Zdravi grad

Regionalni ured za Europu Svjetske zdravstvene organizacije pokrenuo je 1986.godine projekt Zdravi grad. Cilj je bio pozitivni koncept zdravlja u gradovima diljem Europe. Temelji se na strategiji “Zdravlja za sve” Svjetske zdravstvene organizacije. Afirmira holistički pristup čime se ukazuje na međuzavisnost fizičke, psihičke i socijalne dimenzije zdravlja. Projekt polazi od pretpostavke da se zdravlje može postići zajedničkim naporima pojedinaca i skupina koje žive u gradu. Projekt zdravi grad želi potaknuti aktivnije uključivanje pojedinaca i skupina u sve aktivnosti u gradu koje mogu imati utjecaja na zdravlje.

DJELOKRUG RADA

Hrvatska mreža zdravih gradova (HMZG) djeluje kao nevladina udruga od 1992.godine. Iako smo svoje programske aktivnosti u HMZG započeli 1999.godine, službeni član postali smo 2000.godine. Proveli smo brzu procjenu potreba u zajednici, izradili Zdravstveni profil Grada Opatije, prepoznavali smo nove projekte i programe, osiguravali potrebna sredstva za realizaciju, uključili u programe građane, udruge, vrtiće, škole, ustanove, privredne subjekte, turističku zajednicu….pa s pravom možemo reći da je Opatija zdravi grad naš zajednički projekt. Primarno smo rješavali potrebe građana, prihvaćali smo projekte i programe koji Opatiju pretvaraju u poželjnu turističku destinaciju i stvarali potrebne preduvjete kako bi život u Opatiji bio još bolji, pridržavajući se najvažnijih načela zdravih gradova; multisektorski pristup, aktivna participacija građana i briga za okolinsko zdravlje. 

Cilj Programa Opatija – zdravi grad je ostvarivanje ciljeva strategije “Zdravlja za sve u 21.stoljeću” Svjetske zdravstvene organizacije  i edukacija građana o zdravim načinima života, kako bi se osiguralo ostvarenje osnovnih (promicanje osnovnih ideja pokreta zdravi grad, održivi razvoj i intersektorska suradnja) i posebnih ciljeva (edukacija građana, razvoj svijesti o odgovornosti građana i institucija za stanje zdravlja na području Grada i suradnja i solidarnost s drugim sredinama). 

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zaključak Gradskog vijeća Grada Opatije od 16.studenog 2000.godine.

Opatija