2. sjednica Gradskoga vijeća

2. sjednica Gradskoga vijeća

Na jučerašnjoj 2. sjednici Gradskoga vijeća Grada Opatije gradonačelnik Fernando Kirigin i zamjenica gradonačelnika Kristina Đukić položili su svečanu prisegu, obzirom da je od jučer Fernando Kirigin stupio na dužnost gradonačelnika kao profesionalac u radnom odnosu.

Izvješće o poslovanju komunalnih društava i gradskih ustanova na nekoliko idućih sjednica Gradskoga vijeća bit će u fokusu pa su tako jučer vijećnicima izvješće o radu Komunalca d.o.o. i Liburnijskih voda d.o.o. podnijeli direktor Ervino Mrak, a o poslovanju Parkova d.o.o. direktor Ivan Bilobrk.

Komunalac je u 2020. godini ostvario prihod od 36 milijuna kuna, dobrim dijelom i zbog prodaje zgrade „Vage“. Nedovoljna opremljenost vozilima, nedovoljno radne snage za fizičke poslove, glavni su problemi koji muče Komunalac. Po pitanju zbrinjavanja otpada napravljeni su pozitivni pomaci u funkcioniranju sustava, količine otpada uslijed pandemijske 2020. smanjene su čak za 39%. Pokrenute su radnje, zajedno s Gradom Opatijom, na potpunoj kontroli korisnika usluge koji nisu preuzeli posude za odvojeno zbrinjavanje otpada. Pred Gradom je i nužna odluka o izgradnji reciklažnog dvorišta i kompostane, naglasci su izlaganja direktora Mraka.

– Liburnijske vode su tijekom prošle godine ostvarile prihod od 49 milijuna kuna, s dobiti od 540 tisuća kuna. Na području koje pokrivaju ima 15 320 vodnih priključka, od toga 161 novi postavljen je tijekom 2020. Uslijed pandemije potrošeno je 18 posto manje vode. U posljednjih 10 godina napravljeni su veliki iskoraci po pitanju vodoopskrbe i odvodnje, daleko iznad prosjeka Hrvatske, no činjenica je i da naši građani plaćaju jednu od skupljih cijena vode na razini države, kazao je Mrak

– Parkovi su prošlu godinu zaključili s 11,9 milijuna kuna prihoda, 65 tisuća kuna dobiti. Standard održavanja gradskih javnih površina je zadržan bez otpuštanja radnika, a sva su im materijalna prava regulirana kolektivnim ugovorom isplaćena. Parkovi su sklopili i nove ugovore na tržištu, među ostalima i s općinama Lovran i Matulji, naglasio je direktor Bilobrk.

Gradsko je vijeće izviješteno i da je gradonačelnik Parkovima d.o.o. dao suglasnost za kreditno zaduživanje od 2,4 milijuna kuna s rokom otplate od 10 godina za kupovinu nekretnine koja se nalazi u području Amerikanskih vrtova, a koja će nakon završetka europskog projekta uređenja Amerikanskih vrtova, čime će vrtovi biti dodatno hortikulturno i turistički valorizirani, dobiti novu javnu namjenu.

Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna za 2020. i Izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa za 2020. podnijela je pročelnica UO za financije i društvene djelatnosti Tamara Sergo.

Proračun Grada Opatije za 2020. s uključenim financijskim planovima proračunskih korisnika planiran je u iznosu od 151.088.115 kuna. Ostvareni su ukupni prihodi i primici u iznosu od 150.649.873 kuna i ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 127.170.238 kuna. Razlika čini višak prihoda i primitaka od 23.479.635 kuna.

Iskazani višak ne uzima u obzir preostali iznos manjka iz 2019. godine u iznosu od 12 milijuna kuna koji je potrebno pokriti u ovoj i idućoj godini u iznosima od po 6 milijuna kuna. Glavni razlog ostvarenja rashodovne strane proračuna u iznosu od 84,1 % od planiranog je prijenos iznosa od 17,9 milijuna kuna za investicije koje su bile planirane u 2020., a nisu dovršene.

– Iznos od 17 milijuna kuna za investicije pokazuje nešto što je loše planirano, to nije višak i ne može se trošiti na bilo što. Vrijeme će pokazati činjenice o planovima koji su meni omča oko vrata, već sada to znam jer planirani komunalni doprinos je upitan. Dao sam zadatak pročelnicima da se posvete ostvarenju prihodovne strane Proračuna. Taj problem sada vidimo i jasno je da nisam naslijedio punu blagajnu, kako se govorilo, a u devetom mjesecu ćemo biti pametniji. Tada će na dnevnom redu biti i Rebalans Proračuna, kazao je gradonačelnik Kirigin u raspravi o izvršenju Proračuna za 2020.

Usvojen je Prijedlog Klubova vijećnika SDP-a i Akcije mladih kojim se osnivaju nova radna tijela: Odbor za mjesnu samoupravu, Odbor za mlade i Odbor za predškolski odgoj, obrazovanje i znanost te se mijenja naziv Odbora za sport u Odbor za sport i rekreaciju, kao i Odbora za pitanje nacionalnih manjina u Odbor za pitanja nacionalnih manjina, ljudska prava, nevladine udruge i poštivanje etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Gradu Opatiji.

Usvojena je i izmjena Etičkog kodeksa kojim je bilo propisano osnivanje Etičkog odbora, a sada će tu nadležnost imati Odbor za pitanja nacionalnih manjina, ljudska prava, nevladine udruge i poštivanje etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Gradu Opatiji. Odbor za mjesnu samoupravu sada je nadležan za predlaganje imenovanja i preimenovanja ulica, a Odbor za predškolski odgoj, obrazovanje i znanost preuzima dio nadležnosti Odbora za društvene djelatnosti.

U Proračunu za ovu godinu na poziciji Pokroviteljstva Gradskog vijeća ostalo je još 114 tisuća kuna te će 1. rujna 2021. biti raspisan natječaj za dodjelu tih sredstava.

Izmijenjena je i Odluka o osnivanju Uređivačkog savjeta gradskog lista „Opatija“ temeljem koje će Uređivački savjet imati predsjednika i dva člana, a ne kao do sada četiri člana.

Jučer prihvaćenom izmjenom Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Gradu Opatiji odredbe kodeksa proširene su i na ravnatelje ustanova osnivač kojih je Grad Opatija te članove Upravnih vijeća ustanova, direktore trgovačkih društava u kojima Grad Opatija ima udjele te članove njihovih Nadzornih odbora, kao i na članove Vijeća mjesnih odbora.

– Cilj je ove Odluke uvođenje više demokratskog ozračja, tolerancije i kulture političke komunikacije u javni diskurs, istaknula je predsjednica Gradskog vijeća Neva Slani.

Prihvaćen je i Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Opatije za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2021. godini. Raduje činjenica da u ovom sazivu Gradskog vijeća nema podzastupljenog spola, odnosno Gradsko vijeće broji 7 vijećnica i  8 vijećnika. Stoga će raspodjela sredstava biti jednaka, odnosno za svakog vijećnika političkim strankama i nezavisnoj listi ovom odlukom pripada po 1.856,00 kuna mjesečno.

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija