Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom Grada Opatije za 2023. godinu i Potvrda PGŽ-e upućuje se na objavu u “Službene novine PGŽ”

Pozivom na odredbu članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine Republike Hrvatske“ broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) te nakon provedenog javnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Gradonačelnik je, dana 30. prosinca 2022. godine, utvrdio konačni nacrt Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Plan).

Prema uputi Primorsko-goranske županije, Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze KLASA: 342-01/22-01/183 URBROJ: 2170-07-02/3-22-2 od 29. prosinca 2022. godine, izvršena je korekcija Plana na način da se ne uvjetuje kumulativno obavljanje djelatnosti koje je bilo utvrđeno u točki II., stavak 4. na lokaciji: 1.Plaže: a)Plaža Slatina, b)Plaža Črnikovica, c)Plaža Lipovica, d)Plaža Tomaševac i f)Plaža ispod hotela Giorgio II.

Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze izdala je Potvrdu kojom se potvrđuje da su mikrolokacije iz Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom Grada Opatije za 2023. godinu u skladu s Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom Primorsko-goranske županije za 2023. godinu.

Plan  i Potvrda objavljuju se na mrežnim stranicama Grada i oglasnoj ploči Grada radi informiranja te se upućuju na objavu u „Službene novine Primorsko-goranske županije“.

Plan još nije stupio na snagu.

Plan će stupiti na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ te se tek od navedenog dana podnose zahtjevi za dodjelu koncesijskog odobrenja s obzirom da je zakonska pretpostavka za pokretanje postupka po zahtjevu stranke za dodjelom koncesijskog odobrenja da je Plan stupio na snagu. Stoga će Vijeće za dodjelu koncesijskog odobrenja rješenjem odbaciti sve zahtjeve koji pristignu prije stupanja Plana na snagu .

Prema informaciji dobivenoj od „Službenih novina Primorsko-goranske županije“, Plan i Potvrda bit će objavljeni u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ u broju 2, s danom 16. siječnja 2023. godine te će Plan stupiti na snagu 24. siječnja 2023. godine.

Koncesijska odobrenja izdaje Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja na način i prema odredbama postupka propisanog Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru.

Skreće se pozornost da se zahtjevi za dodjelu koncesijskih odobrenja podnose putem pošte ili neposredno  putem pisarnice Grada Opatije.

U priloženim dokumentima:

  1. Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za 2023. godinu,
  2. Kartografska podloga koja je prilog i sastavni dio Plana,
  3. Uputa PGŽ- e Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze,
  4. Potvrda PGŽ-e Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze,
  5. Obrazac zahtjeva za davanje koncesijskog odobrenja

Napomena: pored dokumentacije navedene na propisanom obrascu obratiti pažnju na odredbe poglavlja IV Plana koje propisuje obvezu dodatne dokumentacije za pojedine djelatnosti.

Priloženi dokumenti

Opatija