Natječaj za prodaju i zakup nekretnina

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 2. Odluke o raspolaganju nekretninama (Službene novine Primorsko -goranske županije broj 47/09, 32/16, 6/17 – proč. tekst, 32/19 i 19/21) i Odluke Gradonačelnika od 24.11.2021.g. i 02.12.2021. g., Grad Opatija  raspisuje

 

N A T J E Č A J

ZA PRODAJU I ZAKUP NEKRETNINA

 

I. Predmet zakupa je:

–           dio k.č. 844- dvorište, poslovna zgrada od  ukupno 70 m2, k.o. Ika- Oprić, u površini od 8 m2 koji dio je prikazan na skici lica mjesta koja je sastavni dio odluke Gradonačelnika od 02.12.2021. godine

Namjena: uređenje i korištenje zemljišta u ugostiteljske svrhe

Trajanje zakupa: do donošenja odluke o privođenju namjeni određenoj prostorno-planskom dokumentacijom, odnosno, najduže na rok od 10 godina

Početni iznos mjesečne zakupnine:  31,00  kuna (slovima: tridesetjednakuna) mjesečno, uvećano za iznos PDV-a, u prvom mjesecu korištenja uvećano za troškove objave natječaja i troškove procjene u iznosu od 5.852,50 kn (slovima:pettisućaosamstopedesetdvijekuneipedesetlipa)

Jamčevina: 589,13 kuna (slovima: petstoosamdesetdevetkunaitrinaestlipa)

 

NAPOMENE:

Grad Opatija će predmetnu nekretninu predati u posjed zakupcu danom zaključenja ugovora.

Nekretnina se daje u zakup prema viđenom stanju.

Na predmetnom zemljištu se nalaze stupovi za zastave, turistička karta i ograda. Zakupac će biti dužan platiti izradu nove turističke karte koja će se izmjestiti na drugu lokaciju koju odredi Grad Opatija, bez prava na povrat troškova te ukloniti ogradu i stupove za zastave o svom trošku bez prava na povrat troškova. Na zemljištu se nalazi i razvodna kutija za struju za koju ne postoji mogućnost izmještanja te će zakupac biti dužan trpjeti istu.

Na zemljištu koje je predmet zakupa nije dozvoljena izgradnja građevine niti izvođenje drugih radova. 

 

II. Predmet prodaje je:       k.č. 814/3 šuma od 8 m2, upisana u zk.ul. 1302 k.o. Opatija

Početna cijena:  20.952,50 kn (slovima: dvadesettisućadevetstopedesetdvijekuneipedesetlipa)

Jamčevina: 2.095,25 kn (slovima: dvijetisućedevedesetpetkunaidvadesetpetlipa)

Grad Opatija će novom vlasniku izdati tabularnu ispravu podobnu za upis prava vlasništva na kupljenoj nekretnini nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti (uključivo i kamate obračunate na zakašnjelu uplatu i u slučaju kada je predviđena obročna otplata).

Nekretnina se kupuje u stanju ,,viđeno – kupljeno“.

 

III. Sadržaj ponude:

Ponude moraju sadržavati osnovne podatke o natjecatelju (ime, prezime, prebivalište, OIB,  domovnicu ili presliku osobne iskaznice ili putovnice za fizičke osobe ili podatke o registraciji za pravne osobe), ponuđeni iznos mjesečne zakupnine i ponuđeni iznos kupoprodajne cijene te dokaz o uplaćenoj jamčevini za nekretninu koja je predmet zakupa i prodaje.

Jamčevina se uplaćuje na žiro-račun Proračuna Grada Opatije broj: HR5723600001830200000, poziv na broj: HR68 7757- OIB.

 

IV. Rok za podnošenje ponuda:

Ponuda s prilozima dostavlja se do 24. prosinca 2021.g., putem pošte ili osobno u zatvorenoj koverti na adresu: Grad Opatija, Opatija, M. Tita 3, sa naznakom “NATJEČAJ ZA PRODAJU I ZAKUP NEKRETNINA – NE OTVARATI”.

Danom predaje ponude se smatra dan predaje ponude osobno Gradu, odnosno dan predaje ponude na poštu preporučenom pošiljkom.

Nepotpune ponude i ponude podnesene izvan roka, neće se razmatrati.

 

V. Rok zaključenja ugovora:

Ugovor o zakupu, u obliku ovršne isprave, s najpovoljnijim ponuditeljem zaključit će se u roku 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno u roku od 30 dana od dana upućivanja poziva sljedećem ponuditelju.

Kupoprodajni ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem će se zaključiti u roku 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno u roku od 30 dana od dana upućivanja poziva sljedećem ponuditelju.

 

VI. Plaćanje zakupnine

Zakupnina se plaća mjesečno do 20-og u mjesecu za tekući mjesec.

Zakupnina za prvi mjesec korištenja plaća se uvećana za troškove procjene i troškove objave natječaja.

U slučaju zakašnjenja plaćanja zakupnine Grad Opatija će zakupcu obračunati zakonske zatezne kamate od dana dospijeća do dana plaćanja.

Ako prvi najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude nakon što je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija ili ne pristupi zaključenju ugovora u roku 30 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja, gubi pravo na povrat jamčevine.

Nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelja, jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunati u zakupninu za prvi mjesec, a ostalim ponuditeljima Grad će vratiti jamčevinu u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, bez kamate.

Troškove ovjere ugovora snosi zakupac.

 

VII. Isplata kupoprodajne cijene:

-15 dana od zaključenja ugovora.

U slučaju zakašnjenja plaćanja kupoprodajne cijene Grad Opatija će kupcu obračunati zakonsku zateznu kamatu od dana dospijeća do dana plaćanja

Ako prvi najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude nakon što je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija ili ne pristupi zaključenju ugovora u roku 30 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja, gubi pravo na povrat jamčevine.

Nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelja, jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima Grad će vratiti jamčevinu u roku 8 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, bez kamate.

U slučaju da kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene više od 90 dana od isteka roka za isplatu kupoprodajne cijene, Grad može raskinuti kupoprodajni ugovor i zadržati jamčevinu

Troškove provedbe ugovora kao i porez na promet nekretninama snosi kupac.

 

VIII. Otvaranje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuditelja:

Ponude će se otvarati  29. prosinca 2021. godine u 13,00 sati u Vijećnici Grada Opatije, na adresi Maršala Tita 3, Opatija.

Najpovoljnijim ponuditeljem se smatra ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu, uz uvjet da ispunjava i sve druge uvjete javnog natječaja.

U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu zakupa, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja  donosi Gradonačelnik.

Gradonačelnik zadržava pravo da ne izabere najpovoljnijeg ponuditelja.

Grad Opatija može odustati od prodaje i davanja nekretnine u zakup, u svako doba, prije zaključenja ugovora.

 

 

GRAD OPATIJA

Gradonačelnik:

Fernando Kirigin mag.oec.

 

Opatija