Akcija sakupljanja krupnog i zelenog otpada, papira i kartona

 Grad Opatija provodi akciju sakupljanja glomaznog komunalnog otpada, zelenog otpada te kartona i papira. Akcije sakupljanja provoditi ce se kroz mjesece veljacu, ožujak, travanj i svibanj 2020. godine, subotom od 9:00 do 16:00 sati. Prema prošlogodišnjem iskustvu i na temelju iskazanih potreba gradana za korištenjem ove usluge, izabrano je cak 6 lokacija na kojima ce se provesti ukupno 12 akcija, na svakoj po dvije.  1) Crnikovica (u zavoju kod poluukopnih spremnika) 2) parkiralište na križanju Put za Plahuti i Šetalište C. Sylva  3) Pobri, na zavoju kod objekta Varljenska cesta kbr. 1 4) Veprinac, ispred javnog sportskog igrališta 5) Poljane, kod bocarije 6) Icici, parking Mulandovo  Otpad obvezno valja razvrstavati prema navedenim kategorijama – glomazni komunalni otpad, zeleni otpad te karton i papir,  u za to predvidene spremnike. Na lokacijama ce biti prisutan radnik trgovackog društva KOMUNALAC d.o.o. koji ce nadzirati odlaganje otpada. Važno je reci da akcija nema ogranicenja po mjesnim odborima, odnosno svaki stanovnik Grada Opatije može donijeti otpad na svaku akciju.   Datumi održavanja akcija i lokacije: VELJACA: Crnikovica (u zavoju kod poluukopnih spremnika) – 08.02.2020. parkiralište na križanju Put za Plahuti i Šetalište C. Sylva – 15.02.2020. Pobri, na zavoju kod objekta Varljenska cesta kbr. 1 – 22.02.2020. OŽUJAK: Veprinac, ispred javnog sportskog igrališta – 07.03.2020. Poljane, kod bocarije – 14.03.2020. Icici, parking Mulandovo – 21.03.2020. TRAVANJ: Crnikovica (u zavoju kod poluukopnih spremnika) – 11.04.2020. parkiralište na križanju Put za Plahuti i Šetalište C. Sylva  – 18.04.2020. Pobri, na zavoju kod objekta Varljenska cesta kbr. 1 – 25.04.2020. SVIBANJ: Veprinac, ispred javnog sportskog igrališta – 09.05.2020. Poljane, kod bocarije – 16.05.2020. Icici, parking Mulandovo – 23.05.2020.  

Opatija