35. sjednica Gradskog vijeća Grada Opatija – 24. lipnja 2020

Na temelju clanka 31. Statuta Grada Opatije     SAZIVAM   35. sjednicu GRADSKOG VIJECA GRADA OPATIJE koja ce se održati 24. lipnja 2020. s pocetkom u 16,00 sati u Gradskoj vijecnici Grada Opatije                           Za sjednicu predlažem sljedeci   DNEVNI RED     PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJECA                                                                                                  Fernando Kirigin, v.r.  

Opatija