Anketa o drugom tjednom odvozu otpada traje do kraja godine

Anketiranje gradana o potrebi dodatnog odvoza otpada u Opatiji koje provodi Komunalac d.o.o. produženo je do kraja godine. U anketi možete sudjelovati putem web obrasca na stranicama Komunalca d.o.o., ali ispunjene upitnike možete i poslati poštom ili ih predati na blagajni Komunalca. U tijeku je izrada Izmjena i dopuna Odluke o nacinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane sa tom javnom uslugom Grada Opatije te poduzece Komunalac d.o.o. provodi anketu o potrebi povecanja ucestalosti prikupljanja otpada na dva puta tjedno u razdoblju od 01. travnja do 31. listopada kako bi usluga cim kvalitetnije podmirila potrebe korisnika. Pozivamo gradane Opatije, koji to još nisu ucinili, da se odazovu anketiranju.  

Opatija