32. sjednica Gradskog vijeća Grada Opatije

Na temelju clanka 31. Statuta Grada Opatije i Upute Ministarstva uprave za postupanje KLASA: 023-01/20-01/114, URBROJ: 515-05-01/0-20-1 od 13. ožujka 2020. godine   SAZIVAM   32. sjednicu GRADSKOG VIJECA GRADA OPATIJE koja ce se održati 29. travnja 2020., uz izjašnjavanje putem elektronicke pošte.               Za sjednicu predlažem sljedeci   DNEVNI RED:   1.  Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja         Grada Opatije   2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nacinu pružanja javne usluge     prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge     povezane s tom javnom uslugom   3. Prijedlog Odluke o poništenju Odluke o koncesiji za posebnu uporabu pomorskog dobra   4. Prijedlog Dopune programa poticanja zapošljavanja i poduzetništva te razvoja zaleda u     2020. godini   5. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o organizaciji i provedbi produženog boravka u     Osnovnoj školi Rikard Katalinic Jeretov Opatija za školsku godinu 2019/20.   6. Imovinskopravni predmeti: 6.1. Izvješce o provedenom natjecaju za kupnju 2/3 dijela k.c. 1140 šuma od 1693 m2 upisane        u zk.ul. 978 k.o. Opatija 6.2. Prijedlog odluke za raspisivanje natjecaja za prodaju k.c. 454/2 vinograd od 1180 m2,        upisane u zk.ul. 1102 k.o. Volosko 6.3. Prijedlog odluke za raspisivanje natjecaja za prodaju k.c. 818/1, u naravi dvorište,         izgradeno zemljište, poslovna zgrada i dvorišna zgrada ukupne površine 3097 m2 u         Primorskoj ulici, k.o. Ika-Opric   6.4. Prijedlog odluke o prodaji nekretnina oznake k.c. 474 i k.c. 473/2 k.o. Opatija (NI)   7. Izvješce o radu Savjeta mladih Grada Opatije za 2019.   8. Zakljucak o davanju prethodne suglasnost na izmjene i dopune Statuta OŠ Rikard Katalinic     Jeretova Opatija   9. Prijedlog odluke o kriterijima za financiranje redovite djelatnosti Javne vatrogasne     postrojbe Opatija za 2020. godinu   10. Prijedlog Odluke o nacinu rasporedivanja sredstava za financiranje decentraliziranih       funkcija osnovnog školstva za Osnovnu školu Rikard Katalinic Jeretov Opatija za 2020.       godinu   11. Prijedlog odluke o korištenju dijela naplacenih sredstava komunalnog doprinosa i       komunalne naknade za druge namjene razlicite od namjena propisanih cl. 76 i 91 Zakona       o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)   12. Informacija o utrošku proracunske rezerve za sijecanj-ožujak 2020.       PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJECA                                                                                             Fernando Kirigin, dipl.oec., v.r.       UPUTA ZA GLASOVANJE:   GLASOVANJE O AMANDMANIMA   Ako vijecnice i vijecnici imaju amandman za neku od tocaka dnevnog reda molim da se uz navodenje tocke dnevnog reda amandman dostavi najkasnije do 27. travnja 2020. godine do 24:00 sati putem elektronicke pošte. Amandman se šalje na nacin da se nakon unesenog amandmana, odgovor šalje na odgovori svima (Reply All) kako bi svi sudionici bili u mogucnosti dobiti i vidjeti Vaš amandman.   Na prijedloge amandmana gradonacelnik, kao ovlašteni predlagatelj dat ce ocitovanje 28. travnja 2020. do 12,00 sati.   O amandmanima koje gradonacelnik ne usvoji, glasovanje elektronickom poštom proveli bismo 28. travnja 2020. od 12,00 do 15,00 sati. (na gore navedeni nacin – odgovor slati na odgovori svima (Reply All) kako bi svi sudionici bili u mogucnosti dobiti i vidjeti kako su vijecnici glasovali.    Ako Gradsko vijece usvoji amandman, isti bi postao sastavni dio prijedloga odluke, koja ce se dostaviti 28. travnja 2020.   GLASOVANJE PO TOCKAMA DNEVNOG REDA: Glasovanje po svim tockama dnevnog reda je na priloženom OBRASCU 29. travnja 2020. od 8:00 sati do 14:00 sati koji treba dostaviti na elektronicku adresu (odgovori svima (Reply All). Nakon isteka roka za glasovanje objavit ce se rezultati glasovanja.            

Opatija