28. sjednica Gradskog vijeća

Jucerašnju sjednicu Gradskog vijeca obilježio je dugotrajni aktualni sat kojim je od mnogih vijecnickih pitanja najaktualnije bilo ono vijecnice Neve Slani (AM) o sprecavanju neprimjerene gradnje na podrucju Opatije oko koje je pokrenuta i peticija grupe gradana i prikupljeno više od 400 potpisa. Gradonacelnik Ivo Dujmic odgovorio je kako je svjestan da su pojedine gradevine izgledom neprimjerene Opatiji te da podržava gradane koji žele da Opatija ostane lijepa i nenarušena izgleda te da je još 2009. kao gradski vijecnik bio protiv takvog Plana i kazao da ce se tek s godinama vidjeti kakve posljedice on nosi Opatiji. No, nije ga mijenjao kako se više ne bi nepotrebno otezalo gradenje kljucnih opatijskih infrastrukturnih objekata: sportske dvorane, djecjeg vrtica, dvorane Gervais. Gradonacelnik je i za jucerašnju sjednicu uputio amandman na Izvješce o pristiglim prijedlozima na „Javni poziv za podnošenje inicijativa – prijedloga i projekata u sklopu izrade strucnih podloga koje prethode izradi izmjena i dopuna prostornih planova na podrucju Grada Opatije“, te ostale zahtjeve za izmjene planova, s prijedlogom zakljucaka, nakon što je Izvješce po toj tocki dnevnog reda na sjednici 11. prosinca 2019. odgodeno. Najvažniji su naglasci amandmana : ogranicavanje gradnje na podrucju izmedu ulica M. Tita i Nove ceste, korekcije visine, broja etaža, dužine zgrada i drugih uvjeta gradnje na ostalom podrucju, jasnije definiranje pojmova potkrovlja, maksimalne tlocrtne površine i drugog po potrebi. – Ocekivao sam da ce tocka biti uvršena na dnevni red sa ostalim amandmanima predstavnicke vecine kako bismo mogli poceti konkretno djelovati, no to se nije dogodilo. Potpisivanjem peticija se oteže s vremenom i nepotrebno obmanjuje javnost, kazao je gradonacelnik. Predsjednik Gradskog vijeca Fernando Kirigin je rekao da treba zaboraviti nesuglasice te da ce se ta tocka dnevnog reda uskoro naci na jednoj od sjednica GV-a. Gradski vijecnici su na jucerašnjoj 28. sjednici Gradskog vijeca usvojili izmjene Odluke o poticanju prikljucivanja gradevina i o prikljucenju na komunalne vodne gradevine za odvodnju na podrucju Grada Opatije koje ce vrijediti do 31.12. 2021. godine. Po Odluci se sufinanciranje prikljucivanja fizickih osoba, vlasnika postojecih gradevina koje nisu spojene na sustav javne odvodnje ostvaruje kroz dvije mjere : sufinanciranje troškova obrocnog placanja prikljucenja do 12 jednakih mjesecnih rata (kada radove izvode Liburnijske vode) – u visini kamatne stope od 6% i rok otplate do 12 mjeseci te na  sufinanciranje troškova prikljucenja u visini od 20% vrijednosti radova, a maksimalno do 10.000,00 kn po prikljucku neovisno od toga da li prikljucak izvode Liburnijske vode ili drugi izvodaci (u slucaju da prikljucak izvodi sam obveznik svojim radom, sufinancira se 20% nabave materijala). Drugom odlukom, Odlukom o prikljucenju na komunalne vodne gradevine, pored toga je uredeno da Grad Opatija sufinancira i 50% troškova nabavne cijene opreme crpne stanice s pumpom. Isticemo da je poticanje prikljucivanja korisnika dalo izvanredne rezultate, jer je pocetkom 2014. godine na sustav sanitarne odvodnje na podrucju Grada Opatije bilo spojeno 1761 obveznika, da bi do pocetka 2020. godine bilo 2.520 spojenih obveznika te danas po postotku prikljucenih imamo 86,63% prikljucenih korisnika. Na podrucju Grada Opatiji postoji i 834 objekata koji sanitarnu odvodnju rješavaju septickim jamama i za koje do nastavka izgradnje kolektora sustava sanitarne odvodnje nece postojati mogucnosti prikljucenja na odvodnju. Prihvaceno je i Izvješce Vijeca za dodjelu koncesijskih odobrenja o pristiglim zahtjevima za dodjelu koncesijskih odobrenja koje je podnio predsjednik Vijeca Danko Žitinic. Žitinic je istaknuo kako je zbog kontradiktornih tumacenja propisa od strane raznih dionika Vijecu otežan rad te da su stranke zainteresirane za dodjelu koncesijskih odobrenja danima prije Potvrde PGŽ-a na Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom Grada Opatije svakodnevno slale svoje zahtjeve. Uputa resornog ministarstva o dodjeli koncesijskih odobrenja govori da sve zahtjeve treba uzeti u obzir za raspravu, a uputa PGŽ- a govori da treba odbaciti sve zahtjeve koji su došli prije potvrde Plana, kazao je Žitinic i rekao da ce svi predmeti biti obradeni u razumnom roku.Izvješce je prihvaceno, uz dopunu da Grad treba objavi Plan gospodarenja pomorskim dobrom isti dan kada ga šalje na odobrenje Županiji, a od Županije ce se tražiti da tri dana prije potvrde Plana o tome obavijesti Grad Opatiju te da se i ta namjera objavi na službenim stranicama PGŽ-a. Na jucerašnjoj sjednici prihvacen je Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o poslovnim prostorima. Stupanjem na snagu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasnickog dijela poslovnog prostora 31. ožujka 2019. godine zakupcima poslovnih prostora u vlasništvu Grada Opatije koji su obveznici poreza na dohodak ili dobit, a nisu upisani u registar obveznika PDV-a, odobrio se popust ugovorne zakupnine od 20% za tekuci mjesec u 2019. godini, pod uvjetom da su podmirili sve dospjele obveze prema Gradu Opatiji do isteka mjeseca koji prethodi mjesecu za koji se odobrava popust. S obzirom na najavljene porezne reforme koje su se pocele primjenjivati od 01. sijecnja 2020. godine, odnosno cinjenicu da se istima u odnosu na zakupne odnose nije ništa mijenjalo, ovim Prijedlogom izmjene Odluke, Grad Opatija nastavlja s politikom poticajnih mjera umanjenja mjesecne ugovorene zakupnine zakupcima koji su obveznici poreza na dohodak ili dobit, a nisu upisani u registar obveznika PDV-a od 20% za tekuci mjesec u 2020. godini, pocevši od mjeseca sijecnja. Usvojen je i Program poticanja zapošljavanja, poduzetništva te razvoja zaleda u 2020. Program je usmjeren na zapošljavanje nezaposlenih osoba, otvaranje obrta i slobodnih zanimanja te potpore odredenih djelatnosti koje se obavljaju u specificnim uvjetima i prostorima, visine poticaja i uvjeti za dobivanje su isti kao prošle godine. Proracunom za 2020. g. za ovu je namjenu osiguran iznos od 1.600.000 kuna, od cega se 346.540,40 kuna odnosi na obveze po ugovorima zakljucenim u 2019. godini. Grad Opatija je od 2011. godine zapoceo sa provedbom Programa poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva koji su se sastojali od poticaja za zapošljavanje nezaposlenih osoba kao i poticaja za pocetak obavljanja obrtnickih djelatnosti. Do sada je ukupno putem raspisanih poziva od 2011. do 2019. godine dodijeljeno ukupno poticaja u iznosu nešto više od 4.000.000 kuna. Prihvacen je Prijedlog odluke o rasporedivanju sredstava proracuna  Grada Opatije za redovito godišnje financiranje politickih stranka i nezavisnih vijecnika u 2020. godini. Prema ovom prijedlogu sredstava za redovito godišnje financiranje za svakog vijecnika Gradskog vijeca Grada Opatije izracunata su uzimajuci u obzir ukupno planirana sredstva Proracuna (336.000 kuna). Analizirajuci ukupan broj vijecnika (17) kao i broj vijecnika muškog (11) odnosno ženskog spola (6) utvrdena je podzastupljenost vijecnica (35%). Naknada po vijecniku na godišnjoj razini iznosi 17.490,00 kuna (1.590,00 kn mjesecno) za vijecnike muškog spola te 10.494,00 kuna za vijecnike ženskog spola (1.749,00 kn mjesecno). Dana je i suglasnosti za projekt „Dogradnja vatrogasnog doma DVD Ucka“ unutar tipa operacije 3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, ukljucujuci slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz LRS Lag-a „Terra Liburna“ Za pripremu dokumentacije za prijavu na natjecaj zaduženo je DVD Ucka. Na jucerašnjoj sjednici Gradskoga vijeca vijecnicku je prisegu položio Goran Crnkovic koji je prema odluci HDZ-a zamijenio dosadašnju vijecnicu Dinu Šverko. Isto tako vijecnici su jucer potvrdili novi dvogodišnji mandat glavnoj urednici gradskog lista „Opatija“ Mirjani Roncevic Kirigin.

Opatija