DND Opatija član svjetske platforme Child Rights Connect

Opatijsko Društvo “Naša djeca” primljeno je u punopravno clanstvo medunarodne organizacije Nevladinih grupa za Konvenciju o pravima djece NGO Child Rights Connect sa sjedištem u Ženevi kao najmanji clan i jedini predstavnik Hrvatske. Predstavnice DND Opatija Sanja Škoric i Ana Kola boravile su 8. ožujka u Ženevi, gdje su, zbog postignutih rezultata u podrucju promicanja djecjih prava, bile pozvane da na Generalnoj skupštini NGO Child Rights Connect predstave rad opatijskog DND-a.  Nakon održane prezentacije o radu DND-a i djecje participacije, donijeta je odluka o primanju Društva “Naša djeca” u punopravno clanstvo. – Ova nevladina skupina globalna je mreža od 77 medunarodnih nevladinih organizacija koje se zalažu i osiguravaju da sva djeca u potpunosti uživaju svoja prava kao što je definirano Konvencijom o pravima djeteta. Nevladina skupina pruža platformu za koordiniranu akciju i igra središnju ulogu u razvijanju djecjih prava na medunarodnoj razini. Kako bi se unaprijedila prava djeteta u okviru medunarodnog sustava ljudskih prava, grupa nevladinih organizacija uspostavila je radne skupine o kljucnim pitanjima vezanim za prava djeteta, ukljucujuci djecu i nasilje, djecu bez roditeljske skrbi, domorodacku djecu, seksualno iskorištavanje djeve, pravosude za maloljetnike te djecju participaciju. Ove radne skupine pomogle su osigurati da djecja prava budu na dnevnom redu Vijeca za ljudska prava, pokrenuti nevladine organizacije na studije UN-a o nasilju nad djecom te osigurati svjetske kongrese protiv seksualnog iskorištavanja djece, istaknula je Sanja Škoric te dodala kako je glavna tema na kojoj fondacija upravo radi prihvacanje Fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima djece, koji je do sada potpisalo 18 država, a Hrvatska je u postupku prihvacanja. – Društvo “Naša djeca” jedina je udruga lokalnog karaktera koja je postala clan ove svjetske platforme, dok su ostali clanovi velike grupacije koje djeluju i na nekoliko kontinenata. Ponosni smo što su prepoznali naš rad i vrijednost djecje participacije te nas prihvatili u punopravno clanstvo, kazala je Ana Kola. Društvo “Naša djeca” Opatija punopravni je clan Saveza DND-a Hrvatske, od 2010. godine clan Eurochild organizacije sa sjedištem u Briselu, a sada i NGO platforme Child Rights Connect sa sjedištem u Ženevi.    

Opatija