Sa kolegija gradonačelnika

Sa kolegija gradonačelnika

Gradonacelnik je 21.11.2017. održao redovan sastanak kolegija uz nazocnost predsjednik Gradskog vijeca, zamjenika gradonacelnika i procelnika na kojem su razmatrane tocke prema predloženom dnevnom redu. Nakon rasprave utvrden je Nacrt Prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o poticanju prikljucivanja gradevina na komunalne vodne gradevine za odvodnju na podrucju Grada Opatije, kojom se predlaže nastavak mjera i u 2018. godinu, kako bi se gradane potaklo da se prikljuce svoje objekte na sanitarnu kanalizaciju.  U Prijedlogu proracuna Grada za 2018. godinu planirana su sredstva za ovu namjenu. Provedbom dosadašnjih mjera od 2015. godine do danas postignuti su pozitivni efekti te na javnu sanitarnu odvodnju onih objekata koji imaju uvjete za prikljucenje postotak prikljucenih  iznosi 84,51 %. Nacrt prijedloga bit ce upucen na javno savjetovanje u trajanju od 24.11. do 01.12.2017. godine. Razmatran je Nacrt prijedloga Odluke o nacinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom, koju je Gradsko vijece obvezno donijeti do 01. 02. 2018. godine sukladno Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom koja je stupila na snagu 01.11.2017. godine. U raspravi je istaknuto da Uredba kasni više od 3 godine, jer je Vlada Republike Hrvatske bila u obvezi donijeti uredbu u roku od 1 godine od dana stupanja na snagu Zakona o održivom gospodarenju otpada, odnosno do 23.07. 2014. godine i da je gradovima i opcina sada ostavljen prekratak rok za prilagodbu novom sustavu odlaganja otpada.  Zadužena su upravna tijela Grada da u suradnji s Komunalcem d.o.o. dorade Nacrt odluke  u roku od 8 dana, kako bi se Prijedlog nakon toga uputio na javno savjetovanje. Na kolegiju je usvojen tekst poziva za dostavu ponuda za nabavku kredita za refinanciranje kredita za izgradnju KTC koji ce se uputiti bankama. Na kolegiju je istaknuto da se novi kredit podiže iskljucivo radi trenutnih uvjeta na tržištu u odnosu na ugovorene,  iako je postojeci kredit bio ugovoren pod najpovoljnijim uvjetima koji su tada vladali na tržištu kapitala kao rezultat provedenog postupka nabave. Po analizi ponuda koje budu pristigle od strane pozvanih banaka, predložiti ce se Gradskom vijecu odabir najpovoljnije ponude. Gradonacelnik je po prihvacanju izvješca o pristiglim prijedlozima na Javni poziv za podnošenje inicijativa-prijedloga u sklopu izrade strucnih podloga koje prethode izradi izmjena i dopuna prostornih planova donio zakljucak kojim izvješce upucuje Odboru za prostorno uredenje i predlaže da Odbor razmotri pristigle prijedloge i dostavi ocitovanje o istima. Gradonacelnik predlaže da se prije davanja ocitovanja provede i terenski izvid po podnesenim prijedlozima. Na kolegiju je dana i informacija o pristiglim prijavama na Javni poziv za isticanje kandidatura za clanove i zamjenike clanova Savjeta mladih Grada Opatije, a sam izbor clanova ce biti tocka dnevnog reda sjednice Gradskog vijeca koju je predsjednik sazvao za 28.11.2017. godine.

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija