Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI                                                 Na temelju clanka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i podrucnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11 i 4/2018), Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrduje   L I S T U  K A N D I D A T A               prijavljenih za radno mjesto viši strucni suradnik za medunarodnu suradnju, europske integracije i protokol, u Uredu grada, koji ispunjavaju formalne uvjete te cija je prijava pravodobna i uredna, i to:   J.F., 1985., Dražice G.I., 1963., Opatija L.L., 1987., Dražice N.N., 1980., Rijeka Z.P., 1984., Icici S.P. 1990., Kastav A.S., 1979., Rijeka M.T., 1991., Šmrika     Lista kandidata (po abecednom redu prezimena) zakljucena je s rednim brojem 8.   Povjerenstvo za provedbu oglasa, putem web- stranice i oglasne ploce Grada Opatije, naprijed navedenim kandidatima upucuje P O Z I V na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti        Pozivaju se kandidati (s liste kandidata) koji su se prijavili na oglas za prijam u službu u Ured grada (1 izvršitelj m/ž), na odredeno vrijeme radi zamjene službenice na bolovanju, rodiljnom i roditeljskom dopustu, do njezinog povratka na posao, koji je objavljen dana 31. srpnja 2018.g. u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na oglasnoj ploci i web- stranici Grada Opatije, da pristupe u petak 17. kolovoza 2018. godine u 09,00 sati na pisano testiranje, a provjera poznavanja engleskog jezika zapocet ce istog dana u 11,00 sati. Mjesto održavanja je Vijecnica Grada Opatije, u prizemlju sjedišta Grada, na adresi Ulica Maršala Tita 3, Opatija. Istoga dana, bit ce obavljen intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova u svakom dijelu prethodne provjere. Provjera se obavlja iz literature koja je objavljena na web- stranici Grada Opatije (www.opatija.hr) dana 31. srpnja 2018.godine. Svi kandidati koji pristupe testiranju dužni su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu, a ukoliko se ne bude mogao utvrditi njihov identitet nece moci pristupiti testiranju. Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu oglasa.   PREDSJEDNICA POVJERENSTVA     Ana Brumnjak Ilicic, mr. oec.

Opatija