Javni poziv poduzetnicima, neprofitnim organizacijama i fizičkim osobama

Na temelju članka 34. Programa poticanja zapošljavanja i poduzetništva te razvoja zaleđa u 2021. godini (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 3/21) Gradonačelnik Grada Opatije

objavljuje

JAVNI POZIV

PODUZETNICIMA, NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA I FIZIČKIM OSOBAMA

S PODRUČJA GRADA OPATIJE NA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU POTICAJA PO PROGRAMU POTICANJA ZAPOŠLJAVANJA I PODUZETNIŠTVA TE RAZVOJA ZALEĐA U 2021. GODINI

 

 1. KORISNICI SREDSTAVA:

Korisnici poticaja po Programu poticanja zapošljavanja i poduzetništva te razvoja zaleđa u 2021. godini (u daljnjem tekstu: Program) mogu biti:

 • postojeći i novi mikro i mali poduzetnici sa sjedištem ili poslovnom jedinicom (registrirana poslovnica, trgovačka radnja, ugostiteljski objekt i slično) na području Grada Opatije,
 • obrtnici i slobodna zanimanja (u daljnjem tekstu “obrtnici”) sa prebivalištem na području Grada,
 • nosioci OPG-a i SOPG-a sa prebivalištem na području Grada,

(u daljnjem tekstu: Poduzetnici),
te

 • neprofitne organizacije koje imaju sjedište na području Grada Opatije.

 

Pod obrtnicima se podrazumijeva fizička osoba koja obavlja djelatnost obrta, sporednog zanimanja te domaće radinosti, registriranih sukladno Zakonu o obrtu.

Poticaji se neće odobriti osobama koje imaju nepodmirenih obveza prema Gradu Opatija kao i nepodmirenih obveza na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava osim ako im je odgođena naplata ili odobrena obročna otplata koja se redovito podmiruje.

Mikro poduzetnici su oni koji ne prelaze dva od tri sljedeća uvjeta:

 • iznos ukupne aktive 2.600.000,00 kuna,
 • prihod 5.200.000,00 kuna i
 • prosječan broj radnika tijekom poslovne godine 10.

Mali poduzetnici su oni koji nisu mikro poduzetnici i koji ne prelaze dva od tri sljedeća uvjeta:

 • ukupna aktiva 30.000.000,00 kuna,
 • prihod 60.000.000,00 kuna,
 • prosječan broj radnika tijekom poslovne godine 50.

 

 1.      NAMJENA SREDSTAVA POTICAJA

 

2.1)      POTICAJI ZA ZAPOŠLJAVANJE:

 

Sredstva poticaja za zapošljavanje nezaposlenih osoba mogu koristiti Poduzetnici iz točke 1. ovog Javnog poziva te neprofitne organizacije koje imaju sjedište na području Grada Opatije, a koji su u 2021. zaposlili ili će zaposliti osobe sa prebivalištem na području Grada, na neodređeno ili određeno vrijeme od najmanje 12 mjeseci, uz uvjet da te osobe nisu bile zaposlene unazad 30 dana od dana zaposlenja ili im je to prvo zaposlenje, kao i da u protekloj godini nisu koristile poticaje za početak obavljanja registrirane djelatnosti.

Osoba za koju se traži poticaj ne smatra se da je bila zaposlena u slučaju obavljanja poslova kod pravnih i fizičkih osoba temeljem ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

U slučaju da se osoba za koju se traži poticaj zapošljava na nepuno radno vrijeme ostvaruje pravo na poticaje srazmjerno radnom vremenu za koji je zasnovan radni odnos u odnosu na puno radno vrijeme.

Sredstva poticaja ne mogu se odobriti za zapošljavanje osoba koje se nalaze u mirovini.

Grad podupire Poduzetnike iz točke 1. ovog Javnog poziva, te neprofitne organizacije koje imaju sjedište na području Grada Opatije na način da daje slijedeće poticaje:

 1. za svaku novozaposlenu osobu s navršenih 30 godina starosti na dan zasnivanja radnog odnosa:
  • jednokratni poticaj u iznosu od 10.000,00 kuna i
  • 12 mjesečnih poticaja u visini do 40% bruto plaće, a najviše do 5.000,00 kuna mjesečno.
 2. za svaku novozaposlenu osobu do navršenih 30 godina starosti na dan zasnivanja radnog odnosa:
 • jednokratni poticaj u iznosu od 11.000,00 kuna i
 • 12 mjesečnih poticaja u visini do 50% bruto plaće, a najviše do 6.000,00 kuna mjesečno.
 1. za svaku novozaposlenu osobu sa invaliditetom:
 • jednokratni poticaj u iznosu od 15.000,00 kuna i
 • 12 mjesečnih poticaja u visini do 60% bruto plaće, a najviše do 8.000,00 kuna mjesečno.

Za svaku novozaposlenu osobu može se koristiti jedan od oblika poticaja.  Poduzetnici koji su po prethodnim Programima Grada već koristili poticaj za zapošljavanje, ne mogu koristiti poticaj za zapošljavanje iste osobe za koju su poticaj već koristili.

 

2.2)   POTICAJI ZA POČETAK OBAVLJANJA REGISTRIRANE DJELATNOSTI:

 

2.2.1)   POTICAJI ZA POČETAK OBAVLJANJA REGISTRIRANE DJELATNOSTI OBRTA ILI SLOBODNIH ZANIMANJA

Sredstva poticaja za početak obavljanja registrirane djelatnosti mogu koristiti fizičke osobe koje imaju prebivalište na području Grada Opatije, nisu u radnom odnosu kod drugih poslodavaca ili u mirovini, a koje su u periodu od 01.12.2020. do 31.12.2020. ili u 2021. godini započele ili će započeti obavljanje registrirane djelatnosti obrta ili slobodnih zanimanja.

Grad podupire fizičke osobe za početak obavljanja registrirane djelatnosti obrta ili slobodnih zanimanja na način da daje slijedeće poticaje:

 • jednokratni poticaj u iznosu od 10.000,00 kuna,
 • 12 mjesečnih poticaja u iznosu od 4.000,00 kuna mjesečno.

Izuzetno, u slučaju zajedničkog obrta kod kojih nisu svi članovi sa prebivalištem na području Grada Opatije, zajednički obrt može ostvariti poticaj srazmjerno broju obrtnika sa prebivalištem na području Grada Opatije u zajedničkom obrtu.

Poticaj za početak obavljanja registrirane djelatnosti obrta ili slobodnih zanimanja ne može se odobriti:

 • osobama koje su po prethodnim Programima Grada koristile poticaj za početak obavljanja registrirane djelatnosti obrta ili slobodnih zanimanja ili OPG-a,
 • osobama koje prvi puta podnose zahtjev za dodjelu poticaja po ovom osnovu, a za koje se utvrdi da su, nakon prestanka obavljanja djelatnosti obrta  ili slobodnih zanimanja ponovo započele obavljati istu registriranu djelatnost (za koju traže poticaj) unutar roka od 12 mjeseci o dana prestanka,
 • osobama koje istovremeno koriste poticaje za obavljanje djelatnosti u zaleđu i na području pojedinih mjesnih odbora.

 

2.2.2)   POTICAJI ZA POČETAK OBAVLJANJA REGISTRIRANE DJELATNOSTI OPG – a i SOPG – a

Sredstva poticaja za početak obavljanja djelatnosti mogu koristiti fizičke osobe koje imaju prebivalište na području Grada Opatije, a koje su u periodu od 01.12.2020. do 31.12.2020. ili u 2021. godini započele ili će započeti obavljanje obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (OPG-a) ili samoopskrbnog poljoprivrednog gospodarstva (SOPG-a).

Grad podupire fizičke osobe za početak obavljanja registrirane djelatnosti OPG – a i SOPG – a na način da daje slijedeće poticaje:

 • jednokratni poticaj u iznosu od 10.000,00 kuna,
 • 12 mjesečnih poticaja u iznosu od 4.000,00 kuna mjesečno pod uvjetom da je podnositelj zahtjeva upisan u registar obveznika poreza na dohodak

Poticaj za početak obavljanja djelatnosti OPG-a i SOPG-a ne može se odobriti osobama koje su po prethodnim Programima Grada koristile poticaj za početak obavljanja registrirane djelatnosti OPG-a ili obrta ili slobodnih zanimanja.

 

2.3)      POTICAJI ZA SUBVENCIJE ZA KAMATE NA KREDITE:

 

2.3.1)   POTICAJI ZA SUBVENCIJE ZA KAMATE NA KREDITE PO PROGRAMIMA KREDITIRANJA KOJE RASPISUJE PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA I/ILI NADLEŽNA MINISTARSTVA REPUBLIKE HRVATSKE I/ILI PO PROGRAMIMA HBOR-A I/ILI NA KREDITE ZAKLJUČENIM S POSLOVNOM BANKOM

Sredstva poticaja za kamate na kredite mogu koristiti Poduzetnici iz točke 1. ovog Javnog poziva koji ulažu na području Grada Opatije, a koji su u periodu od 01.12.2020. do 31.12.2020. ili u 2021. godini zaključili ugovor o kreditu po Programima kreditiranja koje raspisuje Primorsko-goranska županija i/ili nadležna ministarstva Republike Hrvatske i/ili po programima HBOR-a (program Poduzetništvo mladih, žena i početnika i program Investicije privatnog sektora) i/ili ugovor o kreditu zaključenim s poslovnom bankom za financiranje investicije u osnovna sredstva.

Grad Opatija Poduzetnicima subvencionira dio redovne kamate koja nije subvencionirana od strane Primorsko-goranske županije, nadležnih ministarstava ili iz drugih izvora u visini do maksimalno 2 (dva) postotna poena za cijelo vrijeme trajanja ugovora o kreditu, pod uvjetom da su sredstva za tu namjenu osigurana u Proračunu, do maksimalnog iznosa od 20.000,00 kuna na godišnjoj razini.

 

2.3.2)   POTICAJI ZA SUBVENCIJE ZA KAMATE NA KREDITE ZA FINANCIRANJE PROJEKATA ZA KOJA SU ODOBRENA BESPOVRATNA SREDSTVA IZ FONDOVA EU ILI NACIONALNIH FONDOVA

Sredstva poticaja za kamate na kredite mogu koristiti Poduzetnici iz točke 1. ovog Javnog poziva koji ulažu na području Grada Opatije, a koji su u periodu od 01.12.2020. do 31.12.2020. ili u 2021. godini zaključili ugovor o kreditu za financiranje projekata za koja su odobrena bespovratna sredstva iz fondova EU ili nacionalnih fondova i to kako za osiguravanje likvidnosti cijelog projekta tako i radi financiranja vlastitog udjela.

Grad Opatija Poduzetnicima subvencionira trošak redovne kamate u visini od maksimalno 2 (dva) postotna poena za cijelo vrijeme trajanja ugovora o kreditu, pod uvjetom da su sredstva za tu namjenu osigurana u Proračunu, do maksimalnog iznosa od 20.000,00 kuna na godišnjoj razini.

Ukupan iznos poticaja za sve Poduzetnike zajedno s osnove kamate na kredite iz točke 2.3.1. i 2.3.2. ovog Javnog poziva može iznositi najviše do 100.000,00 kuna u 2021. godini.

 

2.4)      POTICAJI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI U ZALEĐU I NA PODRUČJU POJEDINIH MJESNIH ODBORA:

Sredstva poticaja za obavljanje djelatnosti oznake 47.1 Nacionalne klasifikacije djelatnosti – Trgovine na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama i to u obliku klasične prodavaonice ili mini marketa mogu koristiti Poduzetnici iz točke 1. ovog Javnog poziva koji tu djelatnost obavljaju na području naselja Veprinac, Vela i Mala Učka, Poljane, Oprić i Dobreć, naselja Opatija na području mjesnih odbora Kosovo, Tošina i Volosko, a u ostalim mjesnim odborima na prostoru iznad Nove ceste.

Sredstva poticaja za obavljanje ugostiteljske djelatnost oznake 56.10. Nacionalne klasifikacije djelatnosti – Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane ili/i 56.30 – Djelatnosti pripreme i usluživanja pića i to u skupini Restorana, Barova, Objekti jednostavnih usluga, mogu koristiti Poduzetnici iz točke 1. ovog Javnog poziva koji te djelatnosti obavljaju na području naselja Veprinac, Poljane, Ika, Pobri, Oprić i Dobreć, te na području naselja Opatija iznad Nove ceste, pod uvjetom da se prostori nalaze u slijedećim objektima:

 1. u sklopu društvenih domova ili
 2. u sklopu sportskih objekata kojima upravljaju sportski klubovi (boćarije) ili
 3. u sklopu objekata u kojima se nalaze klasične prodavaonice ili mini marketi i zajedno sa tim prostorima čine funkcionalnu cjelinu.

Sredstva poticaja za obavljanje ugostiteljske djelatnost oznake 56.10. Nacionalne klasifikacije djelatnosti – Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane ili/i 56.30 – Djelatnosti pripreme i usluživanja pića i to u skupini Restorana, Barova, Objekti jednostavnih usluga, mogu koristiti Poduzetnici iz točke 1. ovog Javnog poziva koji te djelatnosti obavljaju na području naselja Vela i Mala Učka.

Poticaji za obavljanje djelatnosti sastoje se od:

 • 12 mjesečnih poticaja za subvenciju troškova korištenja prostora (zakupnine i komunalne naknade) u visini stvarnih troškova do maksimalnog iznosa od 2.000,00 kuna mjesečno.

Poticaje iz ove točke ne može se odobriti osobama koje istovremeno koriste poticaj za početak obavljanja registrirane djelatnosti obrta ili slobodnih zanimanja.

 

2.5)   POTICAJI ZA TROŠKOVE PRIJAVE NA NATJEČAJE ZA BESPOVRATNA SREDSTVA IZ FONDOVA EU ILI NACIONALNIH FONDOVA

Poticaje za troškove prijave na natječaje za bespovratna sredstva iz fondova EU ili nacionalnih fondova mogu koristiti Poduzetnici i neprofitne organizacije iz točke 1. ovog Javnog poziva.

Poticaji za troškove prijave na natječaje za bespovratna sredstva iz fondova EU ili nacionalnih fondova sastoje se od subvencije troškova konzultantskih usluga nastalih u periodu od 01.12.2020. do 31.12.2020. ili u 2021. godini (izrade prijava, izrade studija, savjetovanja kod izrade prijava i druge naknade) u visini 50% stvarnih troškova do maksimalnog iznosa od 20.000,00 kuna.

 

2.6.) POTICAJI ZA ŠKOLOVANJE NOSIOCA OBRTA I SLOBODNIH ZANIMANJA I ČLANOVA UŽE OBITELJI

Sredstva poticaja za školovanje nosioca obrta i slobodnih zanimanja i njihovih članova uže obitelji (supružnici i djeca nosioca obrta i slobodnih zanimanja koji su zaposleni u obrtu ili slobodnom zanimanju ili pomažu u obavljanju obrta ili slobodnog zanimanja bez zasnivanja radnog odnosa sukladno Zakonu o obrtu ili potvrdi strukovne organizacije) mogu se odobriti obrtima i slobodnim zanimanjima koji imaju prebivalište na području Grada Opatije (Korisnik poticaja), čiji nosioci ili članovi uže obitelji, koji također imaju prebivalište na području Grada Opatije,  tijekom 2021.g. upisuju:

 • program stručnog usavršavanja (usavršavanje, edukacijski programi ili prekvalifikacija) kod obrazovne ustanove (u daljenjem tekstu: Polaznik programa stručnog usavršavanja)

ili

 • studijsku godinu u statusu redovnog ili izvanrednog studenta na visokom učilištu (stručni studij, preddiplomski studij, diplomski studij, integrirani preddiplomski studij i diplomski studij te specijalistički diplomski stručni studij) u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Student).

Iznos poticaja iznosi 50% troška školarine, a najviše do 3.000 kuna godišnje za svaku godinu školovanja. Poticaj se isplaćuje na temelju računa za školarinu ili drugog dokumenta kojim se dokazuje obveza Polaznika programa stručnog usavršavanja ili Studenta o obvezi uplate školarine, i to:

 1. na transkacijski račun obrazovne ustanove na kojoj se Polaznik programa stručnog usavršavanja ili Student školuje

ili

 1. na transkacijski račun Korisnika poticaja ukoliko je Korisnik poticaja, Polaznik programa stručnog usavršavanja ili Student  prethodno izvršio plaćanje školarine (refundacija školarine)

Korisnik poticaja se obvezuje da će Polaznik programa stručnog usavršavanja za kojeg se dobije poticaj uspješno završiti svaku godinu školovanja i upisati višu godinu školovanja te završiti cjelokupno školovanje u roku od godine dana nakon završetka godine u kojoj je pohađao posljednju redovitu godinu školovanja.

Početkom svake školske godine Korisnik poticaja dužan je dostaviti dokaze o uspješnom završetku školske godine i prijelazu u višu školsku godinu za Polaznika programa stručnog usavršavanja.

Ukoliko Polaznik programa stručnog usavršavanja upisuje stručno usavršavanje (npr. edukacijski program za strani jezik) kod kojeg uspješan završetak školovanja podrazumijeva završetak pojedine godine školovanja ili ciklusa školovanja za koji je ostvaren poticaj, za slučaj kada nije nužan prijelaz na višu razinu školovanja (višu godinu školovanja ili viši ciklus), Korisnik poticaja dužan je dostaviti dokaz o uspješnom završetku školovanja godine ili ciklusa za koju je ostvario poticaj.

Korisnik poticaja se obvezuje da će Student za kojeg se dobije poticaj uspješno završiti svaku školsku (studijsku) godinu i upisati višu školsku (studijsku) godinu te završiti cjelokupno školovanje (studij) u roku od godine dana nakon završetka školske (studijske) godine u kojoj je pohađao posljednji redoviti semestar.

Početkom svake akademske godine Korisnik poticaja dužan je dostaviti dokaze o uspješnom završetku školske (studijske) godine i prijelazu u višu školsku (studijsku) godinu za Studenta.

Poticaj se može ostvariti kroz cijelo vrijeme školovanja ukoliko su sredstva za tu namjenu osigurana u Proračunu, do najviše od 3.000 kuna na godišnjoj razini.

 

 1. UGOVORNE OBVEZE:

S Korisnicima poticaja koji udovoljavaju uvjetima Programa i pod uvjetom da postoje raspoloživa sredstva, temeljem potvrde Upravnog odjela za financije i društvene djelatnosti o potpunosti podnesenog zahtjeva, gradonačelnik zaključuje Ugovor o dodjeli poticaja.

Korisnik poticaja je obvezan prije potpisa ugovora dostaviti, kao instrument osiguranja provedbe ugovora, zadužnicu ili bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika na iznos ukupno odobrenih sredstava. Trošak ovjere zadužnice ili bjanko zadužnice kod javnog bilježnika snosi Korisnik poticaja.

Korisnik poticaja je obvezan pristupiti potpisivanju ugovora u roku od 30 dana od dana poziva na potpisivanje istog. U suprotnom će se smatrati da je odustao od Zahtjeva za dodjelu poticaja.

 

 1. NAČIN ISPLATE POTICAJA:

Jednokratni poticaj za svaku novozaposlenu osobu te za početak obavljanja djelatnosti isplatiti će se u roku od 15 (petnaest) dana od dana potpisa Ugovora o davanju poticaja.

Mjesečni poticaj za svaku novozaposlenu osobu isplatiti će se u roku 15 (petnaest) dana od podnesenog zahtjeva za isplatu po isteku svakog mjeseca rada osobe za koju se isplaćuje poticaj, uz uvjet predočenja dokaza o isplati plaće novozaposlenoj osobi.

Mjesečni poticaj za početak obavljanja djelatnosti isplatiti će se u roku 15 (petnaest) dana od podnesenog zahtjeva za isplatu po isteku svakog mjeseca poslovanja, uz uvjet dostave Izjave o obavljanju djelatnosti u mjesecu za koji se poticaj isplaćuje.

Mjesečni poticaji za svaku novozaposlenu osobu i za početak obavljanja djelatnosti isplaćivati će se za mjesece koji slijede nakon isteka mjeseca u kojem je potpuni zahtjev za dodjelu poticaja podnesen.

Poticaj za subvenciju kamata na kredite iz točke 2.3.1. i 2.3.2. ovog Javnog poziva isplaćivati će se za mjesece koji slijede nakon isteka mjeseca u kojem je potpuni zahtjev za dodjelu poticaja podnesen, za čitavo vrijeme trajanja ugovora o kreditu, pod uvjetom da su sredstva za tu namjenu osigurana u Proračunu, i to u roku 15 (petnaest) dana od podnesenog zahtjeva za isplatu, uz uvjet predočenja dokaza o plaćenim kamatama za koji se poticaj isplaćuje.

Poticaj za obavljanje djelatnosti u zaleđu Grada Opatije i na području pojedinih mjesnih odbora iz točke 2.4. ovog Javnog poziva isplaćivati će se za mjesece koji slijede nakon isteka mjeseca u kojem je potpuni zahtjev za dodjelu poticaja podnesen, i to u roku od 15 (petnaest) dana od podnesenog zahtjeva za isplatu. Korisnik poticaja dostavlja zahtjev za isplatu poticaja uz dokaz o plaćenim troškovima korištenja prostora (zakupnine i komunalne naknade) za koji se poticaj isplaćuje.

Poticaj za troškove prijave na natječaje za bespovratna sredstva iz fondova EU ili nacionalnih fondova iz točke 2.5. ovog Javnog poziva isplatiti će se u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostave zahtjeva za isplatu. Korisnik poticaja dostavlja zahtjev za isplatu poticaja uz koji prilaže presliku računa za izvršenu uslugu te dokaz o plaćenim troškovima. Poticaj se neće isplatiti u slučaju da se iz dostavljene dokumentacije utvrdi da troškovi za koje se traži isplata poticaja usluge nisu u svezi sa ugovorom o dodjeli poticaja.

Poticaji za školovanje nosioca obrta i slobodnih zanimanja i članova uže obitelji iz članka točke 2.6. ovog Javnog poziva isplatiti će se u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostave urednog zahtjeva za isplatu. Poticaji se mogu isplaćivati za čitavo vrijeme školovanja, pod uvjetom da su  sredstva za tu namjenu osigurana u Proračunu. Za nastavak korištenja poticaja za višu školsku godinu Korisnik poticaja dužan je uz zahtjev dostaviti potvrdu za Polaznika programa stručnog usavršavanja odnosno Studenta o upisu u višu školsku godinu te račun za školarinu ili drugi dokument kojim se dokazuje obveza plaćanja školarine.

 

 1. OBVEZE KORISNIKA POTICAJA:

5.1)      OBVEZE KORISNIKA POTICAJA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Korisnik poticaja iz točke 2.1. ovog Javnog poziva obvezan je zadržati novozaposlenu osobu najmanje 12 mjeseci počev od isteka mjeseca u kojem je predan potpuni zahtjev za dodjelu poticaja po Programu, te ostale osobe koje su bile u radnom odnosu na dan podnošenja zahtjeva minimalno do isteka njihovih ugovora o radu.

U slučaju da dođe do raskida radnog odnosa novozaposlene osobe ili nekog drugog zaposlenika kod Korisnika poticaja, odnosno u slučaju da Korisnik poticaja prestane poslovati na području Grada unutar navedenog roka, Korisnik poticaja obvezan je Gradu vratiti isplaćena sredstva po osnovi ovog poticaja u roku od 60 dana od dana dostavljenog poziva za povrat od strane Grada Opatije.

U slučaju da Korisnik poticaja ne izvrši povrat sredstava u roku od 60 dana od dana dostavljenog poziva za povrat ili izvrši povrat sredstava protekom navedenog roka, na iznos potraživanja obračunati će se kamata  po stopi od 4,5% godišnje.

Izuzetno od navedenog Korisnik poticaja nije obvezan vratiti Gradu Opatija isplaćena sredstva pod uvjetom da:

 • umjesto zaposlenika s kojim je raskinut radni odnos, a za kojeg je korišten poticaj, u roku od 60 dana od raskida, zaposli drugog zaposlenika sa prebivalištem na području Grada, na neodređeno ili određeno vrijeme od najmanje 12 mjeseci, uz uvjet da te osobe nisu bile zaposlene unazad 30 dana od dana zaposlenja ili im je to prvo zaposlenje, kao i da u protekle dvije godine nisu koristile poticaje za početak obavljanja registrirane djelatnost,
 • umjesto zaposlenika s kojim je raskinut radni odnos, a za kojeg nije korišten poticaj, u roku od 60 dana od raskida, zaposli drugog zaposlenika minimalno za vrijeme trajanja ugovora o radu osobe s kojom je raskinut radni odnos i minimalno na radno vrijeme na koje je osoba bila zaposlena, a za koju nije korišten poticaj. Ova odredba ne odnosi se na slučaj kada zaposleniku za kojeg nije korišten poticaj prestane radni odnos kod Korisnika poticaja radi odlaska u mirovinu.

U navedenim slučajevima, mjesečni poticaji neće se isplaćivati sve dok se ne zaposli drugi zaposlenik, a s ostatkom isplata će se nastaviti za mjesece koji slijede nakon isteka mjeseca u kojem je zaposlen drugi zaposlenik, te se ugovorna obveza produžuje za onoliko vremena koliko se nisu isplaćivali mjesečni poticaji.

Mjesečni poticaji prestati će se isplaćivati u slučaju da osoba za koju se koriste poticaji tijekom trajanja ugovora promjeni prebivalište izvan granica Grada Opatija i to počev od mjeseca koji slijedi nakon promjene prebivališta.

U slučaju da dođe do promjene radnog vremena novozaposlene osobe s punog na nepuno ili obrnuto, sklopiti će se Aneks ugovoru o dodjeli poticaja.

U slučaju da dođe do promjene radnog vremena novozaposlene osobe s punog na nepuno Korisnik poticaja biti će u obvezi vratiti dio jednokratne potpore srazmjerno radnom vremenu i mjesecima u kojima se smanjuje radno vrijeme, i to za mjesece koji slijede nakon promjene radnog vremena.

U slučaju da dođe do promjene radnog vremena novozaposlene osobe s nepunog na puno Korisnik poticaja ostvariti će dio jednokratne potpore srazmjerno mjesecima u kojima je došlo do promjene, i to za mjesece koji slijede nakon promjene radnog vremena.

Ukoliko novozaposlena osoba za koju se koriste poticaji koristi pravo na rodiljni / roditeljski / posvojiteljski dopust ili je privremeno nesposobna za rad u toku trajanja Ugovora o dodjeli poticaja, obustavlja se primjena Ugovora u dijelu isplate mjesečnih poticaja za tu osobu. S ostatkom isplata će se nastaviti za mjesece koji slijede nakon povratka novozaposlene osobe s rodiljnog / roditeljskog / posvojiteljskog dopusta ili povratka na posao nakon privremene nesposobnosti za rad pod uvjetom da ostali uvjeti iz Ugovora ostanu nepromijenjeni i da postoje raspoloživa proračunska sredstva za ovu namjenu.

Ukoliko je kod Korisnika poticaja čiji su Ugovori o dodjeli poticaja još u tijeku, kao posljedica obvezne obustave rada nastale temeljem Odluke Stožera civilne zaštite RH, došlo do raskidanja radnih odnosa, produžuje se rok u kojem moraju zaposliti drugog zaposlenika, na način da je Korisnik poticaja obvezan zaposliti drugu osobu u roku od 60 dana od dana prestanka epidemije.

Ukoliko Korisnik poticaja koristi mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ili drugih davatelja, a kojima je opravdani trošak ujedno i trošak plaće osobe za koju koriste poticaje za zapošljavanje Grada Opatije, obustaviti će se primjena Ugovora o dodjeli poticaja u dijelu isplate mjesečnih poticaja. S ostatkom isplata nastaviti će se za mjesece koji slijede nakon isteka razdoblja korištenja mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ili drugih davatelja, te se ugovorna obveza produžuje za onoliko vremena koliko se nisu isplaćivali poticaji. U tom slučaju sklopiti će se Aneks ugovoru o dodjeli poticaja.

 

5.2)   OBVEZE KORISNIKA POTICAJA ZA POČETAK OBAVLJANJA REGISTRIRANE DJELATNOSTI OBRTA, SLOBODNIH ZANIMANJA,    OPG – a ILI SOPG – a

Korisnik poticaja iz točke 2.2.1. i 2.2.2. ovog Javnog poziva obvezan je obavljati djelatnost te imati prebivalište na području Grada Opatije najmanje 12 mjeseci počev od isteka mjeseca u kojem je predan potpuni zahtjev za dodjelu poticaja po Programu.

Izuzetno, Korisnik poticaja iz točke 2.2.1. koji je registriran za obavljanje sezonske djelatnosti odnosno godišnje kraće od 12 mjeseci, obvezan je obavljati djelatnost te imati prebivalište na području Grada sve dok zbroj mjeseci obavljanja djelatnosti ne dosegne ukupno dvanaest mjeseci počev od isteka mjeseca u kojem je predan potpuni zahtjev za dodjelu poticaja po Programu.

U slučaju da Korisnik poticaja iz točke 2.2.1. unutar roka iz stavka 1. ove točke, prestane obavljati djelatnost, promijeni prebivalište izvan područja Grada Opatije, zasnuje radni odnos kod drugih poslodavaca ili ode u mirovinu obvezan je Gradu vratiti isplaćena sredstva po osnovi ovog poticaja u roku od 60 dana od dana dostavljenog poziva za povrat od strane Grada Opatije. Izuzetno od navedenog Korisnik poticaja nije obvezan vratiti Gradu Opatija isplaćena sredstva pod uvjetom da nakon prestanka obavljanja sporednog zanimanja ili domaće radinosti po sili zakona, u roku od 30 dana nakon prestanka, nastavi obavljati djelatnost upisom novog obrta.

U slučaju da Korisnik poticaja iz točke 2.2.2., unutar roka od najmanje 12 mjeseci počev od isteka mjeseca u kojem je predan potpuni zahtjev za dodjelu poticaja po Programu, prestane obavljati djelatnost, promijeni prebivalište izvan područja Grada Opatije, obvezan je Gradu vratiti isplaćena sredstva po osnovi ovog poticaja u roku od 60 dana od dana dostavljenog poziva za povrat od strane Grada Opatije.

U slučaju da Korisnik poticaja ne izvrši povrat sredstava u roku od 60 dana od dana dostavljenog poziva za povrat ili izvrši povrat sredstava protekom navedenog roka, na iznos potraživanja obračunati će se kamata  po stopi od 4,5% godišnje.

Ukoliko Korisnik poticaja iz točke 2.2.1. ovog Javnog poziva koristi pravo na rodiljni / roditeljski / posvojiteljski dopust ili je privremeno nesposoban za rad u toku trajanja Ugovora o dodjeli poticaja, obustavlja se primjena Ugovora u dijelu isplate mjesečnih poticaja za tu osobu. S ostatkom isplata će se nastaviti za mjesece koji slijede nakon povratka osobe s rodiljnog / roditeljskog / posvojiteljskog dopusta ili povratka na posao nakon privremene nesposobnosti za rad pod uvjetom da ostali uvjeti iz Ugovora ostanu nepromijenjeni i da postoje raspoloživa proračunska sredstva za ovu namjenu.

Ukoliko je kod Korisnika poticaja iz točke 2.2.1. i 2.2.2., čiji su Ugovori o dodjeli poticaja još u tijeku, kao posljedica obvezne obustave rada nastale temeljem Odluke Stožera civilne zaštite RH, došlo do zatvaranja objekata u kojima obavljaju svoju djelatnost, nastaviti će se s isplatom mjesečnih poticaja. Umjesto Izjave o obavljanju djelatnosti u mjesecu za koji se poticaj isplaćuje, Korisnik poticaja se obvezuje dostaviti dostavi dokaze o izvršenom plaćanju svojih obveza najmanje u visini ugovorenog iznosa poticaja  (plaće, porezi, doprinosi, zakup, dobavljači ili sl.).

 

5.3)   OBVEZE KORISNIKA POTICAJA ZA SUBVENCIJE KAMATA NA KREDITE

Korisnik poticaja iz točke 2.3.1. i 2.3.2. ovog Javnog poziva obvezan je obavljati djelatnost te imati prebivalište / sjedište na području Grada Opatije za čitavo vrijeme trajanja ugovora o kreditu.

U slučaju da Korisnik poticaja, unutar roka iz stavka 1. ove točke, prestane obavljati djelatnost, promijeni prebivalište / sjedište izvan područja Grada Opatije, kao i u slučaju da zasnuje radni odnos kod drugih poslodavaca obvezan je Gradu vratiti isplaćena sredstva po osnovi ovog poticaja u roku od 60 dana od dana dostavljenog poziva za povrat od strane Grada Opatije.

U slučaju da Korisnik poticaja ne izvrši povrat sredstava u roku od 60 dana od dana dostavljenog poziva za povrat ili izvrši povrat sredstava protekom navedenog roka, na iznos potraživanja obračunati će se kamata  po stopi od 4,5% godišnje.

 

5.4)   OBVEZE KORISNIKA POTICAJA ZA OBAVLJENJE DJELATNOSTI U ZALEĐU I NA PODRUČJU POJEDINIH MJESNIH ODBORA

Ukoliko je Korisnik poticaja iz točke 2.4. ovog Javnog poziva čiji su Ugovori o dodjeli poticaja još u tijeku, zatvorio objekt uslijed obvezne obustave rada nastale temeljem Odluke Stožera civilnezaštite RH, ne raskine ugovor o najmu te se sa zakupodavcem dogovori da se oslobađa plaćanja zakupnine dok traje zabrana rada, obustaviti će se primjena Ugovora o dodjeli poticaja u dijelu isplate mjesečnih poticaja. S ostatkom isplata nastaviti će se za mjesece koji slijede nakon donesene Odluke o prestanku obustave, te se ugovorna obveza produžuje za onoliko vremena koliko se nisu isplaćivali poticaji.

 

5.5)      OBVEZE KORISNIKA POTICAJA ZA TROŠKOVE PRIJAVE NA NATJEČAJE ZA BESPOVRATNA SREDSTVA IZ FONDOVA EU ILI NACIONALNIH FONDOVA

Korisnik poticaja iz točke 2.5. ovog Javnog poziva obvezan je obavljati djelatnost najmanje 12 mjeseci počev od isteka mjeseca u kojem je predan potpuni zahtjev za dodjelu poticaja po ovom Programu.

U slučaju da Korisnik poticaja, unutar roka od najmanje 12 mjeseci počev od isteka mjeseca u kojem je predan potpuni zahtjev za dodjelu poticaja, prestane obavljati djelatnost, promjeni prebivalište / sjedište izvan područja Grada Opatije, obvezan je Gradu vratiti isplaćena sredstva po osnovi ovog poticaja u roku od 60 dana od dana dostavljenog poziva za povrat od strane Grada Opatije.

U slučaju da Korisnik poticaja ne izvrši povrat sredstava u roku od 60 dana od dana dostavljenog poziva za povrat ili izvrši povrat sredstva protekom navedenog roka, na iznos potraživanja obračunati će se kamata po stopi od 4,5% godišnje.

U slučaju da Korisnik poticaja iz točke 2.5. ovog Javnog poziva svojevoljno odustane od zaključenja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava ili odustane od prijave obvezan je Gradu vratiti isplaćena sredstva po osnovi ovog poticaja u roku od 60 dana od dana dostavljenog poziva za povrat od strane Grada Opatije uvećano za zateznu kamatu po stopi od 4,5% godišnje.

U slučaju da Korisnik poticaja iz točke 2.5. ovog Javnog poziva ostvari pravo na bespovratna sredstva i zaključi ugovor o dodjeli istih i kojim mu se refundiraju (priznaju) troškovi za koje je zaključen ugovor o dodjeli poticaja, obvezan je Gradu vratiti isplaćena sredstva u omjeru koji odgovora udjelu financiranja od strane fondova EU ili nacionalnih fondova, u roku od 60 dana od dana zaključenja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

U slučaju da Korisnik poticaja ne izvrši povrat sredstava u roku od 60 dana od dana zaključenja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, na iznos potraživanja obračunati će se kamata po stopi od 4,5% godišnje.

 

5.6)  OBVEZE KORISNIKA POTICAJA ZA ŠKOLOVANJE NOSIOCA OBRTA I SLOBODNIH ZANIMANJA I ČLANOVA UŽE OBITELJI

 

Korisnik poticaja iz točke 2.6. ovog Javnog poziva obvezan je obavljati djelatnost najmanje 12 mjeseci počev od isteka mjeseca u kojem je predan potpuni zahtjev za dodjelu poticaja po ovom Programu.

U slučaju da Korisnik poticaja, unutar roka iz stavka 1. ove točke, prestane obavljati djelatnost, promjeni prebivalište/sjedište izvan područja Grada Opatije, obvezan je Gradu vratiti isplaćena sredstva po osnovi ovog poticaja u roku od 60 dana od dana dostavljenog poziva za povrat od strane Grada Opatije.

Korisnik poticaja dužan je do 30.10. svake godine dostaviti dokaz o završenoj školskoj godini i nastavku školovanja Polaznika programa stručnog usavršavanja  odnosno  Studenta. Ukoliko Polaznik programa stručnog usavršavanja odnosno Student ne završi uspješno školsku godinu, cjelokupno školovanje ili prekine školovanje, Korisnik poticaja dužan je izvršiti povrat cjelokupnog iznosa poticaja koji je Grad Opatija isplatio, u roku od 60 dana od dana dostavljenog poziva za povrat od strane Grada Opatije.

Ukoliko Polaznik programa stručnog usavršavanja upisuje stručno usavršavanje kod kojeg uspješan završetak školovanja podrazumijeva završetak pojedine godine školovanja ili ciklusa školovanja za koji je ostvaren poticaj, za slučaj kada nije nužan prijelaz na višu razinu školovanja, Korisnik poticaja dužan je dostaviti dokaz o uspješnom završetku školovanja godine ili ciklusa za koju je ostvario poticaj.

Iznimno, u slučaju da Polaznik programa stručnog usavršavanja  odnosno Student iz opravdanih razloga nije u mogućnosti nastaviti odnosno završiti  školovanje, Korisnik poticaja može se obratiti Gradu Opatija radi reguliranja odnosa (produženje roka za nastavak odnosno završetak školovanja ili rokova za povrat školarine). Konačnu odluku donosi Gradonačelnik.

U slučaju da Korisnik poticaja ne izvrši povrat sredstava u roku iz stavka 2. i 3. ove točke ili izvrši povrat sredstva protekom roka iz stavka 2. i 3. ove točke, na iznos potraživanja obračunati će se kamata  po stopi od 4,5% godišnje.

 

 1. OBRASCI I POPIS DOKUMENTACIJE:

Obrazac 1. (Zahtjev za dodjelu poticaja po Programu poticanja zapošljavanja i poduzetništva te razvoja zaleđa), Obrazac 2. (Podaci o osobama za koje se traži poticaj za zapošljavanje), Obrazac 3. (Izjava o korištenim potporama male vrijednosti), Obrazac 4.(Izjava o članovima uže obitelji) i Popis dokumentacije koju treba priložiti uz zahtjev, mogu se preuzeti u pisarnici Grada Opatije, Opatija, M. Tita 3, svakim radnim danom u uredovno radno vrijeme Pisarnice ili na internetskoj stranici Grada Opatije www.opatija.hr.

 

 1. PODNOŠENJE ZAHTJEVA:

Zahtjevi se podnose u zatvorenoj omotnici, i to, ili preporučenom poštanskom pošiljkom ili neposredno u pisarnicu Grada Opatije na adresu: GRAD OPATIJA, M. Tita 3, 51410 Opatija.

Na omotnici će biti naznačeno:

a) GRAD OPATIJA, M. Tita 3, 51410 OPATIJA

b) oznaka  “NE OTVARAJ – ZAHTJEV ZA DODJELU POTICAJA 2021“

c) naziv i adresa podnositelja Zahtjeva

 

 1. ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA: do 31.12.2021. godine ili do iskorištenja osiguranih sredstava za ovu namjenu u Proračunu Grada Opatije za 2021. godinu.

 

 1. Poticaji po Programu dodjeljuju se sukladno pravilima sadržanim u Uredbi Komisije EU o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore.

 

GRADONAČELNIK

Ivo Dujmić, ing.

Priloženi dokumenti

Opatija