VIJEĆNICI PRIHVATILI PRORAČUN GRADA OPATIJE ZA 2015.

VIJEĆNICI PRIHVATILI PRORAČUN GRADA OPATIJE ZA 2015.

U ponedjeljak, 15. prosinca na sjednici Gradskog vijeca Opatije vijecnici su prihvatili proracun 2015. kao i projekcije za 2016. i 2017. godinu. Premda je rasprava koja je prethodila usvajanju bila dinamicna, amandmani oporbe na prijedlog proracuna na glasovanju što je uslijedilo nakon rasprave nisu prihvaceni od strane vijecnika, ali dokument proracuna 2015. jest. Prihvacene su i sve druge tocke prema dnevnom redu sjednice, osim tocke 15.1. koja je povucena s rasprave zbog uocenog propusta u tekstu prijedloga. Kako bi gradani bili što informiraniji u pogledu proracuna koji je usvojen za narednu godinu, ovdje donosimo detaljniji pregled njegova sadržaja. Opatijski proracun za 2015. godinu kao i Projekcija za 2016. i 2017.godinu predstavlja kontinuitet u pogledu osiguravanja standarda javnih potreba gradana i nastavku izgradnje kapitalnih investicija u skladu sa strateškim ciljevima Grada. Ukupno Opatijski gradski Proracun za 2015. iznosi 119.791.743 kuna te je za 9,81% niži u odnosu na Proracun za 2014.g. Kako je vjerujemo vec javnosti poznato, izrada Proracuna za 2015. godinu po prvi je puta bila suocena brojnim nepoznanicama glede definiranja visine prihoda buduci da u vrijeme njegove izrade nisu bile donesene smjernice od strane Ministarstva financija niti se raspolagalo s preciznijim podatkom o financijskom ucinku najavljenih izmjena propisa o oporezivanju dohotka te finanaciranju JLS. Unatoc cinjenici da ce, uslijed navedenih izmjena propisa, porezni prihodi (iz kojih se financiraju programi javnih potreba) biti niži, Proracunom za 2015.godinu uspjelo se zadržati dostignute standarde u finanaciranju programa javnih potreba na razini izdvajanja u 2014.godini i to: Sve kvalitetne projekte i aktivnosti u okviru dodatnih programa predškolskog odgoja, osnovno školskog i srednje školskog obrazovanja, (stipendije ucenicima i studentima, aktivnosti Društva Naša djeca, asistenti u nastavi, produženi boravak, socijalni pedagog, logoped, defektolog i informaticar…) Svi kvalitetni programi, projekti i aktivnosti kao i prava u okviru socijalne i zdravstvene zaštite stanovništva (pomoc i njega u kuci i drugi oblici prava i pomoci socijalno ugroženog stanovništva, turisticka ambulanta, zdravstvena zaštita djece i druga prava subvencije umirovljenicima) Zadržavanje postojecih kulturnih manifestacija u organizaciji Grada, Festivala Opatija ili Turisticke zajednice kao i manifestacija u organizaciji udruga i drugih osoba bez mogucnosti povecavanja sredstava Zadržavanje visine izdvajanja za sport na razini 2014.godine uz dodatnu pomoc klubovima s najvišim troškovima redovnog rada (NK Opatija, VK Opatija) Osiguravanje sredstava za redovno funkcioniranje gradskih ustanova (Festival Opatija, Knjižnica, Djecji vrtic, Muzej turizma, Javna vatrogasna postrojba). Zadržavaju se takoder i poticajne mjere za lokalne poduzetnike (npr. poticaji za zapošljavanje nezaposlenih osoba i otvaranje obrta kao i olakšice pri placanju najma gradskih poslovnih prostora).   S druge strane nastavljaju se aktivnosti prema realizaciji  strateških kapitalnih projekata koji zapravo svi zajedno znace jacanje konkurentnosti Opatije kao turisticke destinacije ali i mjesta ugodnog za život svojih gradana,pa je tako u razdoblju 2015.-2017. planirana realizacija odnosno pocetak realizacije sljedecih projekata: Dom umjetnosti (Kulturno turistickih centar) Izgradnja Djecjeg vrtica Natkrivanje Ljetne pozornice Pocetak izgradnje Vatrogasnog doma i natkrivanja Ljetne pozornice Pocetak izgradnje Doma zdravlja kroz sufinanciranje (investitor PGŽ) Gradnja objekata i uredaja komunalne infrastrukture (prometnice, javne površine, plaže,…)   Za sve se te projekte dovršava projektna dokumentacija. Pored toga pararelno se radi na pripremi dokumentacije za kandidaturu vecine ovih investicija na strukturne Fondove EU kao bi se, ukoliko sredstva budu odobrena, maksimalno rasteretila ostala proracunska sredstva. Naravno da je smanjenje prihoda proracuna tražilo da se kod ostalih rashoda postignu uštede. Racionalizacija poslovanja tako je glavna smjernica u radu svih gradskih ustanova i tvrtki, kao i same gradske uprave te ce se konstantnom kontrolom troškova poslovanja svakodnevno utjecati na rast štednje, što je gradonacelnikova višegodišnja preporuka. U dogovoru sa sindikatima place djelatnicima gradske uprave i dijela ustanova i u 2015.godini biti ce niže za tri posto, a smanjena su ili suspendirana i druga materijalna prava. Konacno nastaviti ce se i sa provodenjem nadzora nad namjenskim trošenjem proracunskih sredstava kod svih korisnika proracuna te ce u slucaju da su proracunska sredstva utrošena mimo namjene ista biti vracena u Proracun. Ono što je potrebno posebno istaknuti je cinjenica da Proracunom nije planirano povecanje postojecih niti uvodenje novih javnih davanja.   Kao što smo do sada ukazivali, a uzimajuci u obzir dostupne pokazatelje, možemo reci da nas ocekuje izrazito neizvjesno razdoblje. Stoga, iako smo uvjerenja da je planirani Proracun realan i ostvariv, nažalost moramo biti spremni na smanjenje dijela standarda ili odustanak od odredenih projekata i aktivnosti tijekom proracunske godine u slucaju da prihodi  budu niži uslijed nepovoljnih gospodarskih kretanja ili veceg negativnog efekta izmijenjenih propisa.    Unatoc izuzetno nepovoljnom ekonomskom situacijom u zemlji iz koje mnogi ne vide skori izlaz, potrebno je ukazivati na pozitivne primjere koje nam daju za pravo vjerovati u bolja vremena. Tako isticemo da su unazad godine dana otvoreni (Hotel Royal, hotel Bevanda, Trgovacki centar Slatina) odnosno zapocela realizacija novih turistickih kapaciteta (hotel na Preluku). Grad je nadalje s odredenim investitorima zakljucio ugovore o izgradnji prometnica koje ce omoguciti pocetak njihovih investicija (Hotelijerski fakultet u Iki, projekt Rivijera-Kuk…) ali omoguciti otvaranje gradevinskih podrucja ostalim vlasnicima parcela. Takoder valja istaknuti i interes investitora za gradske projekte ponudene na nedavno održanom Invest forumu (Garažno-poslovni centar Tržnica, Luka Opatija, Plaža Slatina…). Stoga u 2016. i 2017. godini  ocekujemo znacajan porast gospodarskih aktivnosti kroz javne i privatne investicije koje ce  zasigurno doprinijeti otvaranju novih radnih mjesta, novih sadržaja kao i povecanje prihoda proracuna nužnih za osiguravanje preduvjeta za razvoj Grada kao turisticke destinacije najviše kategorije, te osiguravanje najviših standarda u zadovoljavanju javnih potreba stanovništva u sportu, kulturi, obrazovanju, predškolskom odgoju, socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti.

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija