Izmjena Natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora

Na temelju Odluke o izmjeni Odluke o raspisivanju natjecaja za davanje u zakup poslovnog prostora, KLASA:372-01/20-01/50, URBROJ: 2156/01-03/01-20-5, od 15. rujna 2020. godine i clanka 3. tocke 5. Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasnickog dijela poslovnog prostora (“Službene novine” Primorsko-goranske županije, broj: 11/12, 50/2, 39/13, 5/14, 32/14, 34/15, 26/16, 35/17, 07/19, 22/19-ispr., 23/19, 03/20, 06/20, 18/20 i 22/20) gradonacelnik Grada Opatije raspisuje     I Z M J E N U  NATJECAJA ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA objavljenog 07. rujna 2020. godine     Dana 07. rujna 2020. godine na službenim stranicama Grada Opatije (dostupno na: http://www.opatija.hr/hr/natjecaji/zakup-poslovnih-prostora/), Oglasnoj ploci Grada Opatije objavljen je Natjecaj za davanje u zakup poslovnog prostora u Opatiji, u Kulturnom domu „Zora“ na adresi Vladimira Nazora 3., na I. katu, ukupne površine 29,90 m2, za djelatnost kancelarije, uz pocetni iznos mjesecne zakupnine od 2.631,20 kuna uvecano za iznos PDV-a, a Obavijest o raspisanom Natjecaju objavljena je u dnevnom tisku – Novi list dana 07. rujna 2020. godine.   Ovom izmjenom natjecaja, mijenja se ukupna površina poslovnog prostora koji je predmet  zakupa poslovnog prostora i utvrdeni pocetni iznos mjesecne zakupnine na nacin da se Natjecajem dodjeljuje u zakup:   „Poslovni prostor u Opatiji, u Kulturnom domu „Zora“ na adresi Vladimira Nazora 3., na I. katu, ukupne površine 28,12 m2 uz pocetni iznos mjesecne zakupnine: 2.479,84 kuna uvecano za iznos PDV-a.“   Ostali tekst Natjecaja iz toc. I., ove izmjene ostaje neizmijenjen i na snazi.     KLASA: 372-01/20-01/50 URBROJ:2156/01-03/01-20-6                                          GRADONACELNIK   Ivo Dujmic, ing.  

Opatija