Javni poziv i Javno izlaganje parcelacijskih elaborata za k.o. Poljane, Puharska, Veprinac

Objavljen je javni poziv putem oglasa u privitku nositeljima prava vlasništva na česticama navedenim u pozivu te javno izlaganje parcelacijskih elaborata u katastarskim općinama

Poljane, Puharska, Veprinac

sve na trasi dionice autoceste A8 PUO Kvarner – Veprinac (km 37+140- do km 39+900).

Javno izlaganje će se održati 13.1.2022. od 12 do 14 sati u dvorani za sastanke hotela Paris u Opatiji.

Priloženi dokumenti

Opatija