37. sjednica Gradskog vijeća Grada Opatije

Gradski su vijecnici na jucerašnjoj, 37. sjednici Gradskog vijeca prihvatili Izvješce o izvršenju Proracuna Grada Opatije od sijecnja do lipnja 2020. Uzimajuci u obzir podatke o planiranim i ostvarenim prihodima i primicima te rashodima i izdacima Proracuna 2020.godinu ukupno je u razdoblju sijecanj-lipanj 2020.godine ostvarena negativna razlika prihoda i primitaka u odnosu na rashode i izdatke u iznosu od -7.325.415,06 kn koja se sastoji iz prenesenog manjka iz 2019.g. 3.814.957,00 kn te manjka tekuce godine 3.510.458,00 kn. Kako je Odlukom o rasporedu rezultata poslovanja za 2019.godinu i sukcesivnom pokricu manjka od 2020.-2022. godine odredeno da se manjak od prodaje imovine (-14.956.529,00 kn) u iznosu od 12.000.000,00 kn pokriva iz prihoda u naredne dvije godine sa po 6.000.000,00 kn, raspoloživa sredstva iz prethodne godine iznose 8.185.043,00 kn te se u Izvršenju Proracuna za izvještajno razdoblje rezultat poslovanja Opceg dijela Proracuna iskazuje pozitivnu razliku u iznosu 4.674.584,94 kn, izvijestila je procelnica Upravnog odjela za financije i društvene djelatnosti Tamara Sergo. Informacija o tijeku dodjele koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru dao je predsjednik Vijeca za dodjelu koncesijska odobrenja Danko Žitinic. On je ocijenio kako je Vijece ispravno odlucivalo u podnijetim zahtjevima, cemu svjedoci i da su sve žalbe na odluke odbacene te je ukazao na nejasnu zakonsku regulativu koja je stvorena razlicitim uputama resornog Ministarstva, Županije i nedorecenim zakonom.   Gradski su vijecnici jucer potvrdili imenovanje Suzane Šturm – Kržic na mjesto ravnateljice Gradske knjižnice i citaonice „V. C. Emin“ na još jedan cetverogodišnji mandat. Kako je istaknuto, ravnateljica Šturm – Kržic tu  funkciju uspješno obavlja vec 27 godina. Glasanje o Prijedlogu odluke o donošenju UPU-a 25 Turisticke zone u naselju Katinici  T1 -6 odgodeno je za iducu sjednicu Gradskog vijeca. Odluku o izradi  UPU-a 25 donijelo je Gradsko vijece Grada Opatije 31. srpnja 2018.,  a Prostornim planom iz 2006. odredeno je da to podrucje u naselju Katinici. može biti ugostiteljsko turisticke namjene – hoteli. Rasprava o prijedlogu je provedena, no obzirom da je sa sjednice izostao stav Odbora za prostorno planiranje, na prijedlog predsjednika Gradskog vijeca Fernanda Kirigina glasanje je odgodeno za iducu sjednicu, do kada bi Odbor trebao zauzeti stav. Vijecnici su odlucili i da ce se ponovno, cetvrti put, raspisati novi natjecaj za prodaju zgrade nekadašnje tvornice za preradu ribe u Iki po pocetnoj cijeni od   9 050 000,00 kn kuna. Interes za kupovinom ove nekretnine iskazali su Liburnia Riviera Hoteli, a natjecaj ce uskoro biti objavljen . Prihvacena je i prodaja nekretnine koja se nalazi uz cestu Put Dukino. U naravi je podijeljena na 4 etaže, odvojene suhozidom. Na prvoj etaži zasaden je maslinik, dok preostale tri etaže predstavljaju neuredene zelene površine s drvecem, grmljem i raslinjem. Vijecnici su prihvatili i tocku dnevnog reda Prijedlog o povecanju temeljnog kapitala društva Komunalac d.o.o. Jurdani i Prijedlog izmjena Društvenog ugovora društva Komunalac d.o.o. Jurdani. Prema važecem Društvenom ugovoru udjeli su: Grad Opatija 41 %, Opcina Lovran 6 %,Opcina Matulji 37 %, Opcina M. Draga 16 %, a novim prijedlogom oni bi bili: Grad Opatija 55%, Opcina Lovran 4%, Opcina Matulji 30 %, Opcina M. Draga 11 %. Ulaganja Grada Opatije odnose se na povecanje temeljnog kapitala po ugovorima o kapitalnoj pomoci za otplatu kredita Zagrebacke banke za preseljenje Komunalca u Jurdane i po Sporazumu o sufinanciranju Programa sanacije odlagališta komunalnog otpada Osojnica. Navedenim ugovorima i sporazumom za visinu kapitalnih pomoci Grada Opatije povecao bi se  poslovni udio Grada Opatije u Društvu. Da bi ove izmjene stupile na snagu trebaju ih izglasati i predstavnicka tijela ostale tri jedinice lokalne samouprave te potvrditi Skupština društva. Predsjednik gradskog vijeca Kirigin izrazio je nevjericu da ce ostali celnici lokalnih samouprava podržati ovakav prijedlog. Na nama je da zaštitimo imovinu grada, ako netko to bude opstruirao valjda ce reci zbog cega, a onda cemo vidjeti što grad može uciniti, odgovorila je procelnica Upravnog odjela za lokalni politicki sustav i gospodarenje imovinom Helena  Masaric. Vijecnici su usvojili i Prijedlog kojim se Fizickim i pravnim osobama koje su obveznici spomenicke rente, a koji su obustavili obavljanje djelatnosti temeljem odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i/ili preporuke Gradonacelnika, obustavi placanje spomenicke rente za 2020. godinu za razdoblje od 20. ožujka 2020. do 21. srpnja 2020. godine. I Prijedlog odluke o preimenovanju Varljenske ulice u Ulicu Ivana Brozine Slovana izazvao je polemiku. Prijedlog o preimenovanju ulice došao je od Mjesnog odbora Kosovo, nakon inicijative Mjesnog odbora Pobri da se otklone nesporazumi do kojih dolazi uslijed cinjenice da ulica Varljenska cesa postoji i u naselju Opatija i u naselju Pobri, a Pobri prema poštanskom broju pripadaju pod poštu Matulji. Vijecnik HDZ-a Marko Coric istaknuo je da se ovim prijedlogom vracamo u 45-tu godinu te predložio protuprijedlog o imenovanju Ulice opatijskih branitelja Domovinskog rata. Obzirom da valja obaviti dodatne konzultacije s Mjesnim odborima glasovanje po toj tocki dnevnog reda odgodeno je za iducu sjednicu Gradskog vijeca.  

Opatija