II. Izmjena i dopuna Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom Grada Opatije za 2023. godinu i III. Dopuna Potvrde PGŽ-e upućuju se na objavu

Pozivom na odredbu članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine Republike Hrvatske“ broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) te nakon provedenog javnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Gradonačelnik je, dana 30. kolovoza 2023. godine, utvrdio konačni nacrt II. Izmjene i dopune Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: II Izmjena i dopuna Plana).

Primorsko-goranska županija Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze izdala je III. Dopunu Potvrde kojom se potvrđuje da su mikrolokacije iz II. Izmjene i dopune Plana u skladu s Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom Primorsko-goranske županije za 2023. godinu.

  1. Izmjena i dopuna Plana i III. Dopuna potvrde objavljuju se na mrežnim stranicama Grada i oglasnoj ploči Grada radi informiranja te se upućuju na objavu u „Službene novine Primorsko-goranske županije“.
  2. Izmjena i dopuna Plana još nije stupila na snagu.

Prema informaciji dobivenoj od „Službenih novina Primorsko-goranske županije“ II. Izmjena i dopuna Plana i III. Dopuna potvrde bit će objavljeni u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, u broju 32, s danom 20. rujna 2023. godine te će II. Izmjena i dopuna Plana stupiti na snagu 28. rujna 2023. godine.

Priloženi dokumenti

Opatija