Izvještaj sa sjednice VMO Centar I – 31. ožujka 2022.

GRAD OPATIJA

VIJEĆE MJESNOG  ODBORA

CENTAR l

 

SKRAĆENI ZAPISNIK

sa  Sjednice Vijeća mjesnog odbora CENTAR l, održane 31. 03. 2022

 

Prisutni:

Ante Štampalija;  Juranović Cvijeta; Saša Alobić ; Radovan Gregorović; Branko Ralić, Rino Ravnić

Odsutni:

Edi Miljević

Zapisničar:

Rino Ravnić

 

DNEVNI RED

  1. Parkiranje na zč 463 u ulici Bože Milanovića 6
  2. Naknade vijećnicima MO
  3. Razno

 

Zaključak Ad.1   Vijeće MO. Centar l  zauzelo je stajalište da je predviđeno mjesto, kao javno parkiralište sa više aspekata neadekvantno, kako sigurnosnog tako i ekološkog te se 5 vijećnika izjasnilo protiv izgradnje parkirališta, dok je jedan vijećnik bio za izgradnju parkirališnog mjesta.

 

Zaključak Ad.2 usvojen je prijedlog naknade za članove MO Centar l , izuzeće je g. Miljević koji se odrekao naknade.

 

Zaključak Ad.3  nakon diskusije na temu uređenja parkovnih površina usvojeno je obrazloženje  predsjednika o dinamici daljnjeg uređenja parka Tomaševac, kao i prijedlog vijećnika Alobića za nadomjestak razbijenih klupa u parku Tomaševac.

Također je usvojen prijedlog g. Juranović  za uređenje parking mjesta za invalide, kako ne bi došlo do brisanja, a time i prestanka prava na parkirno mjesta za invalide – to se odnosi na Ulicu 9.rujna.

G.Ralić je predložio, što je nakon diskusije i usvojeno, da predsjednik na sljedećem sastanku pripremi na uvid izvještaj o poslovanju MO za 2021. godinu.

 

 

VIJEĆE M.O. CENTAR I

Ante Štampalija

Opatija