30. sjednica GRADSKOG VIJEĆA GRADA OPATIJE – 14. ožujka 2017.

30. sjednica GRADSKOG VIJEĆA GRADA OPATIJE – 14. ožujka 2017.

Na temelju clanka 31. Statuta Grada Opatije   S  A  Z  I  V  A  M               30. sjednicu  GRADSKOG  VIJECA  GRADA OPATIJE,  koja ce se održati   14. ožujka (utorak) 2017. godine u  16,00 sati u Gradskoj vijecnici Grada Opatije.                 Za sjednicu predlažem sljedeci   D  N  E  V  N I    R  E D:   Izvješce Mandatne komisije o morovanju mandata vijecnika po sili zakond i utvrdivanje pocetka mandata zamjenika vijecnika   Zahtjev za donošenje akta po hitnom postupku Ocitovanje gradonacelnika na zahtjev grupe vijecnika za dopnošenje akta po hitnom postupku dokumentacija   Dopuna Dnevnog reda 10. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u opcoj uporabi na dijelu k.c.1934 KO Opatija 11. Prijedlog odluke o razvrgnucu suvlasnicke zajednica na k. c. 172-1172-2 i 379 sve u KO Volosko     1. Prijedlog Strategije razvoja UA Rijeka 2016.-2020. 2. Prijedlog Odluke o smanjenju temeljnog kapitala Komunalca d.o.o. s prijedlogom Odluke o izmjeni Društvenog ugovora 3. Prijedlog izvješca o ostvarenju Godišnjeg programa održavanja komunalne  infrastrukture za 2016. 4. Prijedlog izvješca o ostvarenju Programa gradnje objekata i uredaja komunalne  infrastrukture za 2016. 5. Prijedlog Programa poticaja zapošljavanja i razvoja poduzetništva za 2017. godinu 6.1. Analiza stanja sustava civilne zaštite na podrucju Grada Opatije za 2016. godinu 6.2. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na podrucju Grada Opatije za 2017. godinu 7.1. Revizija procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija 7.2. Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Liburnije 8. Izvješce o provedenom natjecaju i prijedlog odluke o izboru najpovoljnije  ponuditelja za kupnju       21. ETAŽA 3850/40000 – poslovni prostor u zgradi sagradenoj na grc. 245, KO Veprinac 9. Izvješce o provedenom natjecaju i prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg  ponuditelja za kupnju  k.c. 1522, šuma površine 412 m2, u zk.ul. 245 k.o. Opatija   (nove izmjere), k.c. 1523, šuma površine 428 m2, u zk.ul. 244 k.o.     Opatija (nove  izmjere) i k.c. 1527, šuma površine 304 m2, u zk.ul. 233 k.o. Opatija ( nove  izmjere)                            Predsjednik Gradskog vijeca                                                                        Prof.dr.sc. Viktor Peršic, dr.med., v.r. skraceni zapisnik Zapisnik

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija