Javni poziv nositeljima stvarnih prava k.o. Veprinac

Na temelju članka 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18 ,110/18, 32/20), te članka 67., 74. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (“Narodne novine” broj 59/18) Grad Opatija objavljuje

JAVNI POZIV

            Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojima je izvedena komunalna infrastruktura JAVNE POVRŠINE NA KOJOJ NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA koja predstavlja pješačku stazu između Jurovića i Zubinića oznake JPP-455-VEP, o započinjanju postupka evidentiranja izvedenog stanja predmetne komunalne infrastrukture u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Popis katastarskih čestica koje graniče s predmetnom komunalnom infrastrukturom su GRČ. 184/3, 416/4, 419/3, 419/7, 423/3, 423/4, 423/5, 424/2, 425/3, 1867/2, 1867/3, 1890/1, 1891, 1894/1, 1895/1, 1895/2, 1895/3, 1896/2, 1896/7, 1896/8 te 1914/99 sve u k.o. Veprinac.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18 i 110/18, 32/20), temeljem kojeg se komunalna infrastruktura evidentira u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Grada Opatije.

Geodetski elaborat izvedenog stanja komunalne infrastrukture izradit će u svojstvu odgovorne osobe trgovačkog društva GRUND d.o.o. za geodetske poslove, Ante Pilepića 1 iz Rijeke, ovlašteni inženjeri geodezije:

– Igor Matišić, mag. ing. geod. et geoinf. (Geo 1508)

– Franco Matulja, mag. ing. geod. et geoinf. (Geo 1715)

te se isti brinu da lomne točke granica komunalne infrastrukture budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna komunalna infrastruktura započeti će 17. srpnja 2023. godine, uz stručnu pomoć ovlaštenih inženjera geodezije koji se brinu da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja.

 

Uvid u geodetske elaborate moguć je:

– 20. srpnja 2023. godine u vremenu od 10:00 -18:00 sati u Društveni dom Janko Gržinić – Veprinac

Dolazak na javni uvid, zainteresirani trebaju najaviti na telefonski broj 095 / 197-0736.

 

 

Grad Opatija
Gradonačelnik
Fernando Kirigin, dipl. oec.

Opatija