Projekt Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama u 9 hrvatskih županija za školsku godinu 2016./2017. – JAVNI POZIV

Projekt Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama u 9 hrvatskih županija za školsku godinu 2016./2017. – JAVNI POZIV

14.09.2016. Grad Opatija i Upravni odbor Zaklade „Hrvatska za djecu“ (u daljnjem tekstu: Zaklada) potpisali su Ugovor o provedbi projekta „Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama u 9 hrvatskih županija za školsku godinu 2016./2017. (u daljnjem tekstu: Projekt). Ciljna skupina u Projektu su djeca osnovnih škola iz 9 hrvatskih županija, izmedu ostalih i Primorsko-goranske odnosno županijama ciji ukupni indeks razvijenosti prelazi 75% prosjeka razvijenosti RH. Ovim Projektom  Zaklada pruža financijsku potporu osnivacima škola pa tako i Gradu Opatija na nacin da se djeci koja dolaze iz obitelji ciji prihodi po clanu kucanstva ne prelaze 2.000 kn omoguci besplatni obrok u osnovnoj školi odnosno da im se omoguci marenda i/li rucak. Po propisanim uvjetima Zaklade, jedan od uvjeta je da djeca ni po jednom drugom osnovu ne ostvaruju pravo na besplatne obroke u školi. Dakle, predloženi Projekt ne možemo promatrati kao zamjenu postojecih prava iz našeg socijalnog programa ali možemo kao proširenje prava. U nastavku teksta nalazi se JAVNI POZIV s uputama te obrasci za podnošenje zahtjeva. Napominjemo da je Javni poziv, a zbog odredbi Ugovora sa Zakladom otvoren zakljucno s danom 20.rujna 2016. dok ce nepotpune zahtjeve koji budu predani do navedenog roka biti moguce dopuniti potrebnom dokumentacijom zakljucno s danom 22.rujna 2016.godine. Na temelju clanka 44. Statuta Grada Opatije („Službene novine“ Primorsko-goranske županije broj 25/09 i 30/09-ispravak, 7/13) i potpisanog Ugovora o dodjeli financijskih sredstava za projekt „Osiguranje prehrane djece u osnovnim školama u 9 hrvatskih županija za školsku godinu 2016/2017.“ (u daljnjem tekstu: Projekt),  gradonacelnik Grada Opatije raspisuje JAVNI POZIV Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje potrebne dokumentacije u svrhu utvrdivanja krajnjih korisnika Projekta. Svrha Projekta je osiguranje pokrica troškova školske prehrane djece u Osnovnoj školi Rikard Katalinic Jeretova u Opatiji u školskoj godini 2016/2017., a koji se odnose na troškove marende i/ili rucka.   Sredstva za Projekt osigurava Zaklada „Hrvatska za djecu“, Zagreb, Park Stara Trešnjevka 4.   Pokrice troškova školske prehrane mogu ostvariti korisnici pod sljedecih uvjetima: Dijete je ucenik Osnovne škole Rikard Katalinic Jeretov Opatija Dijete je krvnim srodstvom ili po nekoj zakonskoj osnovi povezano s obitelji u kojoj živi Dijete i jedan od njegovih roditelja (odnosno jedan od zakonskih skrbnika, posvojitelja ili udomitelja) je hrvatski državljanin obitelj u kojoj živi Dijete ima prosjecni mjesecni prihod ostvaren u razdoblju od 01. sijecnja do 31. kolovoza 2016. godine po clanu zajednickog kucanstva koji ne prelazi iznos od 2.000 kuna (kucanstvo cine svih clanovi obitelji i djeca, ukljucivo i Dijete, koji dijele isti životni/stambeni prostor) obitelj u kojoj živi Dijete nije prethodno ostvarila potporu od Zaklade za fizicke osobe u svrhu pokrica troškova školske prehrane za dijete/djecu za školskoj godini 2016./2017. Dijete i/ili jedan od njegovih roditelja (odnosno jedan od zakonskih skrbnika, posvojitelja ili udomitelja) za Dijete, nije prethodno ili istovremeno po nekoj drugoj osnovi iz bilo kojeg javnog izvora ostvarilo pokrice cjelokupnih ili dijela troškova školske prehrane u školskoj godini 2016./2017.   Prihod zajednickog kucanstva podrazumijeva sljedece: prosjecna mjesecna neto placa, odnosno naknada s osnove zaposlenja, ostvarena u navedenom vremenskom razdoblju od strane svakog pojedinog clana zajednickog kucanstva mirovina (sa zašticenim i drugim dodacima na mirovinu), naknada mirovine ili novcana naknada u prosjecnom mjesecnom iznosu, ostvarena u navedenom vremenskom razdoblju od strane svakog pojedinog clana zajednickog kucanstva dohodak od samostalne djelatnosti (dohodak od obrta i s obrtom izjednacene djelatnosti, dohodak od slobodnih zanimanja te dohodak od poljoprivrede i šumarstva), dohodak od imovine i imovinskih prava, dohodak od kapitala dohodak od osiguranja drugi dohodak utvrden za poreznu osnovicu poreza na dohodak, ostvaren u navedenom vremenskom razdoblju od strane svakog pojedinog clana zajednickog kucanstva naknada place za vrijeme bolovanja te rodiljna i roditeljska novcana potpora, ostvarena u navedenom vremenskom razdoblju od strane svakog pojedinog clana zajednickog kucanstva.   U svrhu dokazivanja pojedinih uvjeta iz tocke 4. uz zahtjev potrebno je dostaviti sljedecu dokumentaciju: tiskana ili elektronicka preslika Rodnog lista za Dijete (ne starija od šest mjeseci), odnosno preslika Rješenja o skrbništvu, preslika Rješenja o posvojiteljstvu, preslika Odluke nadležnog CZZS ili Odluke nadležnog suda u izvanparnicnom postupku kad dijete živi kod udomitelja tiskana ili elektronicka preslika domovnice (može biti starija od šest mjeseci) za Dijete i jednog od roditelja, zakonskih skrbnika, posvojitelja ili udomitelja hrvatskog državljanina izjava pod materijalnom i kaznenom odgovornošcu o sastavu zajednickog kucanstva u kojem živi Dijete, koju potpisuje jedan od roditelja (odnosno jedan od zakonskih skrbnika, posvojitelja ili udomitelja) – obrazac potvrda o trajanju nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za one clanove zajednickog kucanstva koji su nezaposleni potvrda o visini mirovine Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (sa zaštitnim i drugim dodacima na mirovinu), odnosno naknade mirovine ostvarene za razdoblje 01.01.-31.08.2016., za one clanove zajednickog kucanstva koji su umirovljenici, odnosno koji ostvaruju naknadu mirovine izjava pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošcu o visini ostvarenih neto dohodaka i drugih dohodaka za razdoblje 01.01.-31.08.2016. za svakog pojedinog clana zajednickog kucanstva starijeg od 15  godina, zajedno sa svim dostupnim dokazima takvih dohodaka (npr. platne liste, IP obrasci, potvrde poslodavca, potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, potvrde Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje). Izjavu potpisuju svi clanovi zajednickog kucanstva stariji od 15 godina. – obrazac potvrda o visini isplacene naknade place za bolovanje te rodiljnih i roditeljskih potpora za razdoblje 01.01.-31.08.2016., za one clanove zajednickog kucanstva koji su ostvarili prihod po osnovi naknade place za bolovanje od HZZO te rodiljnih i roditeljskih potpora izjava pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošcu kojom se potvrduje da obitelj u kojoj živi Dijete nije ostvarila potporu od Zaklade „Hrvatska za djecu“ za fizicke osobe u svrhu pokrica troškova školske prehrane za dijete/djecu za školskoj godini 2016./2017., a koju izjavu potpisuje jedan od roditelja odnosno zakonskih skrbnika, posvojitelja ili udomitelja- obrazac izjava pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošcu kojom se potvrduje da Dijete i/ili jedan od njegovih roditelja odnosno zakonskih skrbnika, posvojitelja ili udomitelja za Dijete, nije prethodno ili istovremeno po nekoj drugoj osnovi iz bilo kojeg drugog izvora ostvario pokrice cjelokupnih ili dijela troškova školske prehrane u školskoj godini 2016./2017., a koju izjavu potpisuje jedan od roditelja odnosno zakonskih skrbnika, posvojitelja ili udomitelja – obrazac   Javni poziv bit ce otvoren zakljucno s danom 20.rujna 2016. godine.   Sve nepotpune zahtjeve, moguce je dopuniti potrebnom dokumentacijom zakljucno s danom 22.rujna 2016.godine.   Korisnici koji udovoljavaju propisanim uvjetima biti ce uvršteni na Popis krajnjih korisnika koji Grad Opatija dostavlja Zakladi „Hrvatska za djecu“ najkasnije 23.rujna 2016.godine, a prema odredbama ugovora. Pravo na pokrice troškova školske prehrane djece u Osnovnoj školi Rikard Katalinic Jeretova u Opatiji u školskoj godini 2016/2017. korisnici ostvaruju u razdoblju od 1.listopada 2016.godine do 14.lipnja 2017.godine.   Obavezni obrasci zahtjeva i izjava dostupni su na web stranici Grada Opatija www.opatija.hr kao i u pisarnici Grada, Maršala Tita 3, Opatija.   Zahtjevi se šalju poštom na adresu GRAD OPATIJA, Maršala Tita 3, 51410 Opatija, s naznakom „PRIJAVA NA JAVNI POZIV – PREHRANA DJECE“ ili se predaju u pisarnici Grada Opatije, Maršala Tita 3, Opatija na obrascu zahtjeva uz svu traženu dokumentaciju.   Javni poziv objaviti ce se na oglasnoj ploci i web stranici Grada Opatije i Osnovne škole Rikard Katalinic Jeretov Opatija.   KLASA: 551-01/16-01/30 URBROJ: 2156/01-05/01-16-5 Opatija, 12.09.2016.     Gradonacelnik Ivo Dujmic, ing. Sve dodatne informacije i upite možete dobiti na telefon 680-142, 680-146, 680-145 ili na e-mail [email protected][email protected], [email protected]   Obrazac zahtjeva Izjava  

Opatija