Usvojen Proračun za 2020.

Proracun Grada Opatije za 2020. godinu u iznosu od 183 milijuna i 902 tisuce kuna usvojen je jucer sa 14 glasova za, jednim protiv i jednim suzdržanim vijecnikom.   Proracun za 2020. godinu zadržava financiranje svih oblika i mjera pomoci gradanima (pomoci umirovljenicima, poticanje nataliteta, nabavka udžbenika, stipendije, City bus), sredstva za provedbu programa usmjerenih mladima (provedba Lokalnog programa za mlade, pomoc za rješavanje stambenog pitanja mladih, nocna linija 32). Isto tako nastavit ce se podupirati dogadanja i manifestacije koja ce dovesti do povecanja broja gostiju i posjetitelja, ali i doprinijeti daljnjem razvoju destinacije, pri cemu prioritete u financiranju zadržavaju manifestacije od posebnog interesa za Grad. Takoder se nastavlja s potporama gospodarstvu kroz Program poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva. Osim toga, planiran je pocetak rada Start up inkubatora za kreativni turizam koji ce biti smješten u Vili Antonio i koji bi trebao postati važan segment razvoja poduzetništva u gradu, ali istovremeno i centar okupljanja mladih. Proracun sadrži i nastavak kapitalnih investicija bitnih za daljnji razvoj grada. Pri tome treba naglasiti da je u 2020. i 2021. planirana realizacija odredenog broja projekata koji se pripremaju tijekom 2019. To se prvenstveno odnosi na projekte revitalizacije kulturne baštine koji se financiraju putem Urbane aglomeracije Rijeka (Amerikanski vrtovi, rasadnika u parku Angiolina te sanacija i uredenje Ville Angiolina), rekonstrukcija nogometnog igrališta, te gradnja Vatrogasnog doma. Predvidena su i ulaganja u društvenu infrastrukturu posebice u zaledu (Dom Veprinac) dio kojih je kandidirano ili se planira kandidirati na EU Fondove. Proracunom je planirano ponovno uvodenje poreza na potrošnju u visini od 1,5%. Ostala javna davanja u nadležnosti Grada ostaju neizmijenjena, odnosno nije planirano njihovo povecanje (ostali gradski porezi, komunalna naknada, komunalni doprinos, spomenicka renta). Vijecnici su na jucerašnjoj sjednici usvojili i drugi rebalans ovogodišnjeg Proracuna koji donosi povecanje važeceg proracuna za 1.190.120 kuna ili 0,75% tako da Proracun za 2019. iznosi 159.320.100 kuna Na dnevnom redu sjednice našla se tocka Informacija o postupku davanja koncesijskih odobrenja za 2020. Postupak davanja koncesijskih odobrenja ureden je Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru temeljem koje poglavarstvo grada/opcine (gradonacelnik) donosi Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za svaku godinu i dostavlja ga nadležnom tijelu županije najkasnije do 1. prosinca tekuce godine. Godišnji plan mora biti uskladen sa Županijskim godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom u pogledu plana koncesioniranja i davanja koncesijskih odobrenja, o cemu tijelo županije daje potvrdu. Zamjenica gradonacelnika Vera Anicic je 26. studenog 2019. godine donijela Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za 2020. godinu, a PGŽ je jucer izdala potvrde o uskladenosti s tim planom. Tako od 11. prosinca 2019. tece rok za zaprimanje zahtjeva za koncesijska odobrenja koja izdaje Vijece za dodjelu koncesijskih odobrenja na nacin i prema odredbama postupka propisanog Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru. Tocka „Izvješce o pristiglim prijedlozima na Javni poziv za podnošenje inicijativa – prijedloga i projekata u sklopu izrade strucnih podloga koje prethode izradi izmjena i dopuna prostornih planova na podrucju Grada Opatije, te ostali zahtjevi za izmjene planova” jucer je, nakon rasprave, skinuta s dnevnog reda. Grad Opatija objavio je, naime, 14.04.2017. godine „Javni poziv za podnošenje inicijativa – prijedloga i projekata u sklopu izrade strucnih podloga koje prethode izradi izmjena i dopuna prostornih planova na podrucju Grada Opatije svim zainteresiranim fizickim i pravnim osobama da zakljucno s 25.9.2017. podnesu svoje inicijative te je 20.10.2017. produljen rok za podnošenje inicijativa do kraja 2017. godine. Na javni poziv pristigla su 162 prijedloga. Vijecnici su jucer usvojili Prijedlog Programa projekta „Grad Opatija-prijatelj djece“ za razdoblje od 2020. do 2024. godine i prijedloga Izvedbenog plana ostvarivanja prava i potreba djece Grada Opatije za 2020. godinu, Prijedlog programa utroška spomenicke rente za 2020, Prijedlog programa javnih potreba u sportu, Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za Mjesni odbor Opric, koji ce se održati 19. sijecnja 2020. , Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Grada Opatije kojim se predlaže se da se omoguci dodjela dviju nagrada za životno djelo, ako se druga nagrada dodjeljuje posthumno te da predlagatelji mogu predložiti vlastite clanove, odnosno zaposlenike za javna priznanja. Usvojena je i Odluka o izmjenama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Opatije kojom se mijenja naziv Ureda Grada u Upravni odjel za lokalni politicki sustav i upravljanje imovinom, zbog uskladivanja s terminologijom prema Zakonu o lokalnoj i podrucnoj (regionalnoj) samoupravi. Usvojen je i Program rada i financijski plan Savjeta mladih Grada Opatije za 2020. godinu s kojim su vijecnike upoznali predsjednica Savjeta mladih Grada Opatije Sara Sušanj i njezin zamjenik Kristian Toncic. Podulju je raspravu izazvala tocka dnevnog reda o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u Iki. Rijec je o uredenju trga u Iki i manjeg dijela obalne šetnice. Ukupna vrijednost planiranih radova procijenjena je na 1.025.000,00 kn, s time što se ocekuje da ce za to biti u cijelosti osigurana bespovratna sredstva EU, kroz natjecaj FLAG-a Vela Vrata. Ukoliko ocekivani intenzitet potpore bude manji od 100%, Grad Opatija ce od projekta odustati radi uštede sredstava proracuna. Donošenje koncesije je nužno kako bi se uopce izvršila prijava projekta radi financiranja zahvata iz bespovratnih sredstava EU. Vijecnik Igor Sablic, ujedno i predsjednik MO Ika, gorljivo se založio da Gradski vijecnici odobre koncesiju kako bi Ika imala šansu dobiti bespovratne europska sredstva, iako je najava prenamjene trga izazavala negodovanje u dijelu lokalne javnosti, osobito gospodarstvenika koji djeluju na toj lokaciji te je i pokrenuto potpisivanje peticije protiv projekta. Naposljetku, vijecnici su vecinom glasova izglasali koncesiju za posebnu upotrebu pomorskog dobra. Prihvacena je i Odluka o utvrdivanju mjerila za naplatu usluga Djecjeg vrtica Opatija od roditelja-korisnika. Prijašnjom odlukom iz 2013. godine ekonomska cijena smještaja u vrtic za cjelodnevni je boravak iznosila 2.108,89 kn, a za poludnevni 1.588,70 kn. Od tada do danas promijenili su se cimbenici koji utjecu na formiranje ekonomske cijene. Ono što je znatno utjecalo na promjenu ekonomske cijene, osim realnog povecanja troškova života, novi je objekt Djecjeg vrtica Opatija cime su se stvorili prostorni, ali i kadrovski preduvjeti za kvalitetnije provodenje predškolskog odgoja i naobrazbe. Novom Odlukom se utvrduje nova, realna ekonomska cijena koja iznosi 3.474 kn za 10 satni program te 2.001 kn za 5,5 satni program. Za roditelje – korisnike je najvažnije da se Izmjenom Odluke cijene za roditelje nece mijenjati, vec se povecava iznos proracunskih sredstava. Roditelji ce i nadalje placati 650 kn za cjelodnevni, odnosno 290 kn za poludnevni program. Jucerašnju su sjednicu Gradskoga vijeca obilježili i posjeti djece i mladih. Prije pocetka sjednice vijecnici Djecjeg gradskog vijeca Grada Opatije podijelili su brošuru o djecjim pravima i 30 godina konvencije UN-a o pravima djeteta, a djecji je gradonacelnik Vito Juricic gradske vijecnike podsjetio na važnost participacije najmladih pri kreiranju i donošenju odluka u zajednici. Ucenici opatijske Gimnazije Eugena Kumicica su, pak, u pratnji profesorice Sare Meszaros, a u sklopu nastave predmeta Politika i gospodarstvo, školski sat proveli na galeriji Gradske vijecnice kako bi se i neposredno uvjerili u funkcioniranje izvršne i zakonodavne vlasti u lokalnoj samoupravi.  

Opatija