Javni poziv – evidentiranje izvedenog stanja komunalne infrastrukture Poljane

Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22), te članka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine“ broj 59/18, 112/18) te članka 59. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, br. 68/18, 110/18 – Odluka Ustavnog suda RH i 32/20) Grad Opatija objavljuje

 

                                                         JAVNI POZIV

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) o započinjanju postupka evidentiranja izvedenog stanja komunalne infrastrukture dana 17. siječnja 2023. i to za dio nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina koje se odnose na ulice:

–  ulice Šori, Menderi, Babiloni, Aničići, – kat. općina Puharska

–  ulice Sveti Petar, Šmiti, Poljane, Jakusi, Korići, Strmice, Ladeti – kat . općina Poljane

–  ulica Škalnice, Jurovići – kat. općina Veprinac

–  ulica Dobreć (dionica od boćarije do kbr.44A) – kat. općina Oprić i Lovran

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19, 144/21, 114/22 ) te članku 61. i 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, br. 68/18 i 110/18 – Odluka Ustavnog suda RH i 32/20) temeljem kojih se komunalna infrastruktura evidentira u katastru i upisuje u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Grada Opatije.

Geodetske elaborate izvedenog stanja komunalne infrastrukture izradit, će u svojstvu odgovorne osobe trgovačkog društva GRUND d.o.o. za geodetske poslove, Ante Pilepića 1 iz Rijeke, ovlašteni inženjeri geodezije:

– Igor Matišić, mag. ing. geod. et geoinf. (Geo 1508)

– Franco Matulja, mag. ing. geod. et geoinf. (Geo 1715)

– Darko Mičetić, dipl. ing. geod. (Geo 1422)

te se isti brinu da lomne točke granica komunalne infrastrukture budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Grafički prikaz poligona cesta i javno-prometnih površina koje su predmet snimanja uklopljen na ortofoto kartu te popis katastarskih čestica na kojima je izvedena komunalna infrastruktura, može se pregledati na mrežnoj stranici Grada Opatije (www. opatija.hr).

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja.

 

Uvid u geodetske elaborate moguć je:

– 19. siječnja 2023. u vremenu od 14:00-19:00 sati u Poljanama, u prostoriji Društvenog doma Poljane.

– 20. siječnja 2023. u vremenu od 9:00 – 15:00 sati u Poljanama, u prostoriji Društvenog doma Poljane.

 

Dolazak na javni uvid, zainteresirani trebaju najaviti na telefonski broj 095-1970736, 098-9337900.

 

Upravitelj nerazvrstane ceste

Grad Opatija

Gradonačelnik

 

Priloženi dokumenti

Opatija