37. sjednica GRADSKOG VIJEĆA GRADA OPATIJE – 30. rujna 2020. godine

Na temelju clanka 31. Statuta Grada Opatije       SAZIVAM   37. sjednicu GRADSKOG VIJECA GRADA OPATIJE koja ce se održati 30. rujna 2020. s pocetkom u 16,00 sati u Centru Gervais                           Za sjednicu predlažem sljedeci   DNEVNI RED     Predsjednik Gradskog vijeca Fernando Kirigin, dipl.oec.,v.r.

Opatija