Primorsko goranska županija objavila javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada

Primorsko goranska županija objavila javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada

Primorsko goranska županja objavila je u rubrici “Natjecaji” na svojim mrežnim stranicama Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada Primorsko goranske županije u 2015., a tekst prenosimo u cjelosti. Rok za podnošenje prijedloga je 29. sijecanj 2016. na adresu PGŽ: Objavljuju se uvjeti i rok za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada Primorsko-goranske županije u 2015. godini. Županijska skupština putem javnog poziva dodjeljuje Nagradu Primorsko-goranske županije za životno djelo i Godišnju nagradu Primorsko-goranske županije.   NAGRADA  PRIMORSKO – GORANSKE ŽUPANIJE ZA ŽIVOTNO DJELO dodjeljuje se istaknutim fizickim osobama koje su svojim dugogodišnjim radom i djelovanjem ili odredenim postignucem dali izuzetan doprinos u podrucju znanosti, kulture i tehnicke kulture, sporta, odgoja i obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi, gospodarstva, humanitarnog rada, promicanja mira i tolerancije, zaštite okoliša te drugim oblicima društvenog rada, i ciji dugogodišnji rad i djelovanje odnosno doprinos predstavlja trajno dobro od znacaja za Županiju. Nagrada za životno djelo može se dodijeliti pojedincima koji prebivaju na podrucju Primorsko-goranske županije ili su na njenom podrucju proveli dio života tijekom kojeg su postigli ostvarenja za koja se nagrada dodjeljuje.   GODIŠNJA NAGRADA PRIMORSKO – GORANSKE ŽUPANIJE dodjeljuje se fizickim i pravim osobama za izuzetno postignuce u podrucju znanosti, kulture i tehnicke kulture, sporta, odgoja i obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi, gospodarstva, humanitarnog rada, promicanja mira i tolerancije, zaštite okoliša te drugim oblicima društvenog rada ostvarenog tijekom prethodne godine. Godišnja nagrada može se dodijeliti i grupi fizickih ili pravnih osoba ako je odredeno postignuce rezultat njihovog zajednickog rada. Javna priznanja ne dodjeljuju se dužnosnicima kako su definirani u zakonu kojim se ureduje sprjecavanje sukoba interesa za vrijeme trajanja njihova mandata. Javna priznanja u pravilu se ne dodjeljuju clanovima predstavnickih tijela jedinica lokalne i podrucne (regionalne) samouprave za vrijeme trajanja njihova mandata. Javna priznanja u pravilu se ne dodjeljuju ustanovama, trgovackim društvima, udrugama, zadrugama i drugim oblicima organiziranja kojih je Županija (su)osnivac ili clan. Pravo podnošenja prijedloga za dodjelu Nagrade Primorsko-goranske županije za životno djelo i Godišnje nagrade Primorsko-goranske imaju clanovi Županijske skupštine, radna tijela Županijske skupštine, klubovi clanova Županijske skupštine, Župan, zamjenici Župana, predstavnicka tijela jedinica lokalne samouprave u Županiji te pravne osobe sa sjedištem u Županiji.   Prijedlog za dodjelu nagrada mora sadržavati: ime i prezime odnosno naziv te prebivalište odnosno sjedište predlagatelja ime i prezime odnosno naziv osobe koja se predlaže za nagradu (predloženik) životopis predloženika vrstu nagrade i podrucje za koje se predlaže pisano obrazloženje i opis rada, djelovanja i postignuca radi kojih se predlaže dodjela nagrade prijedlog teksta pisanog priznanja   Ovlašteni predlagatelj dužan je uz prijedlog priložiti i odgovarajucu dokumentaciju kojom se dokazuje opis rada, djelovanja i postignuca predloženika (popis objavljenih radova, analiza, prikaza, strucnih kritika i ocjena, natjecateljskih rezultata i sl.)   Prijedlozi za dodjelu nagrada s obrazloženjem i potrebnom dokumentacijom dostavljaju se najkasnije do 29. sijecnja 2016. godine na adresu:   PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA URED ŽUPANIJE „Prijedlog za dodjelu nagrada Primorsko-goranske županije“ Adamiceva 10   ili putem pisarnice Primorsko-goranske županije, Rijeka, Slogin kula 2.    

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija