Upisi u Dječji vrtić Opatija za 2023./2024. pedagošku godinu

Dječji vrtić Opatija, Opatija oglašava dana 28. 04. 2023. godine

                                                                     JAVNI POZIV 
     ZA UPIS DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI U ORGANIZIRANE PROGRAME ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2023./2024.

Ustanova Dječji vrtić Opatija primat će zahtjeve za upis djece u organizirane programe odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi za pedagošku godinu 2023./2024. od 28. 04. 2023. godine do 12. 05. 2023. godine.

Zahtjevi se primaju za upis u sljedeće programe:

 • u 10 satni program za djecu u dobi od navršene 1. godine do polaska u školu u Opatiji, Veprincu i Lovranu,
 • u 5,5 satni program (bez ili s ručkom) za djecu od navršene 3. godine života do polaska u školu u Opatiji, Veprincu i Lovranu,
 • u 10 satni, 5,5 satni program (bez ili s ručkom) za djecu od navršene 3. godine do polaska u školu u Ičićima i Voloskom,
 • u 10 satni, 5,5 satni program (bez ili s ručkom) odgojno-obrazovnog rada na talijanskom jeziku za djecu predškolske dobi pripadnike talijanske nacionalne manjine od navršene 3. godine života do polaska u školu u Opatiji i Lovranu
 • u 10 satni, 5,5 satni program (bez ili s ručkom) za rano učenje engleskog jezika za djecu od navršene 3. godine života do polaska u školu u Ičićima
 • u 10 satni, 5,5 satni program (bez ili s ručkom) za rano učenje talijanskog jezika za djecu od navršene 3. godine života do polaska u školu u Opatiji
 • u smjenski 10 satni program za djecu od navršene 1. godine života do polaska u školu u Opatiji

RODITELJI/SKRBNICI KOJI PO PRVI PUT PRIJAVLJUJU DIJETE U VRTIĆ UZ ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA OBVEZNO PRILAŽU:

 • presliku izvoda iz matične knjige rođenih djeteta
 • ispunjen Inicijalni upitnik

Uvid u adresu prebivališta za članove obitelji provest će Vrtić u suradnji s osnivačem.

Radi ostvarivanja prednosti pri upisu roditelji su dužni uz Zahtjev za upis priložiti dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu iz članka 11. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Opatija:

 1. za dijete zaposlenih roditelja i redovne studente/učenike – elektronički zapis/potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o trenutačnom zaposlenju Roditelja ne stariji od 30 dana od podnošenja Zahtjeva za upis; za Roditelje zaposlene u inozemstvu službeni prijevod odgovarajuće potvrde  kojom se dokazuje činjenica postojanja ugovora o radu odnosno činjenica mirovinskog osiguranja temeljenog na radu ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za upis; za Roditelje redovne studente/učenike potvrdu fakulteta/škole o statusu redovnog studenta/učenika ne stariju od 30 dana; za Roditelje zaposlene u smjenama potvrdu poslodavca o smjenskom radu za oba roditelja ne stariju od 30 dana
 2. za dijete samohranog roditelja – presliku smrtnog lista, smrtovnice ili izvatka iz matice umrlih za preminulog roditelja ili drugo uvjerenje nadležnog tijela kojim se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete
 3. za dijete iz jednoroditeljske obitelji – presliku pravomoćne odluke suda o razvodu braka odnosno presliku pravomoćne odluke suda o povjeri djeteta na stanovanje, izvješće o provedenom postupku obveznog savjetovanja pri Hrvatskom zavodu za socijalni rad ili drugi dokaz da roditelji ne žive u zajedničkom kućanstvu
 4. za dijete iz obitelji s troje ili više djece – presliku izvoda iz matične knjige rođenih ostale djece u obitelji bez obzira na vrijeme izdavanja te u odgovarajuću tablicu na Zahtjevu za upis unijeti ime, prezime i OIB ostale maloljetne djece odnosno uzdržavane punoljetne djece na redovitom školovanju do dvadeset i šeste godine života, a za koju je potrebno dostaviti i potvrdu o redovitom školovanju ne stariju od 30 dana
 5. za dijete s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima – presliku rješenja nadležnog tijela odnosno mišljenja stručnog povjerenstva osnovanog po propisima iz područja socijalne skrbi ili odgovarajućeg medicinskog i drugog nalaza
 6. za dijete u udomiteljskoj obitelji i djecu pod skrbništvom – presliku rješenja nadležnog tijela
 7. za dijete roditelja invalida Domovinskog rata – presliku pravomoćnog rješenja nadležnog ministarstva o statusu invalida Domovinskog rata
 8. za dijete roditelja s invaliditetom upisanog u Hrvatski registar osoba s invaliditetom – presliku rješenja nadležnog tijela iz kojeg je vidljiv postotak tjelesnog oštećenja odnosno postotak invalidnosti
 9. za dijete roditelja koji prima dječji doplatak – presliku rješenja HZMO-a o pravu na dječji doplatak za tekuću godinu i/ili dokaz o isplati sredstava u prethodnom mjesecu
 10. presliku rješenja Hrvatskog zavoda za socijalni rad o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu
 11. presliku rješenja ili potvrde nadležnog upravnog odjela o korištenju prava iz socijalnog programa grada/općine i/ili potvrdu o drugim vrstama pomoći
 12. presliku rješenja o korištenju rodiljnog ili roditeljskog dopusta ili drugog prava iz Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama
 13. za dijete zaposlenog roditelja koji koristi pravo na neplaćeni dopust odnosno mirovanje radnog odnosa – potvrda/elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a ne stariji od 30 dana od dana podnošenja Zahtjeva za upis

Zahtjev za upis s potrebnom dokumentacijom predaje se putem online obrasca. Iznimno, roditelji/skrbnici koji nisu u mogućnosti predati online zahtjev, isti mogu (zajedno s potrebnom dokumentacijom) dostaviti u papirnatom obliku poštom ili u poštanski sandučić u vrtiću na adresi Antona Mihića 5 a, Opatija.

Roditelji/skrbnici koji su tijekom godine predali Zahtjev za upis, a čija djeca nisu upisana u vrtić trebaju ga ponovno podnijeti u upisnom roku s potrebnom dokumentacijom.

Roditelji/skrbnici djeteta koje je upisano u vrtić u prethodnoj pedagoškoj godini dužni su u upisnom roku podnijeti Zahtjev za nastavak korištenja usluga vrtića s potrebnom dokumentacijom putem online obrasca za sljedeću pedagošku godinu, a ako to nisu u mogućnosti isto mogu dostaviti u papirnatom obliku poštom ili u sandučić na ulazu u vrtić na adresi Antona Mihića 5 a, Opatija.

Roditelji/skrbnici djece koja već pohađaju neki od programa u objektima DV Opatija, a žele promjenu programa ili upis u neki drugi objekt dužni su u upisnom roku podnijeti Zahtjev za promjenu programa ili objekta s potrebnom dokumentacijom putem online obrasca, a ako to nisu u mogućnosti isto mogu dostaviti u papirnatom obliku poštom ili u sandučić na ulazu u vrtić na adresi Antona Mihića 5 a, Opatija.

U slučaju nemogućnosti online podnošenja zahtjeva, obrasce Zahtjev za upis djetetaZahtjev za nastavak korištenja usluga vrtića, Zahtjev za promjenu programa ili objekta te Upitnik za roditelje nove djece – inicijalni upitnik u papirnatom obliku roditelji/skrbnici mogu preuzeti na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Opatiji www.djecji-vrtic-opatija.hrodnosno na ulazu DV Opatija na adresi Ul. Antona Mihića 5a, Opatija.

Roditelji će prilikom podnošenja Zahtjeva za upis, Zahtjeva za nastavak korištenja usluga, te Zahtjeva za promjenu programa ili objekta dobiti odgovarajuću šifru djeteta pomoću koje će moći identificirati svoje dijete na listi upisane djece odnosno listi čekanja.

Dječji vrtić Opatija zadržava pravo da radi pojašnjenja ili utvrđivanja određene prednosti od roditelja djeteta zatraži dodatne dokumente i/ili sam provjeri činjenice vezane za ostvarivanje prednosti.

Povjerenstvo donosi Odluku o privremenim rezultatima upisa koja se objavljuje na oglasnoj ploči i na mrežnim stranicama Vrtića u roku od 45 dana od završetka upisa na kojoj se prikazuju šifre djece koja su već bila upisana i nastavljaju s korištenjem usluga, a u nastavku se prikazuju šifre novoprimljene djece s ostvarenim brojem bodova te šifre djece koja se nalaze na Listi čekanja.

Roditelj ima pravo prigovora na Privremenu odluku o rezultatima upisa koji se izjavljuje ravnatelju u pisanom obliku u roku od 3 dana od dana objave Privremene odluke o rezultatima upisa.

Nakon isteka roka za prigovor i donošenja odluke o istome, Upravno vijeće u roku od 8 dana donosi Odluku o konačnim rezultatima upisa i započinje prijem novoupisane djece u Vrtić.

 

Opatija