34. sjednica GRADSKOG VIJEĆA GRADA OPATIJA – 9. lipnja 2020.

Na temelju clanka 31. Statuta Grada Opatije     SAZIVAM   34. sjednicu GRADSKOG VIJECA GRADA OPATIJE koja ce se održati 9. lipnja 2019. s pocetkom u 16,00 sati u Gradskoj vijecnici Grada Opatije                           Za sjednicu predlažem sljedeci   DNEVNI RED:                PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJECA                                                                                                            Fernando Kirigin, v.r.

Opatija