Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

      Na temelju clanka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i podrucnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11 i 4/2018), Povjerenstvo za provedbu natjecaja utvrduje   L I S T U  K A N D I D A T A               prijavljenih za radno mjesto viši strucni suradnik za tehnicke poslove, u Upravnom odjelu za komunalni sustav i zaštitu okoliša, koji ispunjavaju formalne uvjete te cija je prijava pravodobna i uredna, i to:   M.P., 1989., Mošcenicka Draga Lista kandidata (po abecednom redu prezimena) zakljucena je s rednim brojem 1. Povjerenstvo za provedbu natjecaja, putem web- stranice i oglasne ploce Grada Opatije, naprijed navedenom kandidatu upucuje   P O Z I V na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti        Poziva se kandidat (s liste kandidata) koji se prijavio na natjecaj za prijam u službu u Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša (1 izvršitelj m/ž), na neodredeno vrijeme, koji je objavljen dana 10. kolovoza 2018.g. u „Narodnim novinama“ br. 73/18, na oglasnoj ploci i web- stranici Grada Opatije, da pristupi u ponedjeljak 10. rujna 2018. godine u 10,00 sati na pisano testiranje. Mjesto održavanja je Vijecnica Grada Opatije, u prizemlju sjedišta Grada, na adresi Ulica Maršala Tita 3, Opatija. Istoga dana, bit ce obavljen intervju s kandidatom koji je ostvario najmanje 50% bodova na pismenom testiranju. Provjera se obavlja iz literature koja je objavljena na web- stranici Grada Opatije (www.opatija.hr) dana 10. kolovoza 2018.godine. Kandidat koji pristupi testiranju dužan je sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu, a ukoliko se ne bude mogao utvrditi njegov identitet nece moci pristupiti testiranju. Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu natjecaja.   PREDSJEDNIK POVJERENSTVA Vjekoslav Osojnak, mag. ing. aedif.

Opatija