PRIOPĆENJE ZA MEDIJE O ODRŽANIM KONZULTACIJAMA U KOJIMA SU SUDJELOVALI GRADONAČELNIK OPATIJE, DRUGI VEĆINSKI VLASNIK, PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA I UPRAVA LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. TE ODLUCI UPRAVE U VEZI NASTAVKA PROCEDURE UTVRĐENJA I ZBRINJAVANJA VIŠKA RADNIKA

Grad Opatija, Opcine Lovran, Matulji i Mošcenicka Draga kao vlasnici  Nove Liburnije d.o.o.  i jedinice lokalne samouprave koje zastupaju interese svojih gradana spremne su, kao i do sada, na suradnju i  pružanje potpore u cilju osnaživanja Liburnia Riviera Hotela d.d., jednog od najjacih gospodarskih subjekata na Liburniji, s time da restruktuiranje Društva bude  provedeno na socijalno odgovoran nacin. Želja i procjena svih zainteresiranih je da Opatijska rivijera mora i može imati cjelogodišnje poslovanje te da treba pronaci ravnotežu u provodenju restrukturiranja Društva i interesa zaposlenika, kao i lokalne zajednice. Uprava Liburnia Riviera Hotela d.d. je, temeljem Zakona o radu, dana 5. prosinca 2013., pokrenula proceduru savjetovanja s Radnickim vijecem u vezi utvrdenja prestanka potrebe za stalnim radom za 87 radnika. Temeljni razlog za pokretanje procedure leži u cinjenici da vecina predloženih radnika nije u mogucnosti odradivati redoviti godišnji fond sati, pa je za njih primjereniji ugovor o sezonskom radu. Svim radnicima bi bilo osigurano pravo na otpremninu, u skladu s Kolektivnim ugovorom. Radnicko vijece Liburnia Riviera Hotela d.d. je, dana 17. prosinca, uskratilo suglasnost u vezi namjere poslodavca. Na inicijativu gradonacelnika Opatije Ive Dujmica, obavljene su konzultacije u kojima su sudjelovali predstavnici dva najveca vlasnika Ivo Dujmic i Darko Ostoja te predsjednik Nadzornog odbora Franco Palma i Predsjednik Uprave Igor Šehanovic. Nakon obavljenih konzultacija, u kojima su svi sudionici uložili napor u smjeru iznalaženja mudre ravnoteže izmedu svih zastupljenih interesa, kao i optimalnog razvoja Opatijske rivijere i Liburnia Riviera Hotela d.d., Uprava je, dana 27. prosinca, donijela odluku da nece nastaviti sa zapocetom procedurom. Liburnia Riviera Hoteli d.d. ce koncentrirati svoje aktivnosti u smjeru realizacije zapocetih investicija i što bolje pripreme predstojece turisticke sezone. Takoder ce pojacati napore za pripremu buducih investicija koje ce osigurati postizanje zadanih ciljeva u narednim godinama. Grad Opatija ce podržati Liburnia Riviera Hotele d.d. u svim razvojnim projektima Društva, koje doprinose razvoju Opatije i u kojima se uvažavaju interesi lokalne zajednice,  a takoder ce dodatno pojacati napore u smjeru razvoja destinacije Opatijske rivijere, izmedu ostalog, i kroz razvoj više kapitalnih projekata koji bi bili financirani putem europskih strukturnih fondova.

Opatija