PREZENTIRANI REZULTATI PROVEDENOG PROJEKTA “MLADI U ZAJEDNICA BEZ BARIJERA”

U gradskoj vijecnici Grada Opatije danas je održana prezentacija rezultata provedenog projekta „Mladi u zajednici bez barijera“ koju su pratili sudionici u projektu, mladi Opatije, predstavnici Savjeta mladih i drugi. Nazocne je pozdravio zamjenik gradonacelnika Fernando Kirigin, kojeg je posebno zanimala komparacija dosadašnjih  participacija mladih u gradovima koji su sudjelovali u provedbi spomenutog projekta. Cilj projekta je unaprjedenje sudjelovanja mladih u politickom i društvenom životu zajednice te poboljšanje njihovog položaja u društvu u sklopu postojecih zakonskih okvira i europskih praksi. Provodio se od 13. rujna 2013. do 30. lipnja 2014. godine u Crikvenici, Opatiji te slovenskim obcinama Kidricevu i Ajdovšcini. Projekt su inicirali savjeti mladih gradova Opatije i Crikvenice, financiran je iz programa Europske unije Mladi na djelu, a sufinancirali su ga gradovi Opatija i Crikvenica. Kroz cetiri edukativna modula sudionici iz cetiri grada naucili su što je strukturirani dijalog, kako citati proracun, kako osmisliti kampanju, kako uspješno komunicirati s politickim predstavnicima te kako osmisliti promidžbene materijale, sa ciljem povecanja utjecaja mladih u politickom i društvenom životu zajednice. Rezultat projekta je prirucnik za mlade Mozaik znanja, vještina i iskustva javnog zagovaranja interesa mladih na hrvatskom i slovenskom jeziku koji sadrži materijale sa svih edukativnih modula, kao i vježbe za praktican rad s mladima. Mladi su u sklopu projekta osmislili i aplikaciju Proracun za mlade koji je objavljen na internetskim stranicama gradova. Kako bi se povecala uloga mladih u politickom odlucivanju, mladi sudionici projekta su sastavili Manifest mladih i gradova koji se sastoji od deset tocaka – podrucja od interesa za mlade koja su mladi smatrali najvažnijima. Dokument je uskladen sa EU Strategijom za mlade. Manifest je u ime Grada Opatije potpisao zamjenik gradonacelnika Fernando Kirigin. Na kraju prezentacije, sudionici su dobili Youthpass potvrdu o stecenim kompetencijama u procesu neformalnog obrazovanja koja je priznata širom Europe.

Opatija