Predstavljen prijedlog proračuna Grada Opatije za 2017. godinu

Predstavljen prijedlog proračuna Grada Opatije za 2017. godinu

Prijedlog proracuna Grada Opatije za 2017. s projekcijama plana za 2018. i 2019. godinu predstavljen je danas javnosti na konferenciji za medije održanoj u uredu gradonacelnika Opatije. Prijedlog proracuna naci ce se pred vijecnicima Gradskog vijeca Opatije u cetvrtak, za kada je  zakazana redovna sjednica Vijeca. Prijedlog proracuna predstavio je gradonacelnik Opatije Ivo Dujmic u društvu zamjenika Fernanda Kirigina I Marine Gašparic, te procelnika UO za financije Danijela Jermana. Predloženi proracun Grada Opatije iznosi 160.642.148 kuna, a gradonacelnik Dujmic  okarakteririzirao je proracun kao realan i održiv, te oprezan upravo zbog najavljenih poreznih reformi Vlade RH. Gradonacelnik Dujmic uvodno istakao je kako je u tijeku javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošcu koje je otvoreno 28. studenoga na www.opatija.hr i traje do 6. prosinca, pa se zainteresirani mogu još uvijek ukljuciti u ovo savjetovanje oko prijedloga proracuna 2017. Drugo, bitno je da prijedlog proracuna za 2017. ne predvida nikakva povecanja ni nove namete za gradane koji su u ingerenciji Grada Opatije, a zadržava visok ili natprosjecan standard u segmentu javnih potreba, odnosno financiranja aktivnosti predškolskog i školskog odgoja, sporta, kulture, društvenih akcija koje organiziraju razne udruge, u segmentu primjerice zdravstva, te posebno socijale –  kao i do sada. Otprilike cetvrtina planiranog gradskog budžeta namijenjena je za financiranje javnih potreba grada .   Glavne odrednice Proracuna za 2017.-2019.godinu uskladene su sa strateškim ciljevima Grada definiranim usvojenom Strategijom razvoja Grada Opatije 2014.-2020.   Medutim, prijedlog Proracuna Grada Opatije za 2017. godinu te projekcije za 2018-2019.godinu sastavljene su  bez relevantnih podataka vezanih uz najavljene izmjene poreznih i drugih propisa, odnosno njihov ucinak na proracune JLP(R)S, vec je Proracun sastavljen uzimajuci u obzir plan i ostvarenje prihoda i rashoda Proracuna u 2016.godini. Naime, uputom Ministarstva financija sugerirano je planiranje proracuna na osnovi 2016.godine, iako je izvjesno, u slucaju da se prihvati paket izmjena poreznih propisa, da nekih prihoda proracuna više nece biti, a da ce neki prihodi zasigurno biti niži. Na osnovi navedenog može se zakljuciti, kao i kod planiranja proracuna za 2015.godinu, da ulazimo u vrlo neizvjesno razdoblje ocekivanja ucinaka propisa koji su trenutno u proceduri, a koji ce zasigurno utjecati i na izvršavanje Proracuna u iducem trogodišnjem razdoblju pri cemu nije poznato u kojoj mjeri. Detaljnije o prijedlogu proracuna: Proracunom za 2017.-2019.godinu planiran je nastavak znacajnih ulaganja Grada u kapitalne investicije prvenstveno u izgradnju Djecjeg vrtica, Vatrogasnog doma te objekata i uredaja komunalne infrastrukture (dovršetak radova na proširenju groblja u Veprincu, uredenje Amerikanskih vrtova, rasadnika u parku Angiolina, izgradnja novih te sanacija i uredenje postojecih prometnica, uredenje obalne šetnice i javnih plaža, širenje sekundarne mreže vodobskrbe i odvodnje otpadnih voda…). Osim sredstava od prodaje dionica Nove Liburnije d.o.o., za izgradnju djecjeg vrtica planirano je i sufinanciranje od strane Talijanske unije dok je za izgradnju Vatrogasnog doma, pored sredstava Grada, planirano financiranje i od strane ostalih JLS sa podrucja Liburnije prema ucešcu u JVP. Potrebno je reci da se od 2018.godine planira pocetak korištenja sredstava za projekte Urbane aglomeracije Rijeka usmjerenih na prijavljena ulaganja u obnovu baštine (rasadnik u Parku Angiolina i Amerikanski vrtovi) u cilju  stvaranja nove turisticke ponude. Osim toga nastavljaju se ulaganja u društvenu infrastrukturu, primjerice izgradnja Društvenog doma i bocarije u Opricu, rekonstrukcija nogometnog igrališta, proširenje i natkrivanje bocarije u Opatiji… Grad i nadalje ulaže sredstva u provodenje postupaka nove izmjere kao i u izradu projektne dokumentacije za kljucne kapitalne projekte, te u doradu prostorno planskih dokumenata. Proracunom i projekcijom osigurana su i sredstva za otplate kredita ukljucivo i troškove kamata za izgradnju KTC, sportske dvorane te vodooskrbe.   Prijedlogom Proracuna kod javnih potreba zadržani su i nadalje visoki standardi u predškolskom odgoju, osnovnoškolskom obrazovanju, te posebice kod socijalnih prava i zdravstvene zaštite. Isto tako nastavit ce se podupirati dogadanja i manifestacije koja ce dovesti do povecanja broja gostiju i posjetitelja, ali i doprinijeti daljnjem razvoju destinacije i imidža Grada pri cemu prioritete u financiranju zadržavaju manifestacije od posebnog interesa za Grad.Takoder se nastavlja sa potporama stanovništvu  koje se primarno odnose na prikljucenje na sustav odvodnje otpadnih voda,  i gospodarstvu, pod cime se misli na poticaje zapošljavanja i razvoja poduzetništva, kao i prethodih godina. Takoder je bitno istaknuti da su kao i prošle godine, u Proracunu Grada u cijelosti ukljuceni financijski planovi Proracunskih korisnika Grada Opatije (Djecji vrtic, OŠ R.K.Jeretov, Gradska knjižnica, JVP Opatija te Ustanova Festival Opatija, Mjesni odbori) odnosno u Proracunu su prikazani vlastiti prihodi proracunskih korisnika, te rashodi proracunskih korisnika koji se financiraju iz tih prihoda. Konacno, Proracunom i projekcijom nisu planirana povecanja javnih davanja u nadležnosti Grada (gradski porezi,komunalna naknada,komunalni doprinos,spomenicka renta), a ostali prihodi planirani su na osnovi važecih zakonskih propisa koji reguliraju visinu i raspodjelu zajednickih prihoda proracuna (porez na dohodak, porez na promet nekretnina, spomenicka renta, koncesije). Projekcija za 2018. i 2019. godinu takoder se planira u okvirima raspoloživih prihoda sa financiranjem onih programa, aktivnosti i projekata koji su skladu sa strateškim ciljevima razvoja Grada. PRORACUN PREMA PROGRAMIMA   PROGRAMI 2017. 2018 2019 PRORACUN UDIO PRORACUN UDIO PRORACUN UDIO KAPITALNA ULAGANJA U IMOVINU (društvena i komunalna infrastruktura i vodne gradevine, razvojni programi) 46.559.700 28,98 67.236.250 37,09 57.120.000 33,18 JAVNE POTREBE U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA (predškolski odgoj, osnovnoškolsko obrazovanje, srednje školsko obrazovanje, kultura,manifestacije,sport,tehnicka kultura, socijala i zdravstvena zaštita i Zdravi grad) 42.687.558 26,57 43.308.558 23,89 45.489.638 26,43 ODRŽAVANJE OBJEKATA I URE?AJA KOMUNALNE INFRASTR. 21.862.710 13,61 22.437.710 12,38 21.537.710 12,51 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA (rashodi za zaposlene, materijalni rashodi,oprema,održavanje prostora Grada) 16.212.000 10,09 16.346.000 9,02 16.404.000 9,53 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 9.179.950 5,71 8.631.550 4,76 9.966.250 5,79 OTPLATE KREDITA 11.718.000 7,29 10.750.000 5,93 9.641.000 5,60 REDOVNI PROGRAMI UREDA GRADA (rad gradskog vijeca, rad izvršnog tijela, redovan rad Ureda,list Opatija) 6.913.130 4,30 6.623.620 3,65 7.044.020 4,09 POTICAJI (Program poticanja zapošljavanja, program obnove fasada i krovova, program poticanja prikljucenja na komun.infrastrukturu) 2.195.000 1,37 1.795.000 0,99 1.515.000 0,88 PROSTORNO PLANSKA I PROJEKTNA DOKUMENTACIJA(Prostorni planovi,projekti,državna izmjera,geodatski poslovi,studije,energetska ucinkovitost) 1.445.000 0,90 2.175.000 1,20 1.445.000 0,84 AKTIVNOSTI MJESNIH ODBORA (mat.troškovi, manifestacije, komunalne akcije) 1.069.100 0,67 1.069.100 0,59 1.069.100 0,62 PROGRAM KORIŠTENJE SREDSTAVA EU FONDOVA 800.000 0,50 900.000 0,50 900.000 0,52 UKUPNO 160.642.148   181.272.788 100 172.131.718 100      ZAKLJUCAK   Kao što smo do sada ukazivali, a uzimajuci u obzir i  dostupne pokazatelje, možemo reci da nas ocekuje izrazito neizvjesno razdoblje prvenstveno iz razloga što dio prihoda proracuna nije mogao biti planiran u skladu sa bilo kakvim relevantnim službenim podacima vezanim uz primjenu poreznih propisa ciji su nacrti u proceduri. Navedena cinjenica zahtijevati ce racionalnost u  raspolaganju sredstvima Proracuna Takoder uslijed neizvjesnosti oko izvršenja planiranih prihoda od poreza,  moramo biti spremni na provedbu mjera štednje i racionalizacije svih rashoda Proracuna za 2017.godinu, posebice u pogledu postojecih standarda u zadovoljavanju javnih potreba kao i održavanja komunalne infrastrukture koji se upravo i financiraju iz tih prihoda. S druge strane u 2017. i narednim godinama ipak ocekujemo daljnji porast gospodarskih aktivosti kroz javne i privatne investicije koje ce zasigurno doprinijeti otvaranju novih radnih mjesta te samim time i daljeg razvoja Grada.                                                                                                 

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija