u Kvarnerskoj cesti 36  ukoliko u daljnjem roku od tri dana ne preda stan slobodan od osoba i stvari.    Dana 26. rujna 2014.g. korisnica pristupila je u prostorije Ureda Grada i izjavila da ce Gradu Opatija vratiti u posjed novi (POS) stan najkasnije do 30. rujna 2014.g., te da se vraca u stan na Kvarnerskoj cesti 36. Dana 30.09.2014.g. pristupila u Ured te predala kljuceve novog (POS) stana. _____________________________________________________________________________   Korisnica za stan u Kvarnerskoj cesti 36  placa najamninu u iznosu od  196,91 kn mjesecno Za novi POS-ov stan mjesecna najamnina za dvosobni stan iznosi cca. 510,00 kn  + pricuva cca 160,00 kn Napomena: korisnica za stan u Kvarnerskoj cesti placa zašticenu najamninu iako nije zašticeni najmoprimac.   U galeriji fotografija nalaze se slike novoizgradenih zgrada na Tošini u kojima se nalaze novi gradski stanovi ponudeni za preseljenje      

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija