33. sjednica Gradskog vijeća Grada Opatije

Gradski su vijecnici na jucerašnjoj sjednici u Centru Gervais, sukladno epidemiološkim mjerama, održali 33. sjednicu Gradskog vijeca. Primili su na znanje Izviješce o stanju u prostoru Grada Opatije za razdoblje 2015. – 2018. godine. Izviješce o stanju u prostoru sadrži polazišta, analizu i ocjenu stanja i trendova prostornog razvoja, analizu provedbe prostornih planova i drugih dokumenata koji utjecu na prostor te prijedloge za unaprjedenje prostornog razvoja s osnovnim preporukama mjera za iduce razdoblje. Izviješce o stanju u prostoru izradili su strucnjaci Zavoda za prostorno uredenje Primorsko-goranske županije, a predstavili Gorana Ljubicic, dipl. ing. arh. i Vedran Radic, dipl. ing. grad. Vijecnici su Izvješce ocijenili vrlo informativnim i sadržajnim. Zanimanje je pobudio podatak da Grad Opatija ima velike rezerve neizgradenog gradevinskog podrucja. Od 717 hektara gradevinskog podrucja na teritoriju Grada tek je 63 posto izgradeno i stoga se gradevinsko podrucje do daljnjeg ne treba širiti. Broj stanovnika i dalje opada, a procjenjuje se da je 2018. godine u Opatiji bilo manje od 11 tisuca stanovnika. Raste broj stanovnika trece dobi, u Gradu Opatiji živi više žena nego muškaraca. Po stupnju obrazovanja Opatija spada u vrh PGŽ-a: cak 30 posto stanovnika ima visoko obrazovanje, a njih 60 posto  je završilo srednju školu. Opatijska je Nova cesta, s 18 tisuca vozila dnevno, medu najopterecenijima u Hrvatskoj. Izvješce konstatira i da je priobalni pojas vrlo razvijen, dok se postavlja pitanje nedovoljne razvijenosti zaleda. Vijecnici su jucer dali suglasnost na Odluku o upisima i mjerilima upisa djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2020/2021. Postupak i mjerila upisa ne mijenjaju se u bitnome u odnosu na upise za prošlu pedagošku godinu. Novina je nacin upisa jer ce se provesti e-upisi, ali se ostavlja mogucnost upisa kao i do sada ukoliko roditelji nemaju uvjeta za online prijavu. Zbog zaštite osobnih podataka, rezultati ce se objavljivati pod šifrom koja ce prilikom prijave biti dodijeljena roditelju. Usvojen je i Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasnickog dijela poslovnog prostora. Ovim prijedlogom zakupnici i/ili korisnici poslovnih prostora u vlasništvu Grada Opatije koji su obustavili obavljanje djelatnosti temeljem odluke Stožera civilne zaštite RH i/ili temeljem preporuke gradonacelnika o obustavi rada, za razdoblje trajanja mjera suzbijanja zaraze COVID-19 virusom, oslobodeni su obveze placanja mjesecne zakupnine za razdoblje trajanja mjera zaštite. Cilj je ove Odluke ublažavanja negativnih posljedica širenja virusa COVID-19 za sve poslovne subjekte, odnosno pravne i fizicke osobe na koje se neposredno odnosi zabrana rada. Iako se nalazimo u fazi popuštanja mjera, svjesni smo ekonomskih poteškoca s kojima ce se poslovni subjekti susreti, a osobito imajuci na umu da se poslovanje i u fazi popuštanja mjera ne može ostvariti u punom opsegu, culo se na sjednici. Ovom Odlukom mjera pomoci oslobodenja od obveze placanja mjesecne zakupnine produžit ce se i za mjesec svibanj, odnosno zakljucno s datumom 31. svibnja 2020. godine. Grad Opatija ce ovom mjerom ostvariti manje prihoda na ime zakupnine u ukupnom iznosu od -2.683,140,00 kuna. Usvajanjem Prijedloga Odluke o oslobodenju od obveze placanja komunalne naknade za poslovni prostor i gradevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti za vrijeme trajanja epidemije COVID-19 virusom poslovni subjekti bit ce oslobodeni i od obveze placanja komunalne naknade za vrijeme trajanja epidemije COVID-19 virusom završno s danom 31. svibnja 2020. godine. Prihodi Grada Opatije od poslovnih subjekata na ime komunalne naknade za poslovni prostor i gradevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti na koje se odnosi ova Odluka za prvih 6 mjeseci iznose 5.747.950,12 kuna. U prvim mjesecima 2020. godine do dana prijedloga ove Odluke naplaceno je 996.914,64 kuna komunalne naknade. Sveukupni financijski ucinak na proracun za razdoblje do kraja lipnja tekuce godine procijenjen je na -3.551.433,21 kuna. Na jucerašnjoj sjednici usvojen je i Prijedlog Odluke o preimenovanju dijela Ulice Viktora Cara Emina u Iki u Ulicu Sveti Nikola. Mjesni odbor Ika podnio je 25. veljace 2020. godine prijedlog da se dio postojece Ulice Viktora Cara Emina u Iki, od glavnog pravca ulice do crpne stanice Vrh Ike i hotela Ikador izdvoji u zasebnu ulicu s imenom Sveti Nikola. Prijedlog je uslijedio na inicijativu trgovackog društva Auto Zubak d.o.o. Zagreb, koji je vlasnik novootvorenog hotela Ikador u Iki, a radi izbjegavanja problema koji im se pojavljuje u poslovanju zbog cinjenice da istoimena ulica postoji i u naselju Opatija, što im izaziva probleme u dostavi pošte.

Opatija