Rješenje za skupštinu vjerovnika Kvarner expres international d.d. u stečaju

Rješenje za skupštinu vjerovnika Kvarner expres international d.d. u stečaju

              Trgovacki sud u Rijeci, po sucu Liljani Ugrin u stecajnom predmetu nad Stecajnom masom iza Putnicka agencija KVARNER EXPRESS – INTERNATIONAL dionicko društvo za turizam, prijevoz i trgovinu u stecaju Rabac, Jadranska 2 (MBS 040371677 – OIB 82823934411) dana 10. listopada 2017. donio je slijedece                                                            R J E Š E N J E   I           Na prijedlog stecajnog upravitelja temeljem odredbe clanka 104. Stecajnog zakona (“Narodne novine” broj 71/15, u daljnjem tekstu SZ) saziva se skupština vjerovnika za dan   8. studenog 2017. u 11,00 sati kod ovog suda, Zadarska 1 i 3, sudnica broj 11   Dnevni red skupštine: 1.         Izvješce stecajnog upravitelja o tijeku postupka  2.         Donošenje odluke o nacinu i uvjetima prodaje imovine dužnika        Pravo sudjelovanja na skupštini imaju razlucni vjerovnici, svi stecajni vjerovnici i stecajni upravitelj. Dana, 10. listopada 2017.                                                                                                                                 Sudac Liljana Ugrin   PRAVNA POUKA             Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba (clanak 278. stavak 2. ZPP-a u svezi s clankom 10. SZ).       DNA   I           Rješenje dostaviti   stecajnom upravitelju                                    II          Rješenje objaviti na mrežnoj stranici e-Oglasna ploca suda         U Rijeci,  10. listopada 2017.                                                             Sudac

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija