Javni poziv – evidentiranje izvedenog stanja komunalne infrastrukture Dobreć, Učka

Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22), te članka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine“ broj 59/18, 112/18) te članka 59. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, br. 68/18, 110/18 – Odluka Ustavnog suda RH i 32/20) Grad Opatija objavljuje

 

                                        JAVNI POZIV

 Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) o započinjanju postupka evidentiranja izvedenog stanja komunalne infrastrukture dana 17. siječnja 2023. i to za dio nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina koje se odnose na ulice:

–  ulice Antići, Dobreć, Kožuli, Sentinići – kat. općina Oprić i Lovran

–  ulice Andreti, Puhari, Špadići – kat . općina Puharska

–  ulice Vela i Mala Učka – kat. općina Vranja

–  ulica Zubinići (odvojak prema kbr. 161D) – kat. općina Veprinac

–  ulica Put Braće Honovića (dio od kbr, 30 do kbr. 32 te odvojak do kbr. 7, 7A i 9) i Put Biškupi – kat. općina Ika-Oprić

 

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19) te članku 61. i 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, br. 68/18 i 110/18 – Odluka Ustavnog suda RH i 32/20) temeljem kojih se komunalna infrastruktura evidentira u katastru i upisuje u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Grada Opatije.

Geodetske elaborate izvedenog stanja komunalne infrastrukture izradit, će u svojstvu odgovorne osobe trgovačkog društva GRUND d.o.o. za geodetske poslove, Ante Pilepića 1 iz Rijeke, ovlašteni inženjeri geodezije:

– Igor Matišić, mag. ing. geod. et geoinf. (Geo 1508)

– Franco Matulja, mag. ing. geod. et geoinf. (Geo 1715)

– Darko Mičetić, dipl. ing. geod. (Geo 1422)

te se isti brinu da lomne točke granica komunalne infrastrukture budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Grafički prikaz poligona cesta i javno-prometnih površina koje su predmet snimanja uklopljen na ortofoto kartu te popis katastarskih čestica koje graniče s predmetnom komunalnom infrastrukturom, može se pregledati na mrežnoj stranici Grada Opatije (www. opatija.hr).

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja.

 

Uvid u geodetske elaborate moguć je:

– 24. siječnja 2023. u vremenu od 9:00-15:00 sati u Poljanama, u prostoriji Društvenog doma Poljane.

– 25. siječnja 2023. u vremenu od 14:00- 19:00 sati u Poljanama, u prostoriji Društvenog doma Poljane

– 26. siječnja 2023. u vremenu od 9:00-15:00 sati u Veprincu, u prostorijama društvenog doma Veprinac

– 27. siječnja 2023.  u vremenu od 14:00- 19:00 sati u Veprincu, u prostorijama društvenog doma Veprinac

 

Zbog povećanog interesa za uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja komunalne infrastrukture uvid će se dodatno vršiti i na lokaciji – Sportsko-rekreacijski centar u Dobreću i to terminima kako slijedi:

30. siječnja 2023. u vremenu od 9,00 do 15,00 sati u Dobreću, u prostorijama SRC Dobreć

– 31. siječnja 2023. u vremenu od 14,00 do 19,00 sati u Dobreću, u  prostorijama SRC Dobreć

 

Dolazak na javni uvid, zainteresirani trebaju najaviti na telefonski broj 095-1970736, 098-9337900.

 

Upravitelj nerazvrstane ceste

Grad Opatija

Gradonačelnik

Priloženi dokumenti

Opatija